Stäng

Du har valt 0 artiklar för din pdf-sammanställning. Vänligen lägg till eller ta bort vilken som helst artikel ur nedanstående lista. Genom Ladda ner-ikonen påbörjar du nedladdningen av din pdf-fil.

 • Detta är Wärtsilä ÖppnaStäng
  • Koncernchefens översikt
  • Wärtsilä i korthet ÖppnaStäng
   • Koncernstrategi
   • Våra målsättningar ÖppnaStäng
    • Finansiella målsättningar
    • Hållbarhetsmålsättningar
   • Värdet på hållbara innovationer
   • Centrala hållbarhetshändelser
  • Energy Solutions ÖppnaStäng
   • Operativa miljö
   • Strategi
   • Energy Solutions och hållbar utveckling
   • Energy Solutions utveckling år 2015
  • Marine Solutions ÖppnaStäng
   • Operativa miljö
   • Strategi
   • Marine Solutions och hållbar utveckling
   • Marine Solutions utveckling år 2015
  • Services ÖppnaStäng
   • Operativa miljö
   • Strategi
   • Services och hållbar utveckling
   • Services utveckling år 2015
  • Tillverkning
  • Forskning och utveckling
 • Hållbarhet ÖppnaStäng
  • Wärtsiläs inställning till hållbarhet
  • Intressentrelationer
  • Upplysningar om hållbarhetsstyrningen ÖppnaStäng
   • Riktlinjer ÖppnaStäng
    • Verksamhetsprinciper
    • QEHS Policy
    • Personalpraxis
   • Fokus på ledningen ÖppnaStäng
    • Personalledning
    • Miljöhantering
    • Arbetshälsa och arbetarskydd
    • Ansvarsfull affärsverksamhet
    • Principer för produktdesign
    • Styrning av leverantörskedjan
  • Information om hållbar utveckling ÖppnaStäng
   • Ekonomiskt ansvar ÖppnaStäng
    • Ekonomiska prestationer
    • Marknadsnärvaro
   • Miljö ÖppnaStäng
    • Material
    • Energi
    • Vatten
    • Utsläpp
    • Avloppsvatten och avfall
    • Produkter och tjänster
    • Utgifter
   • Socialt ansvar ÖppnaStäng
    • Strukturella förändringar
    • Anställda
    • Relationer mellan anställda och ledning
    • Arbetshälsa och arbetarskydd
    • Utbildning
    • Mångfald och lika möjligheter
    • Märkning av produkter och tjänster
   • Compliance
  • Rapporteringsprofil ÖppnaStäng
   • Utvärdering av betydelsen av materialitet
   • Rapporteringsprinciper
   • Oberoende bestyrkanderapport
  • GRI och UNGC index
 • Styrning ÖppnaStäng
  • Bolagsstyrning ÖppnaStäng
   • Bolagsstämman
  • Styrelsen ÖppnaStäng
   • Styrelsemedlemmarnas arbete
   • Styrelsens ansvarsområden
   • Styrelsens kommittéer
  • Direktionen ÖppnaStäng
   • VD och Ställföreträdande VD
   • Direktionens arbete
  • Koncernledning ÖppnaStäng
   • Affärsområdenas ledningsgrupper
   • Dotterbolagens verkställande direktörer
  • Intern kontroll ÖppnaStäng
   • Värden och kontrollmiljö
   • Affärsprocesser
   • Riktlinjer och kommunikation
   • Uppföljning
  • Revision
  • Transaktioner med närstående parter
  • Insiderförvaltning
  • Rapport om löner och belöningar 2015
  • Risker och riskhantering ÖppnaStäng
   • Strategiska risker
   • Operativa risker
   • Skaderisker
   • Finansiella risker
   • Riskprofiler och ansvarsområden
 • Investerare ÖppnaStäng
  • Aktier och aktieägare ÖppnaStäng
   • Wärtsiläs aktier på Nasdaq Helsinki
   • Aktieägare
  • Wärtsilä på kapitalmarknaden
  • Analytiker
  • Information till aktieägarna ÖppnaStäng
   • Finansiell information 2016
  • Årssammandrag över börsmeddelanden
