Stäng

Du har valt 0 artiklar för din pdf-sammanställning. Vänligen lägg till eller ta bort vilken som helst artikel ur nedanstående lista. Genom Ladda ner-ikonen påbörjar du nedladdningen av din pdf-fil.

 • Detta är Wärtsilä ÖppnaStäng
  • Koncernchefens översikt
  • Wärtsilä i korthet ÖppnaStäng
   • Koncernstrategi
   • Våra målsättningar ÖppnaStäng
    • Finansiella målsättningar
    • Hållbarhetsmålsättningar
   • Värdet på hållbara innovationer
   • Centrala hållbarhetshändelser
  • Energy Solutions ÖppnaStäng
   • Operativa miljö
   • Strategi
   • Energy Solutions och hållbar utveckling
   • Energy Solutions utveckling år 2015
  • Marine Solutions ÖppnaStäng
   • Operativa miljö
   • Strategi
   • Marine Solutions och hållbar utveckling
   • Marine Solutions utveckling år 2015
  • Services ÖppnaStäng
   • Operativa miljö
   • Strategi
   • Services och hållbar utveckling
   • Services utveckling år 2015
  • Tillverkning
  • Forskning och utveckling
 • Hållbarhet ÖppnaStäng
  • Wärtsiläs inställning till hållbarhet
  • Intressentrelationer
  • Upplysningar om hållbarhetsstyrningen ÖppnaStäng
   • Riktlinjer ÖppnaStäng
    • Verksamhetsprinciper
    • QEHS Policy
    • Personalpraxis
   • Fokus på ledningen ÖppnaStäng
    • Personalledning
    • Miljöhantering
    • Arbetshälsa och arbetarskydd
    • Ansvarsfull affärsverksamhet
    • Principer för produktdesign
    • Styrning av leverantörskedjan
  • Information om hållbar utveckling ÖppnaStäng
   • Ekonomiskt ansvar ÖppnaStäng
    • Ekonomiska prestationer
    • Marknadsnärvaro
   • Miljö ÖppnaStäng
    • Material
    • Energi
    • Vatten
    • Utsläpp
    • Avloppsvatten och avfall
    • Produkter och tjänster
    • Utgifter
   • Socialt ansvar ÖppnaStäng
    • Strukturella förändringar
    • Anställda
    • Relationer mellan anställda och ledning
    • Arbetshälsa och arbetarskydd
    • Utbildning
    • Mångfald och lika möjligheter
    • Märkning av produkter och tjänster
   • Compliance
  • Rapporteringsprofil ÖppnaStäng
   • Utvärdering av betydelsen av materialitet
   • Rapporteringsprinciper
   • Oberoende bestyrkanderapport
  • GRI och UNGC index
 • Styrning ÖppnaStäng
  • Bolagsstyrning ÖppnaStäng
   • Bolagsstämman
  • Styrelsen ÖppnaStäng
   • Styrelsemedlemmarnas arbete
   • Styrelsens ansvarsområden
   • Styrelsens kommittéer
  • Direktionen ÖppnaStäng
   • VD och Ställföreträdande VD
   • Direktionens arbete
  • Koncernledning ÖppnaStäng
   • Affärsområdenas ledningsgrupper
   • Dotterbolagens verkställande direktörer
  • Intern kontroll ÖppnaStäng
   • Värden och kontrollmiljö
   • Affärsprocesser
   • Riktlinjer och kommunikation
   • Uppföljning
  • Revision
  • Transaktioner med närstående parter
  • Insiderförvaltning
  • Rapport om löner och belöningar 2015
  • Risker och riskhantering ÖppnaStäng
   • Strategiska risker
   • Operativa risker
   • Skaderisker
   • Finansiella risker
   • Riskprofiler och ansvarsområden
 • Investerare ÖppnaStäng
  • Aktier och aktieägare ÖppnaStäng
   • Wärtsiläs aktier på Nasdaq Helsinki
   • Aktieägare
  • Wärtsilä på kapitalmarknaden
  • Analytiker
  • Information till aktieägarna ÖppnaStäng
   • Finansiell information 2016
  • Årssammandrag över börsmeddelanden
