Stäng

Du har valt 0 artiklar för din pdf-sammanställning. Vänligen lägg till eller ta bort vilken som helst artikel ur nedanstående lista. Genom Ladda ner-ikonen påbörjar du nedladdningen av din pdf-fil.

 • Detta är Wärtsilä ÖppnaStäng
  • Koncernchefens översikt
  • Wärtsilä i korthet ÖppnaStäng
   • Koncernstrategi
   • Våra målsättningar ÖppnaStäng
    • Finansiella målsättningar
    • Hållbarhetsmålsättningar
   • Värdet på hållbara innovationer
   • Centrala hållbarhetshändelser
  • Energy Solutions ÖppnaStäng
   • Operativa miljö
   • Strategi
   • Energy Solutions och hållbar utveckling
   • Energy Solutions utveckling år 2015
  • Marine Solutions ÖppnaStäng
   • Operativa miljö
   • Strategi
   • Marine Solutions och hållbar utveckling
   • Marine Solutions utveckling år 2015
  • Services ÖppnaStäng
   • Operativa miljö
   • Strategi
   • Services och hållbar utveckling
   • Services utveckling år 2015
  • Tillverkning
  • Forskning och utveckling
 • Hållbarhet ÖppnaStäng
  • Wärtsiläs inställning till hållbarhet
  • Intressentrelationer
  • Upplysningar om hållbarhetsstyrningen ÖppnaStäng
   • Riktlinjer ÖppnaStäng
    • Verksamhetsprinciper
    • QEHS Policy
    • Personalpraxis
   • Fokus på ledningen ÖppnaStäng
    • Personalledning
    • Miljöhantering
    • Arbetshälsa och arbetarskydd
    • Ansvarsfull affärsverksamhet
    • Principer för produktdesign
    • Styrning av leverantörskedjan
  • Information om hållbar utveckling ÖppnaStäng
   • Ekonomiskt ansvar ÖppnaStäng
    • Ekonomiska prestationer
    • Marknadsnärvaro
   • Miljö ÖppnaStäng
    • Material
    • Energi
    • Vatten
    • Utsläpp
    • Avloppsvatten och avfall
    • Produkter och tjänster
    • Utgifter
   • Socialt ansvar ÖppnaStäng
    • Strukturella förändringar
    • Anställda
    • Relationer mellan anställda och ledning
    • Arbetshälsa och arbetarskydd
    • Utbildning
    • Mångfald och lika möjligheter
    • Märkning av produkter och tjänster
   • Compliance
  • Rapporteringsprofil ÖppnaStäng
   • Utvärdering av betydelsen av materialitet
   • Rapporteringsprinciper
   • Oberoende bestyrkanderapport
  • GRI och UNGC index
 • Styrning ÖppnaStäng
  • Bolagsstyrning ÖppnaStäng
   • Bolagsstämman
  • Styrelsen ÖppnaStäng
   • Styrelsemedlemmarnas arbete
   • Styrelsens ansvarsområden
   • Styrelsens kommittéer
  • Direktionen ÖppnaStäng
   • VD och Ställföreträdande VD
   • Direktionens arbete
  • Koncernledning ÖppnaStäng
   • Affärsområdenas ledningsgrupper
   • Dotterbolagens verkställande direktörer
  • Intern kontroll ÖppnaStäng
   • Värden och kontrollmiljö
   • Affärsprocesser
   • Riktlinjer och kommunikation
   • Uppföljning
  • Revision
  • Transaktioner med närstående parter
  • Insiderförvaltning
  • Rapport om löner och belöningar 2015
  • Risker och riskhantering ÖppnaStäng
   • Strategiska risker
   • Operativa risker
   • Skaderisker
   • Finansiella risker
   • Riskprofiler och ansvarsområden
 • Investerare ÖppnaStäng
  • Aktier och aktieägare ÖppnaStäng
   • Wärtsiläs aktier på Nasdaq Helsinki
   • Aktieägare
  • Wärtsilä på kapitalmarknaden
  • Analytiker
  • Information till aktieägarna ÖppnaStäng
   • Finansiell information 2016
  • Årssammandrag över börsmeddelanden