 • Styrelsens verksamhetsberättelse ÖppnaStäng
  • Centralt under 2015
  • Strategi
  • År 2015 ÖppnaStäng
   • Marknadsutveckling
   • Orderingång och orderstock
   • Omsättning och lönsamhet
   • Balans, finansiering och kassaflöde
   • Bruttoinvesteringar
   • Strategiska projekt, samföretag och utbyggnad av nätverket
   • FoU, lansering av nya produkter
   • Antal anställda
   • Omstruktureringsprogram
   • Förändringar i ledningen
   • Hållbar utveckling
   • Aktier och aktieägare
   • Beslut av ordinarie bolagsstämman
   • Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten
  • Marknadsutsikter
  • Wärtsiläs utsikter för 2016
  • Styrelsens förslag om utdelning
 • Bokslut ÖppnaStäng
  • Femårsöversikt
  • Formler för nyckeltal
  • Koncernens bokslut ÖppnaStäng
   • Koncernens resultaträkning
   • Rapport över totalresultat
   • Koncernens balansräkning
   • Koncernens kassaflödesanalys
   • Sammanställning över förändring i eget kapital
   • Redovisningsprinciper för koncernredovisningen
   • Noter till koncernbokslutet ÖppnaStäng
    • 1. Segmentinformation
    • 2. Förvärv
    • 3. Avyttringar
    • 4. Långfristiga projekt och drifts- och underhållsavtal
    • 5. Övriga intäkter
    • 6. Material och tjänster
    • 7. Kostnader för ersättningar till anställda
    • 8. Avskrivningar och nedskrivningar
    • 9. Olika typer av resultat och engångsposter
    • 10. Finansiella intäkter och kostnader
    • 11. Inkomstskatter
    • 12. Resultat per aktie
    • 13. Immateriella tillgångar
    • 14. Materiella tillgångar
    • 15. Investeringar i intresse- och samföretag
    • 16. Finansiella tillgångar som kan säljas
    • 17. Varor i lager
    • 18. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp
    • 19. Övriga fordringar
    • 20. Likvida medel
    • 21. Uppskjuten skattefordran och -skuld
    • 22. Pensionsansvar
    • 23. Eget kapital
    • 24. Avsättningar
    • 25. Finansiella skulder
    • 26. Övriga skulder
    • 27. Derivatinstrumenten
    • 28. Säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar
    • 29. Transaktioner med närkretsen
    • 30. Revisorernas arvoden och tjänster
    • 31. Valutakurser
    • 32. Dotterbolag
    • 33. Finansiella risker
  • Moderbolagets bokslut ÖppnaStäng
   • Moderbolagets resultaträkning
   • Moderbolagets balansräkning
   • Moderbolagets kassaflödesanalys
   • Redovisningsprinciper för moderbolaget
   • Noter till moderbolagets bokslut ÖppnaStäng
    • 1. Övriga rörelseintäkter
    • 2. Personalkostnader
    • 3. Avskrivningar och nedskrivningar
    • 4. Finansiella intäkter och kostnader
    • 5. Extraordinära intäkter och kostnader
    • 6. Skatter
    • 7. Bestående aktiva
    • 8. Långfristiga fordringar
    • 9. Kortfristiga fordringar hos företag inom samma koncern
    • 10. Aktiva resultatregleringar
    • 11. Eget kapital
    • 12. Främmande kapital
    • 13. Passiva resultatregleringarna
    • 14. Skulder till företag inom samma koncern
    • 15. Säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar
    • 16. Lån beviljade bolagets närkrets och närkretsens ansvar
    • 17. Revisorernas arvoden och tjänster
  • Styrelsens förslag
  • Revisionsberättelse
  • Kvartalssiffror 2014-2015

