Stäng

Du har valt 0 artiklar för din pdf-sammanställning. Vänligen lägg till eller ta bort vilken som helst artikel ur nedanstående lista. Genom Ladda ner-ikonen påbörjar du nedladdningen av din pdf-fil.

 • Detta är Wärtsilä ÖppnaStäng
  • Koncernchefens översikt
  • Wärtsilä i korthet ÖppnaStäng
   • Koncernstrategi
   • Våra målsättningar ÖppnaStäng
    • Finansiella målsättningar
    • Hållbarhetsmålsättningar
   • Värdet på hållbara innovationer
   • Centrala hållbarhetshändelser
  • Energy Solutions ÖppnaStäng
   • Operativa miljö
   • Strategi
   • Energy Solutions och hållbar utveckling
   • Energy Solutions utveckling år 2015
  • Marine Solutions ÖppnaStäng
   • Operativa miljö
   • Strategi
   • Marine Solutions och hållbar utveckling
   • Marine Solutions utveckling år 2015
  • Services ÖppnaStäng
   • Operativa miljö
   • Strategi
   • Services och hållbar utveckling
   • Services utveckling år 2015
  • Tillverkning
  • Forskning och utveckling
 • Hållbarhet ÖppnaStäng
  • Wärtsiläs inställning till hållbarhet
  • Intressentrelationer
  • Upplysningar om hållbarhetsstyrningen ÖppnaStäng
   • Riktlinjer ÖppnaStäng
    • Verksamhetsprinciper
    • QEHS Policy
    • Personalpraxis
   • Fokus på ledningen ÖppnaStäng
    • Personalledning
    • Miljöhantering
    • Arbetshälsa och arbetarskydd
    • Ansvarsfull affärsverksamhet
    • Principer för produktdesign
    • Styrning av leverantörskedjan
  • Information om hållbar utveckling ÖppnaStäng
   • Ekonomiskt ansvar ÖppnaStäng
    • Ekonomiska prestationer
    • Marknadsnärvaro
   • Miljö ÖppnaStäng
    • Material
    • Energi
    • Vatten
    • Utsläpp
    • Avloppsvatten och avfall
    • Produkter och tjänster
    • Utgifter
   • Socialt ansvar ÖppnaStäng
    • Strukturella förändringar
    • Anställda
    • Relationer mellan anställda och ledning
    • Arbetshälsa och arbetarskydd
    • Utbildning
    • Mångfald och lika möjligheter
    • Märkning av produkter och tjänster
   • Compliance
  • Rapporteringsprofil ÖppnaStäng
   • Utvärdering av betydelsen av materialitet
   • Rapporteringsprinciper
   • Oberoende bestyrkanderapport
  • GRI och UNGC index
 • Styrning ÖppnaStäng
  • Bolagsstyrning ÖppnaStäng
   • Bolagsstämman
  • Styrelsen ÖppnaStäng
   • Styrelsemedlemmarnas arbete
   • Styrelsens ansvarsområden
   • Styrelsens kommittéer
  • Direktionen ÖppnaStäng
   • VD och Ställföreträdande VD
   • Direktionens arbete
  • Koncernledning ÖppnaStäng
   • Affärsområdenas ledningsgrupper
   • Dotterbolagens verkställande direktörer
  • Intern kontroll ÖppnaStäng
   • Värden och kontrollmiljö
   • Affärsprocesser
   • Riktlinjer och kommunikation
   • Uppföljning
  • Revision
  • Transaktioner med närstående parter
  • Insiderförvaltning
  • Rapport om löner och belöningar 2015
  • Risker och riskhantering ÖppnaStäng
   • Strategiska risker
   • Operativa risker
   • Skaderisker
   • Finansiella risker
   • Riskprofiler och ansvarsområden
 • Investerare ÖppnaStäng
  • Aktier och aktieägare ÖppnaStäng
   • Wärtsiläs aktier på Nasdaq Helsinki
   • Aktieägare
  • Wärtsilä på kapitalmarknaden
  • Analytiker
  • Information till aktieägarna ÖppnaStäng
   • Finansiell information 2016
  • Årssammandrag över börsmeddelanden
 • Styrelsens verksamhetsberättelse ÖppnaStäng
  • Centralt under 2015
  • Strategi
  • År 2015 ÖppnaStäng
   • Marknadsutveckling
   • Orderingång och orderstock
   • Omsättning och lönsamhet
   • Balans, finansiering och kassaflöde
   • Bruttoinvesteringar
   • Strategiska projekt, samföretag och utbyggnad av nätverket
   • FoU, lansering av nya produkter
   • Antal anställda
   • Omstruktureringsprogram
   • Förändringar i ledningen
   • Hållbar utveckling
   • Aktier och aktieägare
   • Beslut av ordinarie bolagsstämman
   • Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten
  • Marknadsutsikter
  • Wärtsiläs utsikter för 2016
  • Styrelsens förslag om utdelning
 • Bokslut ÖppnaStäng
  • Femårsöversikt
  • Formler för nyckeltal
  • Koncernens bokslut ÖppnaStäng
   • Koncernens resultaträkning
   • Rapport över totalresultat
   • Koncernens balansräkning
   • Koncernens kassaflödesanalys
   • Sammanställning över förändring i eget kapital
   • Redovisningsprinciper för koncernredovisningen
   • Noter till koncernbokslutet ÖppnaStäng
    • 1. Segmentinformation
    • 2. Förvärv
    • 3. Avyttringar
    • 4. Långfristiga projekt och drifts- och underhållsavtal
    • 5. Övriga intäkter
    • 6. Material och tjänster
    • 7. Kostnader för ersättningar till anställda
    • 8. Avskrivningar och nedskrivningar
    • 9. Olika typer av resultat och engångsposter
    • 10. Finansiella intäkter och kostnader
    • 11. Inkomstskatter
    • 12. Resultat per aktie
    • 13. Immateriella tillgångar
    • 14. Materiella tillgångar
    • 15. Investeringar i intresse- och samföretag
    • 16. Finansiella tillgångar som kan säljas
    • 17. Varor i lager
    • 18. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp
    • 19. Övriga fordringar
    • 20. Likvida medel
    • 21. Uppskjuten skattefordran och -skuld
    • 22. Pensionsansvar
    • 23. Eget kapital
    • 24. Avsättningar
    • 25. Finansiella skulder
    • 26. Övriga skulder
    • 27. Derivatinstrumenten
    • 28. Säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar
    • 29. Transaktioner med närkretsen
    • 30. Revisorernas arvoden och tjänster
    • 31. Valutakurser
    • 32. Dotterbolag
    • 33. Finansiella risker
  • Moderbolagets bokslut ÖppnaStäng
   • Moderbolagets resultaträkning
   • Moderbolagets balansräkning
   • Moderbolagets kassaflödesanalys
   • Redovisningsprinciper för moderbolaget
   • Noter till moderbolagets bokslut ÖppnaStäng
    • 1. Övriga rörelseintäkter
    • 2. Personalkostnader
    • 3. Avskrivningar och nedskrivningar
    • 4. Finansiella intäkter och kostnader
    • 5. Extraordinära intäkter och kostnader
    • 6. Skatter
    • 7. Bestående aktiva
    • 8. Långfristiga fordringar
    • 9. Kortfristiga fordringar hos företag inom samma koncern
    • 10. Aktiva resultatregleringar
    • 11. Eget kapital
    • 12. Främmande kapital
    • 13. Passiva resultatregleringarna
    • 14. Skulder till företag inom samma koncern
    • 15. Säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar
    • 16. Lån beviljade bolagets närkrets och närkretsens ansvar
    • 17. Revisorernas arvoden och tjänster
  • Styrelsens förslag
  • Revisionsberättelse
  • Kvartalssiffror 2014-2015

