Stäng

Du har valt 0 artiklar för din pdf-sammanställning. Vänligen lägg till eller ta bort vilken som helst artikel ur nedanstående lista. Genom Ladda ner-ikonen påbörjar du nedladdningen av din pdf-fil.

 • Detta är Wärtsilä ÖppnaStäng
  • Koncernchefens översikt
  • Wärtsilä i korthet ÖppnaStäng
   • Koncernstrategi
   • Våra målsättningar ÖppnaStäng
    • Finansiella målsättningar
    • Hållbarhetsmålsättningar
   • Värdet på hållbara innovationer
   • Centrala hållbarhetshändelser
  • Energy Solutions ÖppnaStäng
   • Operativa miljö
   • Strategi
   • Energy Solutions och hållbar utveckling
   • Energy Solutions utveckling år 2015
  • Marine Solutions ÖppnaStäng
   • Operativa miljö
   • Strategi
   • Marine Solutions och hållbar utveckling
   • Marine Solutions utveckling år 2015
  • Services ÖppnaStäng
   • Operativa miljö
   • Strategi
   • Services och hållbar utveckling
   • Services utveckling år 2015
  • Tillverkning
  • Forskning och utveckling
 • Hållbarhet ÖppnaStäng
  • Wärtsiläs inställning till hållbarhet
  • Intressentrelationer
  • Upplysningar om hållbarhetsstyrningen ÖppnaStäng
   • Riktlinjer ÖppnaStäng
    • Verksamhetsprinciper
    • QEHS Policy
    • Personalpraxis
   • Fokus på ledningen ÖppnaStäng
    • Personalledning
    • Miljöhantering
    • Arbetshälsa och arbetarskydd
    • Ansvarsfull affärsverksamhet
    • Principer för produktdesign
    • Styrning av leverantörskedjan
  • Information om hållbar utveckling ÖppnaStäng
   • Ekonomiskt ansvar ÖppnaStäng
    • Ekonomiska prestationer
    • Marknadsnärvaro
   • Miljö ÖppnaStäng
    • Material
    • Energi
    • Vatten
    • Utsläpp
    • Avloppsvatten och avfall
    • Produkter och tjänster
    • Utgifter
   • Socialt ansvar ÖppnaStäng
    • Strukturella förändringar
    • Anställda
    • Relationer mellan anställda och ledning
    • Arbetshälsa och arbetarskydd
    • Utbildning
    • Mångfald och lika möjligheter
    • Märkning av produkter och tjänster
   • Compliance
  • Rapporteringsprofil ÖppnaStäng
   • Utvärdering av betydelsen av materialitet
   • Rapporteringsprinciper
   • Oberoende bestyrkanderapport
  • GRI och UNGC index
 • Styrning ÖppnaStäng
  • Bolagsstyrning ÖppnaStäng
   • Bolagsstämman
  • Styrelsen ÖppnaStäng
   • Styrelsemedlemmarnas arbete
   • Styrelsens ansvarsområden
   • Styrelsens kommittéer
  • Direktionen ÖppnaStäng
   • VD och Ställföreträdande VD
   • Direktionens arbete
  • Koncernledning ÖppnaStäng
   • Affärsområdenas ledningsgrupper
   • Dotterbolagens verkställande direktörer
  • Intern kontroll ÖppnaStäng
   • Värden och kontrollmiljö
   • Affärsprocesser
   • Riktlinjer och kommunikation
   • Uppföljning
  • Revision
  • Transaktioner med närstående parter
  • Insiderförvaltning
  • Rapport om löner och belöningar 2015
  • Risker och riskhantering ÖppnaStäng
   • Strategiska risker
   • Operativa risker
   • Skaderisker
   • Finansiella risker
   • Riskprofiler och ansvarsområden
 • Investerare ÖppnaStäng
  • Aktier och aktieägare ÖppnaStäng
   • Wärtsiläs aktier på Nasdaq Helsinki
   • Aktieägare
  • Wärtsilä på kapitalmarknaden
  • Analytiker
  • Information till aktieägarna ÖppnaStäng
   • Finansiell information 2016
  • Årssammandrag över börsmeddelanden
 • Styrelsens verksamhetsberättelse ÖppnaStäng
  • Centralt under 2015
  • Strategi
  • År 2015 ÖppnaStäng
   • Marknadsutveckling
   • Orderingång och orderstock
   • Omsättning och lönsamhet
   • Balans, finansiering och kassaflöde
   • Bruttoinvesteringar
   • Strategiska projekt, samföretag och utbyggnad av nätverket
   • FoU, lansering av nya produkter
   • Antal anställda
   • Omstruktureringsprogram
   • Förändringar i ledningen
   • Hållbar utveckling
   • Aktier och aktieägare
   • Beslut av ordinarie bolagsstämman
   • Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten
  • Marknadsutsikter
  • Wärtsiläs utsikter för 2016
  • Styrelsens förslag om utdelning
 • Bokslut ÖppnaStäng
  • Femårsöversikt
  • Formler för nyckeltal
  • Koncernens bokslut ÖppnaStäng
   • Koncernens resultaträkning
   • Rapport över totalresultat
   • Koncernens balansräkning
   • Koncernens kassaflödesanalys
   • Sammanställning över förändring i eget kapital
   • Redovisningsprinciper för koncernredovisningen
   • Noter till koncernbokslutet ÖppnaStäng
    • 1. Segmentinformation
    • 2. Förvärv
    • 3. Avyttringar
    • 4. Långfristiga projekt och drifts- och underhållsavtal
    • 5. Övriga intäkter
    • 6. Material och tjänster
    • 7. Kostnader för ersättningar till anställda
    • 8. Avskrivningar och nedskrivningar
    • 9. Olika typer av resultat och engångsposter
    • 10. Finansiella intäkter och kostnader
    • 11. Inkomstskatter
    • 12. Resultat per aktie
    • 13. Immateriella tillgångar
    • 14. Materiella tillgångar
    • 15. Investeringar i intresse- och samföretag
    • 16. Finansiella tillgångar som kan säljas
    • 17. Varor i lager
    • 18. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp
    • 19. Övriga fordringar
    • 20. Likvida medel
    • 21. Uppskjuten skattefordran och -skuld
    • 22. Pensionsansvar
    • 23. Eget kapital
    • 24. Avsättningar
    • 25. Finansiella skulder
    • 26. Övriga skulder
    • 27. Derivatinstrumenten
    • 28. Säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar
    • 29. Transaktioner med närkretsen
    • 30. Revisorernas arvoden och tjänster
    • 31. Valutakurser
    • 32. Dotterbolag
    • 33. Finansiella risker
  • Moderbolagets bokslut ÖppnaStäng
   • Moderbolagets resultaträkning
   • Moderbolagets balansräkning
   • Moderbolagets kassaflödesanalys
   • Redovisningsprinciper för moderbolaget
   • Noter till moderbolagets bokslut ÖppnaStäng
    • 1. Övriga rörelseintäkter
    • 2. Personalkostnader
    • 3. Avskrivningar och nedskrivningar
    • 4. Finansiella intäkter och kostnader
    • 5. Extraordinära intäkter och kostnader
    • 6. Skatter
    • 7. Bestående aktiva
    • 8. Långfristiga fordringar
    • 9. Kortfristiga fordringar hos företag inom samma koncern
    • 10. Aktiva resultatregleringar
    • 11. Eget kapital
    • 12. Främmande kapital
    • 13. Passiva resultatregleringarna
    • 14. Skulder till företag inom samma koncern
    • 15. Säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar
    • 16. Lån beviljade bolagets närkrets och närkretsens ansvar
    • 17. Revisorernas arvoden och tjänster
  • Styrelsens förslag
  • Revisionsberättelse
  • Kvartalssiffror 2014-2015

