Stäng

Du har valt 0 artiklar för din pdf-sammanställning. Vänligen lägg till eller ta bort vilken som helst artikel ur nedanstående lista. Genom Ladda ner-ikonen påbörjar du nedladdningen av din pdf-fil.

 • Detta är Wärtsilä ÖppnaStäng
  • Koncernchefens översikt
  • Wärtsilä i korthet ÖppnaStäng
   • Koncernstrategi
   • Våra målsättningar ÖppnaStäng
    • Finansiella målsättningar
    • Hållbarhetsmålsättningar
   • Värdet på hållbara innovationer
   • Centrala hållbarhetshändelser
  • Energy Solutions ÖppnaStäng
   • Operativa miljö
   • Strategi
   • Energy Solutions och hållbar utveckling
   • Energy Solutions utveckling år 2015
  • Marine Solutions ÖppnaStäng
   • Operativa miljö
   • Strategi
   • Marine Solutions och hållbar utveckling
   • Marine Solutions utveckling år 2015
  • Services ÖppnaStäng
   • Operativa miljö
   • Strategi
   • Services och hållbar utveckling
   • Services utveckling år 2015
  • Tillverkning
  • Forskning och utveckling
 • Hållbarhet ÖppnaStäng
  • Wärtsiläs inställning till hållbarhet
  • Intressentrelationer
  • Upplysningar om hållbarhetsstyrningen ÖppnaStäng
   • Riktlinjer ÖppnaStäng
    • Verksamhetsprinciper
    • QEHS Policy
    • Personalpraxis
   • Fokus på ledningen ÖppnaStäng
    • Personalledning
    • Miljöhantering
    • Arbetshälsa och arbetarskydd
    • Ansvarsfull affärsverksamhet
    • Principer för produktdesign
    • Styrning av leverantörskedjan
  • Information om hållbar utveckling ÖppnaStäng
   • Ekonomiskt ansvar ÖppnaStäng
    • Ekonomiska prestationer
    • Marknadsnärvaro
   • Miljö ÖppnaStäng
    • Material
    • Energi
    • Vatten
    • Utsläpp
    • Avloppsvatten och avfall
    • Produkter och tjänster
    • Utgifter
   • Socialt ansvar ÖppnaStäng
    • Strukturella förändringar
    • Anställda
    • Relationer mellan anställda och ledning
    • Arbetshälsa och arbetarskydd
    • Utbildning
    • Mångfald och lika möjligheter
    • Märkning av produkter och tjänster
   • Compliance
  • Rapporteringsprofil ÖppnaStäng
   • Utvärdering av betydelsen av materialitet
   • Rapporteringsprinciper
   • Oberoende bestyrkanderapport
  • GRI och UNGC index
 • Styrning ÖppnaStäng
  • Bolagsstyrning ÖppnaStäng
   • Bolagsstämman
  • Styrelsen ÖppnaStäng
   • Styrelsemedlemmarnas arbete
   • Styrelsens ansvarsområden
   • Styrelsens kommittéer
  • Direktionen ÖppnaStäng
   • VD och Ställföreträdande VD
   • Direktionens arbete
  • Koncernledning ÖppnaStäng
   • Affärsområdenas ledningsgrupper
   • Dotterbolagens verkställande direktörer
  • Intern kontroll ÖppnaStäng
   • Värden och kontrollmiljö
   • Affärsprocesser
   • Riktlinjer och kommunikation
   • Uppföljning
  • Revision
  • Transaktioner med närstående parter
  • Insiderförvaltning
  • Rapport om löner och belöningar 2015
  • Risker och riskhantering ÖppnaStäng
   • Strategiska risker
   • Operativa risker
   • Skaderisker
   • Finansiella risker
   • Riskprofiler och ansvarsområden
 • Investerare ÖppnaStäng
  • Aktier och aktieägare ÖppnaStäng
   • Wärtsiläs aktier på Nasdaq Helsinki
   • Aktieägare
  • Wärtsilä på kapitalmarknaden
  • Analytiker
  • Information till aktieägarna ÖppnaStäng
   • Finansiell information 2016
  • Årssammandrag över börsmeddelanden
 • Styrelsens verksamhetsberättelse ÖppnaStäng
  • Centralt under 2015
  • Strategi
  • År 2015 ÖppnaStäng
   • Marknadsutveckling
   • Orderingång och orderstock
   • Omsättning och lönsamhet
   • Balans, finansiering och kassaflöde
   • Bruttoinvesteringar
   • Strategiska projekt, samföretag och utbyggnad av nätverket
   • FoU, lansering av nya produkter
   • Antal anställda
   • Omstruktureringsprogram
   • Förändringar i ledningen
   • Hållbar utveckling
   • Aktier och aktieägare
   • Beslut av ordinarie bolagsstämman
   • Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten
  • Marknadsutsikter
  • Wärtsiläs utsikter för 2016
  • Styrelsens förslag om utdelning
 • Bokslut ÖppnaStäng
  • Femårsöversikt
  • Formler för nyckeltal
  • Koncernens bokslut ÖppnaStäng
   • Koncernens resultaträkning
   • Rapport över totalresultat
   • Koncernens balansräkning
   • Koncernens kassaflödesanalys
   • Sammanställning över förändring i eget kapital
   • Redovisningsprinciper för koncernredovisningen
   • Noter till koncernbokslutet ÖppnaStäng
    • 1. Segmentinformation
    • 2. Förvärv
    • 3. Avyttringar
    • 4. Långfristiga projekt och drifts- och underhållsavtal
    • 5. Övriga intäkter
    • 6. Material och tjänster
    • 7. Kostnader för ersättningar till anställda
    • 8. Avskrivningar och nedskrivningar
    • 9. Olika typer av resultat och engångsposter
    • 10. Finansiella intäkter och kostnader
    • 11. Inkomstskatter
    • 12. Resultat per aktie
    • 13. Immateriella tillgångar
    • 14. Materiella tillgångar
    • 15. Investeringar i intresse- och samföretag
    • 16. Finansiella tillgångar som kan säljas
    • 17. Varor i lager
    • 18. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp
    • 19. Övriga fordringar
    • 20. Likvida medel
    • 21. Uppskjuten skattefordran och -skuld
    • 22. Pensionsansvar
    • 23. Eget kapital
    • 24. Avsättningar
    • 25. Finansiella skulder
    • 26. Övriga skulder
    • 27. Derivatinstrumenten
    • 28. Säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar
    • 29. Transaktioner med närkretsen
    • 30. Revisorernas arvoden och tjänster
    • 31. Valutakurser
    • 32. Dotterbolag
    • 33. Finansiella risker
  • Moderbolagets bokslut ÖppnaStäng
   • Moderbolagets resultaträkning
   • Moderbolagets balansräkning
   • Moderbolagets kassaflödesanalys
   • Redovisningsprinciper för moderbolaget
   • Noter till moderbolagets bokslut ÖppnaStäng
    • 1. Övriga rörelseintäkter
    • 2. Personalkostnader
    • 3. Avskrivningar och nedskrivningar
    • 4. Finansiella intäkter och kostnader
    • 5. Extraordinära intäkter och kostnader
    • 6. Skatter
    • 7. Bestående aktiva
    • 8. Långfristiga fordringar
    • 9. Kortfristiga fordringar hos företag inom samma koncern
    • 10. Aktiva resultatregleringar
    • 11. Eget kapital
    • 12. Främmande kapital
    • 13. Passiva resultatregleringarna
    • 14. Skulder till företag inom samma koncern
    • 15. Säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar
    • 16. Lån beviljade bolagets närkrets och närkretsens ansvar
    • 17. Revisorernas arvoden och tjänster
  • Styrelsens förslag
  • Revisionsberättelse
  • Kvartalssiffror 2014-2015