PDF-filen skapas... 0%

Den pdf-fil som du skapat laddas. Beroende på det valda innehållet kan skapandet ta en stund.

Avbryt

Färdig

PDF:n är färdig

Fel

PDF-genereringen misslyckades. Försök senare pånytt.

Sluta

Rapporten som delas via e-post innehåller det valda innehållet samt anteckningar och notater som du gjort. Både avsändaren och mottagarens kommentarer till rapportens innehåll och anteckningar finns genast synliga, även i framtiden, då man går in på rapporten via den delade linken.

Avbryt

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Electrical & Automation i ett nötskal

Wärtsilä köpte upp L-3 Marine Systems International (MSI) år 2015. Vi har bett Stephan Kuhn, Vice President, Electrical & Automation inom Marine Solutions att svara på tre frågor för att hjälpa våra intressenter att förstå vilken potential som finns i Wärtsiläs utökade marina utbud.

1.

Vad är Electrical & Automation?

Electrical & Automation är en ny affärslinje som på många sätt utgör den digitala kärnan för Wärtsilä Marine Solutions. Det är inte första gången jag använt metaforer för att beskriva verksamheten i år – en del av våra intressenter kanske kommer ihåg att jag tidigare beskrivit ett fartygs elsystem som dess blodkärl och automationen som dess hjärna.

Det är en bra liknelse. Men låt oss börja med hur dessa nya delar av Wärtsiläs marina utbud fungerar i praktiken.

Vår verksamhet har traditionellt sett kretsat kring motorer, det vill säga maskiner som konverterar bränsle till mekanisk energi och som kan styras digitalt för att maximera deras prestanda. Denna styrning är en av de viktiga funktionerna som automationen har, men det handlar om mycket mer än så.

Vi tar ett exempel. Om man ser på ett modernt kryssningsfartyg hittar man våra produkter på kommandobryggan. Där finns hårdvara som tar emot information från sensorer på olika platser på fartyget, bland annat radar, GPS, väder- och rörelsesensorer. De stora datorsystemen har mjukvara som behandlar informationen och beräknar hur fartygets drift kommer att påverkas.

Samtidigt finns det andra sensorer som samlar data om motorns och kompressorernas tillstånd och om frakthanteringen. Allt rapporteras till det centrala automationssystemet. Det är här vi kommer in. Wärtsilä Nacos Platinum är i själva verket det enda genuint integrerade automations- och navigationssystemet för kommandobryggor.

Från kommandobryggan kan kaptenen hålla uppsikt över alla relevanta navigationsdata och tillståndet hos fartygets viktigaste komponenter. Och alla automatiserade processer i systemet kaptenen har framför sig fungerar med mjukvara som vi har utvecklat. Vi erbjuder expertis om både hårdvaran och mjukvaran och våra mjukvaruingenjörer kan till exempel bistå med att definiera farleder i kryssningsfartygets system.

Det är förstås bara ett exempel, men det visar hur vårt nätverk av experter inom Electrical & Automation samarbetar för att tillgodose våra kunders digitala behov. Vår teknik kan vara till hjälp i särskilt krävande geografiska områden, till exempel navigering genom krävande farleder som Engelska kanalen, och kan erbjuda kunderna lösningar som de tidigare inte trott var möjliga.

2.

Var hör affärslinjen hemma i organisationen?

Förvärvet av MSI innebar 1.700 nya medarbetare för Wärtsilä och jag vågar påstå att de i det stora hela är nöjda med affären. Orsaken till det är att Wärtsilä har en stabil grund och goda framtidsutsikter inom sjöfart.

Verksamheten ägdes tidigare av ett företag med inriktning på försvarsindustrin. På Wärtsilä finns mer folk som talar samma språk. Det gör det lättare att förstå varandra när du kan automation och dina kollegor kan motorer. MSI:s kunskaper har fått ett mer naturligt hem hos oss.

Det betyder förstås inte att integrationen var någon enkel process, det finns alltid saker som kan gå snett om de inte hanteras på rätt sätt. Det viktigaste är att hindra organisatoriska faktorer från att skada kärnan i det nya företagets kunskap och kompetens. Hela poängen med ett förvärv är ju att få tillgång till dessa unika egenskaper och därför vill man absolut inte att de ska skadas eller urvattnas i processen.

SAP-processer, HR-rutiner, lönefrågor eller vilka titlar folk ska få i den nya organisationen har ingenting att göra med kunderna. Och vår uppgift är att skapa värde för kunderna. Allt som distraherar oss från detta mål är negativt. Därför måste vi vara lyhörda när det behövs och hjälpa folk att hitta sin plats på ett sätt som inte lägger fokus vid fel saker.

Vad kan vi göra för att minimera dessa risker? För det första måste man ha en tydlig uppfattning om vad man vill uppnå med integrationen och kontinuerligt kommunicera om allt man gör. Det går inte att kommunicera för mycket när man ska integrera ett nytt förvärv. Man måste berätta sin historia 10 gånger och sedan 20 gånger till, så många gånger som det behövs. Det viktiga är att berättelsen är densamma. Man kanske själv blir trött på att höra den, men man måste fortsätta berätta den för att se till att budskapet om vad som ska göras och hur det ska göras når ut till de personer som faktiskt utför arbetet.