 • Styrelsens verksamhetsberättelse ÖppnaStäng
  • Centralt under 2015
  • Strategi
  • År 2015 ÖppnaStäng
   • Marknadsutveckling
   • Orderingång och orderstock
   • Omsättning och lönsamhet
   • Balans, finansiering och kassaflöde
   • Bruttoinvesteringar
   • Strategiska projekt, samföretag och utbyggnad av nätverket
   • FoU, lansering av nya produkter
   • Antal anställda
   • Omstruktureringsprogram
   • Förändringar i ledningen
   • Hållbar utveckling
   • Aktier och aktieägare
   • Beslut av ordinarie bolagsstämman
   • Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten
  • Marknadsutsikter
  • Wärtsiläs utsikter för 2016
  • Styrelsens förslag om utdelning
 • Bokslut ÖppnaStäng
  • Femårsöversikt
  • Formler för nyckeltal
  • Koncernens bokslut ÖppnaStäng
   • Koncernens resultaträkning
   • Rapport över totalresultat
   • Koncernens balansräkning
   • Koncernens kassaflödesanalys
   • Sammanställning över förändring i eget kapital
   • Redovisningsprinciper för koncernredovisningen
   • Noter till koncernbokslutet ÖppnaStäng
    • 1. Segmentinformation
    • 2. Förvärv
    • 3. Avyttringar
    • 4. Långfristiga projekt och drifts- och underhållsavtal
    • 5. Övriga intäkter
    • 6. Material och tjänster
    • 7. Kostnader för ersättningar till anställda
    • 8. Avskrivningar och nedskrivningar
    • 9. Olika typer av resultat och engångsposter
    • 10. Finansiella intäkter och kostnader
    • 11. Inkomstskatter
    • 12. Resultat per aktie
    • 13. Immateriella tillgångar
    • 14. Materiella tillgångar
    • 15. Investeringar i intresse- och samföretag
    • 16. Finansiella tillgångar som kan säljas
    • 17. Varor i lager
    • 18. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp
    • 19. Övriga fordringar
    • 20. Likvida medel
    • 21. Uppskjuten skattefordran och -skuld
    • 22. Pensionsansvar
    • 23. Eget kapital
    • 24. Avsättningar
    • 25. Finansiella skulder
    • 26. Övriga skulder
    • 27. Derivatinstrumenten
    • 28. Säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar
    • 29. Transaktioner med närkretsen
    • 30. Revisorernas arvoden och tjänster
    • 31. Valutakurser
    • 32. Dotterbolag
    • 33. Finansiella risker
  • Moderbolagets bokslut ÖppnaStäng
   • Moderbolagets resultaträkning
   • Moderbolagets balansräkning
   • Moderbolagets kassaflödesanalys
   • Redovisningsprinciper för moderbolaget
   • Noter till moderbolagets bokslut ÖppnaStäng
    • 1. Övriga rörelseintäkter
    • 2. Personalkostnader
    • 3. Avskrivningar och nedskrivningar
    • 4. Finansiella intäkter och kostnader
    • 5. Extraordinära intäkter och kostnader
    • 6. Skatter
    • 7. Bestående aktiva
    • 8. Långfristiga fordringar
    • 9. Kortfristiga fordringar hos företag inom samma koncern
    • 10. Aktiva resultatregleringar
    • 11. Eget kapital
    • 12. Främmande kapital
    • 13. Passiva resultatregleringarna
    • 14. Skulder till företag inom samma koncern
    • 15. Säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar
    • 16. Lån beviljade bolagets närkrets och närkretsens ansvar
    • 17. Revisorernas arvoden och tjänster
  • Styrelsens förslag
  • Revisionsberättelse
  • Kvartalssiffror 2014-2015