 • Styrelsens verksamhetsberättelse ÖppnaStäng
  • Centralt under 2015
  • Strategi
  • År 2015 ÖppnaStäng
   • Marknadsutveckling
   • Orderingång och orderstock
   • Omsättning och lönsamhet
   • Balans, finansiering och kassaflöde
   • Bruttoinvesteringar
   • Strategiska projekt, samföretag och utbyggnad av nätverket
   • FoU, lansering av nya produkter
   • Antal anställda
   • Omstruktureringsprogram
   • Förändringar i ledningen
   • Hållbar utveckling
   • Aktier och aktieägare
   • Beslut av ordinarie bolagsstämman
   • Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten
  • Marknadsutsikter
  • Wärtsiläs utsikter för 2016
  • Styrelsens förslag om utdelning
 • Bokslut ÖppnaStäng
  • Femårsöversikt
  • Formler för nyckeltal
  • Koncernens bokslut ÖppnaStäng
   • Koncernens resultaträkning
   • Rapport över totalresultat
   • Koncernens balansräkning
   • Koncernens kassaflödesanalys
   • Sammanställning över förändring i eget kapital
   • Redovisningsprinciper för koncernredovisningen
   • Noter till koncernbokslutet ÖppnaStäng
    • 1. Segmentinformation
    • 2. Förvärv
    • 3. Avyttringar
    • 4. Långfristiga projekt och drifts- och underhållsavtal
    • 5. Övriga intäkter
    • 6. Material och tjänster
    • 7. Kostnader för ersättningar till anställda
    • 8. Avskrivningar och nedskrivningar
    • 9. Olika typer av resultat och engångsposter
    • 10. Finansiella intäkter och kostnader
    • 11. Inkomstskatter
    • 12. Resultat per aktie
    • 13. Immateriella tillgångar
    • 14. Materiella tillgångar
    • 15. Investeringar i intresse- och samföretag
    • 16. Finansiella tillgångar som kan säljas
    • 17. Varor i lager
    • 18. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp
    • 19. Övriga fordringar
    • 20. Likvida medel
    • 21. Uppskjuten skattefordran och -skuld
    • 22. Pensionsansvar
    • 23. Eget kapital
    • 24. Avsättningar
    • 25. Finansiella skulder
    • 26. Övriga skulder
    • 27. Derivatinstrumenten
    • 28. Säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar
    • 29. Transaktioner med närkretsen
    • 30. Revisorernas arvoden och tjänster
    • 31. Valutakurser
    • 32. Dotterbolag
    • 33. Finansiella risker
  • Moderbolagets bokslut ÖppnaStäng
   • Moderbolagets resultaträkning
   • Moderbolagets balansräkning
   • Moderbolagets kassaflödesanalys
   • Redovisningsprinciper för moderbolaget
   • Noter till moderbolagets bokslut ÖppnaStäng
    • 1. Övriga rörelseintäkter
    • 2. Personalkostnader
    • 3. Avskrivningar och nedskrivningar
    • 4. Finansiella intäkter och kostnader
    • 5. Extraordinära intäkter och kostnader
    • 6. Skatter
    • 7. Bestående aktiva
    • 8. Långfristiga fordringar
    • 9. Kortfristiga fordringar hos företag inom samma koncern
    • 10. Aktiva resultatregleringar
    • 11. Eget kapital
    • 12. Främmande kapital
    • 13. Passiva resultatregleringarna
    • 14. Skulder till företag inom samma koncern
    • 15. Säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar
    • 16. Lån beviljade bolagets närkrets och närkretsens ansvar
    • 17. Revisorernas arvoden och tjänster
  • Styrelsens förslag
  • Revisionsberättelse
  • Kvartalssiffror 2014-2015

