Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten

Inom affärsområdet Power Plants kan osäkerheten på finansmarknaden och stora valutakursfluktuationer inverka på tillgången till finansiering för och timingen av större projekt. Den geopolitiska spänningen kan skjuta upp kundernas beslutsfattande i vissa regioner. Inom industrisegmentet kan även den svaga efterfrågan på råvaror, såsom mineraler, påverka investeringsbesluten. Låga oljepriser kan påverka investeringar i olje- och gasproducerande ekonomier.

Affärsmiljön inom shipping och varvsindustrin är fortsatt tuff. De svaga utsikterna för den globala ekonomin på kort sikt, överkapaciteten och den låga efterfrågan på lasttonnage begränsar återhämtningen i fraktpriserna på den traditionella shippingmarknaden. Det låga oljepriset, den långsamt ökande efterfrågan på olja och de stigande prospekterings- och produktionskostnaderna kan påverka investeringarna i offshoresektorn ytterligare.

Fortsatta risker i världsekonomin och politisk instabilitet i vissa regioner kan medföra negativa konsekvenser för Services orderingång. De utmanande förhållandena i flera marinsegment är också en potentiell riskfaktor.

Koncernen är svarande i ett antal juridiska processer som beror på eller är underordnade den normala affärsverksamheten. Dessa processer handlar främst om frågor relaterade till avtal och andra skyldigheter, arbetsförhållanden, sakskador och reglering. På koncernen ställs nu och då skadeståndskrav på olika belopp och varierande grunder. Bland de ställda kraven finns två särskilt stora. Enligt koncernens policy ska avsättningar göras relaterade till sådana krav samt för rättsprocesser och skiljeförfarande när ett ogynnsamt utfall är sannolikt och förlusten rimligt kan estimeras.

Årsredovisningen innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering.

Anteckningen

Skapa en anteckning?