PDF-filen skapas... 0%

Den pdf-fil som du skapat laddas. Beroende på det valda innehållet kan skapandet ta en stund.

Avbryt

Färdig

PDF:n är färdig

Fel

PDF-genereringen misslyckades. Försök senare pånytt.

Sluta

Rapporten som delas via e-post innehåller det valda innehållet samt anteckningar och notater som du gjort. Både avsändaren och mottagarens kommentarer till rapportens innehåll och anteckningar finns genast synliga, även i framtiden, då man går in på rapporten via den delade linken.

Avbryt

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Wärtsilä formar framtidens energimarknad

Jussi Heikkinen är Vice President, Marketing & Business Development på Wärtsilä Energy Solutions. Wärtsilä har varit innovativt i sin affärsutveckling och Heikkinen får här berätta om hur Wärtsilä lyckats forma framtidens kraftverksmarknad på tre olika sätt.

Talar kundernas språk

Energimarknaden genomgår enorma förändringar just nu som även påverkar elproducenternas verksamhet. Förnybara energikällor har gjort entré, men deras oregelbundna energiförsörjning har gjort flexibilitet till en mycket värdefull egenskap. Våra produkter erbjuder kraftvärmeverk största möjliga flexibilitet och lönsamma lösningar finns redan i drift hos många kunder världen över. Men i många fall känner potentiella kunder inte till vår teknik och kanske tänker för konservativt när de fattar sina beslut.

Att nå ut till potentiella kunder på etablerade marknader som USA var en stor utmaning. Ingen vill investera stora summor i obekant teknik. Det var alltså ingen lätt uppgift för säljarna. Att bara berätta om egenskaperna hos vår teknik räcker inte.

Så småningom lyckades vi lösa detta genom att i stället fokusera på mervärdet vi kan erbjuda kunderna. Vi började lyfta fram vikten av flexibilitet mer och visa dem hur våra lösningar passar in i deras portfölj och vilka direkta ekonomiska fördelar de kan ge.