Man måste ha ett team med tydliga roller ända från början, särskilt när det gäller att lösa problem. Då kan man reagera snabbt och ta itu med problem så snart de dyker upp.

Normalt – ett ord som jag ogärna använder eftersom ingenting egentligen är ”normalt” när man är mitt i en förvärvsprocess – brukar allt gå bra om man har dessa element på plats. Till min glädje kan jag berätta att så varit fallet under etableringen av Electrical & Automation.

3.

Vad innebär detta för Wärtsilä?

Vi har redan talat om den mänskliga faktorn, men ur affärssynpunkt finns också synergier i fråga om kunder och potentiella kunder som ingen av experterna på någotdera företaget kunde ha förutspått.

Affärsidén är enkel: Tillväxtstrategin för Wärtsilä Marine Solutions är att bli en ledande leverantör av produkter och lösningar inom sjöfart och olje- och gasindustrin. En industriledande portfölj måste vara heltäckande, och det stora antalet el- och automationslösningar som blivit en del av Marine Solutions utbud har en mycket viktig funktion – att hjälpa oss ta vara på nya marknadsmöjligheter. Vi vill erbjuda våra kunder allt de behöver under ett och samma tak.

Vi har fått uppmuntrande signaler från kunderna. Nyligen förklarade en ledningsgrupps representant att han gärna köper så mycket som möjligt från en och samma leverantör med ett brett utbud som Wärtsilä. Orsaken är enkel: ansvar. Som enda partner i ett projekt tar vi fullt ansvar för att arbetet utförs rätt och riktigt inom utsatt tid. Det är något kunderna uppskattar.

Som jag tidigare nämnde har Wärtsilä nu möjlighet att erbjuda ett integrerat paket inom sjöfart som även inkluderar navigation och automation. När vi visar upp våra referenser behöver vi inte specificera varifrån vi köpt in olika delar, allt är vårt – radar, kommunikationssystem, alltihop. Vi är nu en komplett leverantör som tar fullt ansvar för hela lösningen. Det är fördelen med att ha ett komplett utbud och jag ser detta som ett smart strategiskt förvärv som kommer att gagna både kunderna och våra andra intressenter.

Ett omfattande utbud av produkter och lösningar

 • kompressorer
 • gassystem
 • avgasrenings­system
 • marina livscykellösningar
 • integrerade lösningar
 • fartygsdesign
 • automation
 • underhållnings­system
 • navigation
 • säkerhet
 • dynamisk positionering
 • sonar och sensorer
 • hantering av ballastvatten
 • projektstyrning
 • motorer & gensets
 • tjänster
 • växlar
 • System för inerta gaser
 • oljeseparering
 • elektriska kraftsystem
 • propulsionssystem
 • pumpar & ventiler
 • tätningar, lager & propellerhylsor
 • Avfalls- & färskvatten­hantering
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International
 • John Crane-Lips Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS SCHIFFKO Vik&Sandvik Hamworthy Conan Wu & Associates PTE Ltd Marine Systems International

Hamworthyaffären en succé

Wärtsiläs senaste stora företagsförvärv var Hamworthy i januari 2012. Förstärkningen av denna del av Wärtsiläs verksamhet tack vare Hamworthys expertis har varit mycket betydande.

Detta gäller särskilt olika teknologier i värdekedjan för gas. De nya kunskaperna har bidragit till Wärtsiläs framgångar inom återförgasning, gasterminaler och förvätskning av biogas. Vi har även levererat ett stort antal frakthanteringslösningar till olika typer av fartyg och fick nyligen en order på totalt 11 system, en av Wärtsiläs största affärer med denna typ av lösningar någonsin.

Kombinationen av nya och befintliga kunskaper har även hjälpt oss att utveckla framgångsrika nya koncept, till exempel Wärtsilä Mobile LNG som möjliggör kraftproduktion med LNG i små och medelstora kraftverk.

Ett annat succéområde har varit miljölösningar som avgasrening och system för hantering av ballastvatten som kommande myndighetsbeslut har gjort brännande aktuella för Wärtsiläs kunder.

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.