PDF-filen skapas... 0%

Den pdf-fil som du skapat laddas. Beroende på det valda innehållet kan skapandet ta en stund.

Avbryt

Färdig

PDF:n är färdig

Fel

PDF-genereringen misslyckades. Försök senare pånytt.

Sluta

Rapporten som delas via e-post innehåller det valda innehållet samt anteckningar och notater som du gjort. Både avsändaren och mottagarens kommentarer till rapportens innehåll och anteckningar finns genast synliga, även i framtiden, då man går in på rapporten via den delade linken.

Avbryt

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

CMI löser konflikter

Crisis Management Initiative (CMI) grundades av Martti Ahtisaari, mottagare av Nobels fredspris och Finlands tidigare president. CMI är en fristående organisation och fredsförhandlare som de senaste 15 åren har samlat parter i olika konflikter runt ett och samma bord. CMI har som mål att bidra till fred på jorden genom att förebygga och lösa våldsamma konflikter och stötta hållbara fredsprocesser runt om i världen med hjälp av sina grundprinciper: opartiskhet, delaktighet och lokalt ansvar.

Tuija Talvitie, CMI:s verksamhetsledare, anser att Finlands internationella anseende kan användas för att främja utveckling.

Wärtsilä är en viktig partner som stödjer CMI och skapar gemensamma partnerskapsprogram inom utvalda områden. Vi har pratat med CMI:s direktör Tuija Talvitie om organisationens arbetsmetoder och om vilken roll internationella och globala företag som Wärtsilä har i dagens komplicerade geopolitiska läge.

Hur utvecklades CMI till den organisation som finns idag?

Från dess att CMI grundades år 2000 tills Martti Ahtisaari fick Nobels fredspris år 2008 var organisationen i stort sett en stödorganisation för honom. Efter priset fick vi massor av uppmärksamhet och efterfrågan på CMI:s tjänster ökade. Från en relativt blygsam början började vi bygga upp en organisation för att lösa och förebygga konflikter som en oberoende aktör.