PDF-filen skapas... 0%

Den pdf-fil som du skapat laddas. Beroende på det valda innehållet kan skapandet ta en stund.

Avbryt

Färdig

PDF:n är färdig

Fel

PDF-genereringen misslyckades. Försök senare pånytt.

Sluta

Rapporten som delas via e-post innehåller det valda innehållet samt anteckningar och notater som du gjort. Både avsändaren och mottagarens kommentarer till rapportens innehåll och anteckningar finns genast synliga, även i framtiden, då man går in på rapporten via den delade linken.

Avbryt

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Förändring är det enda konstanta

Digitalisering och sakernas internet är två ord på allas läppar just nu ute i världen. Från en kommunikationsrevolution inom loppet av en enda generation till de omvälvningar som nu skakar om den ena branschen efter den andra – det gemensamma temat bakom allting är förändring. Det enda man kan räkna med verkar vara att allt förändras förr eller senare.

Ari-Pekka Saarikangas är Director, Asset Performance Optimisation på Wärtsilä och vet bättre än de flesta hur digitaliseringstrenderna kommer att påverka företaget. ”Vart man än tittar är världen inte längre densamma som förr, och förändringarna sker otroligt snabbt. Vi har tillgång till alltmer data om såväl kundernas verksamhet och maskiner som om våra interna processer och prestationer. Det ger oss goda möjligheter att utveckla verksamheten och skapa tillväxt”, berättar han.

Wärtsiläs kunder kommer snart att kunna dra full nytta av dessa enorma mängder information. Möjligheten kommer inte en dag för tidigt. Saarikangas fortsätter: ”Många branscher är i omvälvning och det är verkligen nu det gäller. Vi har inte råd att vänta – vi måste ta det här på allvar och utnyttja de förutsättningar som råder.”

En annan relaterad trend enligt General Manager, Business Innovation Tero Hottinen är kravet på bättre användarvänlighet. ”Tidigare var det teknikexperter som utvecklade produkter åt andra teknikexperter, men i dag har människor mycket bredare kunskaper. Vi kanske har mer mångsidig kännedom om olika ämnen, men ytterst specialiserade människor är sällsynta idag. Det ställer krav på bättre användarvänlighet. Där kan digitalisering vara till stor hjälp.”

data-placeholder.jpg
ship-placeholder.jpg

Tidigt ute med det digitala

Wärtsilä är ingen nybörjare när det gäller att erbjuda kunderna affärsfördelar med digitala lösningar. Företaget hade till exempel en webblösning för reservdelsbeställningar redan år 2002.

”Jag tycker vi varit tidigt ute med det här”, säger Saarikangas. ”Men nu kan vi göra livet ännu lättare för våra kunder. Det finns i dag teknik och kunskap som till exempel gör det möjligt att direkt integrera vår reservdelsförsäljning med kundens ERP-system.”

Digitaliseringens andra våg innebär enligt honom en mycket större potential att underlätta livet för användarna och användarupplevelsen har blivit ett av de viktigaste utvecklingskriterierna. En genuint användarvänlig lösning skapar mervärde för kunden. Upplevelsen handlar inte bara om att beställa reservdelar utan också om att kunna spåra leveransen och om andra onlinetjänster, allt med bara några klick. Wärtsiläs kunder har tagit emot nyheten om en kunskapsbas som de kan använda när och var som helst med entusiasm.

” Det har med tiden blivit så att vi kräver dessa digitala tjänster mer eller mindre automatiskt. ” - Ari-Pekka Saarikangas

”Jag tror också att vi som människor har förändrats”, spekulerar Saarikangas. ”Det har med tiden blivit så att vi kräver dessa digitala tjänster mer eller mindre automatiskt. Om man som konsument till exempel inte har tillgång till nätbanken så kanske man helt enkelt byter bank. Så var det inte när vi började utveckla digitala verktyg på Wärtsilä.”

Hottinen fortsätter: ”Dagens unga föds praktiskt taget med surfplattor i händerna och smartklockor på armarna”, säger han. ”Det börjar vara så att digitaliseringen och möjligheterna den innebär är ett minimikrav. Men det handlar om mer än att bara hänga med i tiden, det är också en chans att göra saker mer effektivt, både vad gäller transparens och optimering av verksamheten. Nya arbetssätt som vi tidigare inte kunnat föreställa oss kommer nu att bli en del av vårt standardutbud.”

Välkomna det nya

Ett utvecklingsområde som de två kollegorna båda vill ta upp är intelligenta analyser och mätningar som kommer att göra databehandlingen mycket mer genomgripande och möjliggöra en helt ny nivå av komplexitet.

”En ny trend inom databehandling är självlärande algoritmer”, förklarar Saarikangas. ”Det betyder i stort sett att man inte behöver gå igenom all data manuellt, utan kan automatisera en stor del av analysarbetet. Att komplettera befintliga metoder med intelligenta system är en grundläggande förändring som pågått under de två eller tre senaste åren.”

Men hur kommer det att hjälpa Wärtsiläs kunder? Enligt Saarikangas erbjuder företaget för närvarande främst uppföljning, insamling och visualisering av data för olika ändamål, men utbudet kommer snart att bli betydligt bredare.