När kunden märker att vi förstår vad de gör och vad som är viktigt för dem och inser att vårt utbud verkligen kan vara till nytta för dem kommer dialogen upp till en helt annan nivå. Vi erbjuder dem någonting som de inte tänkt på tidigare – ett helt nytt sätt att se på kraftproduktion i framtiden och i många fall en helt ny affärsmodell. Att ta till sig nya idéer kan vara svårt och handlar till stor del om hur de presenteras. Nu talar vi kundernas språk. Och det fungerar.

Efterlängtade koncept

Alla företag måste försöka sälja sina produkter och värna om hur deras varumärke uppfattas. Det är utan tvekan en viktig del av verksamheten. Men om man ska lansera en helt ny lösning på ett relativt nytt problem måste man sikta högre än så. Det kan behövas beslut på regeringsnivå eller rentav internationell nivå innan affärs- och miljöfördelarna som lösningen erbjuder blir förstådda och får en chans att bli verklighet. I sista hand kan det krävas att bestämmelser och marknadsmekanismer anpassas för att nya lösningar ska kunna lanseras på ett lönsamt sätt och för att främja investeringar. Lyckas man där kan man gå från push till pull, det vill säga skapa efterfrågan på marknaden.

Det är en orsak till att Wärtsilä utvecklat det nya konceptet Smart Power Generation. Det fungerar som en symbol för flexibel kraftgenerering. Det har hjälpt oss att flytta över fokus från produkterna och Wärtsilä som leverantör till de fördelar som flexibla kraftverk kan erbjuda. Efter att vi omvandlat våra synpunkter till något konkret förändrades debatten genast. Kunder och internationella beslutsfattare slutade jämföra Wärtsilä med konkurrenterna. I stället började de fråga sig: ”Vilket sätt är det bästa för oss, vårt land och våra intressenter?”

Både tidpunkten och implementeringen var avgörande för att konceptet blev en succé. Än en gång handlar det om berättande. Man kan ha alla pusselbitar på rätt plats, men om budskapet inte når fram till rätt personer på rätt sätt kan man lika gärna glömma alltihop.

I dag är Smart Power Generation en kraftfull symbol för flexibel kraftgenerering och en av fyra huvudlösningar i debatten om Europas framtida energiförsörjning. Det är en fantastisk prestation och en ypperlig möjlighet för Wärtsilä, men det var inte lätt. Genom att skapa ett koncept kring det vi gör och visa vilket värde Smart Power Generation kan bidra med som en del av kraftsystemet har vi gjort fördelarna tydliga för såväl politiker och företagsledare som ingenjörer. Vi lyckades skapa något som även de långsamma och konservativa marknaderna så småningom kunde godkänna.

Blickar alltid framåt

Vid det här laget kanske det står klart att vi tänker långsiktigt. Det är den enda möjligheten i en bransch med långa investeringscykler som föredrar beprövad teknik och som dessutom har en stark politisk koppling. Men samtidigt som våra tidigare investeringar i Smart Power Generation gradvis börjar bära frukt måste vi också blicka framåt och försöka identifiera nästa möjlighet.

Ett område som kan vara mycket intressant för kunder i vissa regioner är konvertering till naturgas med våra små- och medelstora LNG-terminaler. I bakgrunden finns både geopolitiska och praktiska orsaker. Om man till exempel tittar på Karibien och Centralamerika finns det många länder där man eldar med tjockolja bara för att det är det billigaste tillgängliga bränslet till de relativt små kraftsystemen. Kolkraftverk, gasturbiner och kärnkraftverk är för storskaliga för att komma på fråga.

Oljepriser är så klart något som kunderna inte kan rå för och i extrema fall kan prisvariationer rentav äta upp hela vinsten. Det är en besvärlig situation. Våra LNG-terminaler som kombinerar vår expertis inom Energy Solutions och Marine Solutions erbjuder en långvarig lösning. Terminalerna ger kunderna ett renare bränsle som kan levereras dit det gör störst nytta. Samtidigt kan våra flerbränslemotorer vid behov drivas med både naturgas och tjockolja. Synergierna mellan Wärtsiläs affärsområden ger oss möjlighet att leverera ett komplett paket med LNG-infrastruktur och flerbränslekraftverk – allt som en nyckelfärdig totalentreprenad.

Du kanske börjar skönja ett mönster i det här. Med rätt ingredienser – att studera kundernas verksamhet och utmaningar, skapa ett koncept kring det vi gör, fokusera på mervärde för kunden, se till att budskapet når fram och ha ett långsiktigt fokus – kan vi spela en aktiv roll i utvecklingen av framtidens marknader. En sak är säker – bakom innovationer som Smart Power Generation står alltid en smart organisation.

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.