Sedan dess har både omsättningen och personalantalet fyrdubblats och Ahtisaari är nu vår styrelseordförande. Han är en fantastisk förebild för oss, men ser samtidigt till att vi håller oss på alerten, att alla uppdrag vi tar emot håller en hög nivå och att arbetet följer hans principer för konfliktlösning.

Delaktighet är en viktig värdering som även Wärtsilä prioriterat i sina partnerskap med ideella organisationer. Hur syns principen i ert arbete?

Vi på CMI är alltid mycket medvetna om frågor som kön och delaktighet. Vi ser det som särskilt viktigt att stärka kvinnornas roll i fredsprocesser. Alla bevis tyder på att grupper där kvinnor inkluderas fungerar bättre och producerar bättre lösningar.

Delaktighet är över lag en nödvändighet – för att en fredsprocess verkligen ska vara effektiv och för att freden ska bli varaktig måste den ha hela samhällets stöd. Det vill säga involvera andra än ”eliten” eller ”männen med vapnen” som tyvärr ofta haft den största rollen i fredsförhandlingar tidigare, i många fall än i dag. De köper sig en sits vid förhandlingsbordet med militär makt. Vi vill föreslå ett annorlunda sätt som ger fler möjlighet att delta, och förhoppningsvis uppnå mer bestående resultat.

Vilka är de vanligaste utmaningarna vid återuppbyggnad av infrastrukturen i konfliktzoner?

90 procent av alla konflikter är sådana som flammar upp på nytt, vilket tyder på brister i uppföljningen eller kanske i själva fredsförhandlingarna. Folk tror ofta att det räcker att få avtalet undertecknat. Men det är då det verkliga arbetet börjar.

Det är viktigt att fredsavtalet har en vision som samhället kan engagera sig i, något som ger hopp och framtidstro. Ofta finns det mycket historia att ta hänsyn till och det är mycket viktigt för att läka såren efter konflikten.

Därefter kommer hela infrastrukturen där företagen har en roll att spela, och den institutionella och kulturella aspekten – allt måste tas om hand. Man behöver ha rätt människor på rätt poster som vill återuppbygga landet i stället för att falla tillbaka i gamla mönster.

Det är stora frågor det handlar om. Förändring är svårt – vad ska man då göra för att hålla utvecklingen i gång? Hur ska man hantera frågor som korruption, ett evigt problem i den sårbara miljön efter konflikter?

Varför är korruption en så tuff utmaning i dessa situationer?

Korruption är ofta ett område där folk upplever att de inte kommer någonvart och att det är korruption som hindrar dem från att lyckas med reformerna. Det kräver mycket av beslutsfattarna och ofta visar det sig att de inte riktigt är redo att ge upp alla privilegier som de lyckats tillskansa sig. Vi talar om enorma förändringar som inte ska underskattas.

Vår utmaningar ligger därför i hur vi ska stötta samhällen att hålla rätt kurs efter att fredsavtalen har tecknats och fredsprocessen kommit i gång. Våra studier visar mycket tydligt att en faktor som bidrar till uthålliga fredsprocesser och långvarig fred är delaktighet. Om det bara är eliten som sluter fred kommer den sannolikt inte att hålla.

Vilka riktlinjer finns för företag som till exempel ska hjälpa till med att återutveckla infrastrukturen?

FN:s Global Compact lägger fram tio principer för företag som arbetar i tidigare konfliktzoner eller sköra stater. Det är mycket grundläggande principer om rättvisa, mänsklighet, jämställdhet och respekt för den lokala miljön. Det är krav som alla västerländska företag i allmänhet förväntas uppfylla och som det skulle vara mycket skadligt att strunta i för företagen och deras verksamhet.

Jag tycker att det är viktigt att företag som kommer till tidigare konfliktzoner följer dessa principer även om den lokala lagstiftningen inte kräver det. Att följa dem är att föregå med gott exempel på hur internationella företag ska agera i tidigare konfliktzoner i stället för att utnyttja den instabila situationen som företag ofta uppfattas göra. Det är inte bra för någon, inte heller för affärerna. Det är viktigt att lyfta fram tillvägagångssätt som hjälper såväl lokalbefolkningen som enskilda företag och hela näringslivet på lång sikt.

Vilken bild har man av finländska företag i regionerna där CMI arbetat?

Finnar verkar ha ett positivt rykte. Vi ses som en pragmatisk nation och det faktum att vi inte har någon historia av kolonialism är ett stort plus. Det är också överraskande hur välkänd Finlands historia är. För hundra år sedan var vi det fattigaste landet i Europa medan vi nu är ett av de rikaste i världen. Det är en vändning som folk är fascinerade av.

Vi uppskattas också för att vi haft en tuff historia och för att vi inte är ett klassamhälle. Känslan av jämställdhet väcker genklang och är något vi som finländare kan bygga vidare på och använda till vår fördel. Finska företag kan också dra nytta av denna uppfattning om de lever upp till de värderingar som vi som nation blivit kända för.

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.