PDF-filen skapas... 0%

Den pdf-fil som du skapat laddas. Beroende på det valda innehållet kan skapandet ta en stund.

Avbryt

Färdig

PDF:n är färdig

Fel

PDF-genereringen misslyckades. Försök senare pånytt.

Sluta

Rapporten som delas via e-post innehåller det valda innehållet samt anteckningar och notater som du gjort. Både avsändaren och mottagarens kommentarer till rapportens innehåll och anteckningar finns genast synliga, även i framtiden, då man går in på rapporten via den delade linken.

Avbryt

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Forskning och utveckling

Wärtsilä är mycket engagerat i frågor om forskning och utveckling. Syftet med FoU-aktiviteterna är att fortlöpande stärka företagets position som ledande aktör inom teknologi och att ytterligare förbättra konkurrenskraften på den globala marin- och energimarknaden. Vi uppnår detta genom att utveckla produkter som bygger på tillförlitlig, effektiv och konkurrenskraftig teknik som uppfyller kundernas krav.

Wärtsiläs FoU-verksamhet fokuserar på produkter och lösningar som är flexibla, effektiva, tillförlitliga, säkra, kostnadseffektiva i drift och som ger upphov till minimala miljökonsekvenser under deras livscykel. En stor andel av våra investeringar i produktutveckling siktar på att säkerställa att miljökraven uppfylls samt på att ge våra kunder kort- och långsiktiga fördelar.

Genom att fokusera på början av utvecklingsprocessen samt på modularitet, simulering, virtuell testning och validering kan vi minska ledtiderna för nya lösningar utan att pruta på kvaliteten, tillförlitligheten och säkerheten.

Valideringstestning av befintliga installationer på fältet i samarbete med kunderna är ett viktigt element i vidareutvecklingen av existerande lösningars prestanda. Det hjälper oss också att hitta nya och bättre lösningar, samtidigt som det ger oss långsiktig erfarenhet under verkliga fältförhållanden. Fältinstallationer ger dessutom möjligheter till värdefulla inlärningsresultat och insikter avseende nya tekniker och lösningar.

När produkten har klarat alla steg i valideringsprocessen både i laboratoriet och på fältet och när dess prestanda uppfyller Wärtsiläs höga standarder kan den lanseras på marknaden.

Vi skyddar våra innovationer och vår konkurrenskraft genom ett starkt fokus på våra immateriella tillgångar, ledningen och en fortlöpande utveckling av våra interna nyckelkompetenser. Vi skapar nätverk och kluster för att utveckla vår know-how, kompetens och kapacitet genom långsiktiga relationer med leverantörer, ingenjörsbyråer, universitet och licenstillverkare samt andra originaltillverkare av utrustning. 

Wärtsilä2015-graafit-SE-28.svg
W_CHART_SE_05.svg

HERCULES-programmet och CLIC-innovationer, hållbara innovationer genom partnerskap

Det långsiktiga FoU-programmet HERCULES inleddes 2002 och var en del av EU:s sjätte och sjunde ramprogram. Med anledning av sin gemensamma vision har Wärtsilä, Winterthur Gas&Diesel och MAN Diesel & Turbo, de tre ledande tillverkarna av låg- och medelvarviga motorer, samarbetat med universitet, forskningsinstitut och andra industriella samarbetspartner för att utveckla marinmotorer och relaterade system. Programmets fjärde fas, HERCULES-2, inleddes 2015 och siktar på att utveckla stora, bränsleflexibla marinmotorer som anpassar sig till den operativa miljön.

Projektet HERCULES-2 omfattar fyra områden inom FoU:

 • I: Bränsleflexibla motorer
 • II: Nya material (motorapplikationer)
 • III: Kraftverk som anpassar sig till driften under livscykeln
 • IV: Motorer med nästan noll utsläpp

Konsortiet HERCULES-2 består av 32 samarbetspartner, av vilka 30% är industriföretag och 70% universitet eller forskningsinstitut. Enligt plan genomförs projektet under tre år från 2015 till 2018 med en total budget på 25 miljoner euro. Projektet beviljades 20 miljoner euro från EU-kommissionens innovationsprogram Horizon 2020 och den schweiziska regeringen.

Under 2015 fusionerades CLEEN Oy och Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Oy och bildade det nya företaget CLIC Innovation Oy. CLIC är ett innovationsföretag som är direkt involverat i investeringar i bioekonomi och cleantech inom ramen för regeringsprogrammet. Målet är att uppnå globala resultat. CLIC kommer att identifiera och sammanföra värdekedjor och tillhandahålla ett brett spektrum av nya tjänster för hela forskningsfältet samt inom utveckling och innovationer. Wärtsilä deltar i forskningsprogrammet Future Flexible Energy Systems (FLEXe) som inleddes 1.5.2015. FLEXe är ett finländskt konsortium med 27 organisationer och omfattar hela värdekedjan inom energisystem. Målet är att utveckla nya teknologiska och affärsekonomiska koncept för att främja en radikal övergång från befintliga energisystem mot hållbara system. FLEXe kombinerar smarta lösningar, flexibilitet, miljöprestanda och ekonomisk framgång med kundacceptans och -engagemang.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.