”Nästa steg är att erbjuda kunderna detaljerade råd utifrån dessa data och hjälpa dem att optimera driften av sina fartyg eller kraftverk. Vår position ger oss möjlighet att se helheten i stället för bara en motor eller ett propulsionssystem.”

Han målar upp ett scenario där Wärtsilä förutom information om säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet kan bidra med värdefulla råd som tydlight inverkar på kundens resultat.

”Vi kunde till exempel kunna hjälpa till att öka kapaciteten för ett containerfartyg genom att visa dem hur containrarna ska lastas optimalt för att förkorta tiden i hamn. I stället för att bara optimera resan till havs skulle vi kunna erbjuda handledning genom hela värdekedjan från hamn till hamn.”

Ett exempel på det nya tänkandet är Wärtsilä Genius, en ny tjänst som fokuserar på heltäckande optimering av kundens verksamhet snarare än bara underhåll och service. Genius utgår från en syn på kundens anläggning som en helhet och drar nytta av data och analyser i realtid.

Servicehelheten har tre delar: Optimise hjälper kunderna att förbättra olika delar av verksamheten, Predict fokuserar på att förebygga oväntade problem, förutspå underhållsbehov och optimera driften och Solve handlar om support, felsökning och driftssupport på distans.

Saarikangas påpekar att detta område i framtiden även kommer att omfatta färdplanering, råd om effektiv fartygsdrift, energianalyser samt komplett tillståndsövervakning för den viktigaste utrustningen – allt i en helhetslösning.

Framtidens Wärtsilä

Den snabba teknologiska utvecklingen lockar till spekulation kring hur sjöfarts- och energimarknaden kommer att se ut i framtiden. Inte ens experter på digitalisering kan förutspå framtiden, men både Saarikangas och Hottinen har vissa idéer om vad vi har framför oss.

Saarikangas ser nya intäktsmodeller som ett potentiellt förändringsområde. ”I stället för att sälja reservdelar kanske vi kommer att sälja rådgivningstjänster. I stället för grundorsaksanalyser ombord skulle vi kunna sälja fjärrdiagnostik. I stället för att få information av kunderna om deras maskiner kunde vi sälja benchmarkingdata om vilken nivå prestandan borde ligga på och var den ligger för andra aktörer med liknande fartyg och maskiner.”

“ Startups är bra på att göra intryck på kunderna. Det är något som alla storföretag kan ta lärdom av. ” - Tero Hottinen

Allt detta kan i sin tur leda till nya intäktsmodeller. Hittills har Wärtsilä främst tecknat långvariga avtal med kunderna utifrån aktuella resurser och beräknade kostnader, men satsar nu allt oftare på långvariga avtal med prestandagarantier. Detta blir möjligt genom att Wärtsilä Genius ingår som en del av avtalen.

Hottinen som ansvarar för Wärtsiläs kontakter med startup-scenen anser att det är viktigt att skapa ett mer utspritt sätt att utveckla nya innovationer. Han har nyligen haft en stor roll i utvecklingen av Wärtsilä Mastermind, en sjöfartsorienterad tävling med inriktning på nya startup- och tillväxtföretag. Initiativet lanserades i samband med Wärtsiläs program på det nordiska startupevenemanget Slush.

För att stärka kontakten med och uppmuntra små och flexibla lösningsutvecklare erbjuder Wärtsilä i stället för ett penningpris vinnaren en månadslång sprint där vinnaren får utveckla en produkt eller tjänst. Sprinten fokuserar på utmaningarna med innovation och utveckling av ett koncept som kan kommersialiseras, inklusive prototyp, affärsplan och implementeringsplan. Det slutgiltiga målet är en konkret lansering av idén i framtiden tillsammans med Wärtsilä.

”Vårt viktigaste kriterium i samarbetet med startupföretag är att lösningen är användbar, innovativ, kundfokuserad och skalbar samt har affärspotential”, säger Hottinen. ”Startups är bra på att göra intryck på kunderna. De är flexibla och kan vid behov snabbt anpassa sin produktutveckling. Det är något som alla storföretag kan ta lärdom av.”

Organisationer som fortfarande vill lära sig av styrkorna hos mindre företag efter över hundra verksamhetsår växer inte på träd. Både Saarikangas och Hottinen vet att digitalisering i framtiden kan ge Wärtsilä några av dess viktigaste lärdomar någonsin.

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.