PDF-filen skapas... 0%

Den pdf-fil som du skapat laddas. Beroende på det valda innehållet kan skapandet ta en stund.

Avbryt

Färdig

PDF:n är färdig

Fel

PDF-genereringen misslyckades. Försök senare pånytt.

Sluta

Rapporten som delas via e-post innehåller det valda innehållet samt anteckningar och notater som du gjort. Både avsändaren och mottagarens kommentarer till rapportens innehåll och anteckningar finns genast synliga, även i framtiden, då man går in på rapporten via den delade linken.

Avbryt

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Services

Wärtsilä Services stöder sina kunder genom att erbjuda dem det mest omfattande utbudet av tjänster inom branschen för att optimera deras verksamhet och installationernas livscykelprestanda. Wärtsilä Services erbjuder expertis, lokal tillgänglighet, respons och miljövänliga lösningar för alla kunder. Services utbud baserar sig också i hög grad på digitalisering för att dra nytta av de möjligheter som data i realtid och relaterade analysverktyg ger. Kunderna uppfattar Wärtsilä som en pålitlig servicepartner och som en konkurrenskraftig och tillförlitlig aktör som det är lätt att samarbeta med.

W_CHART_SE_04.svg

Serviceutbud

Services utvecklar nära relationer med kunderna för att få en djup förståelse av deras verksamhet och för att utvidga utbudet i linje med detta. Services tillhandahåller fullständig och komplett support för kunder inom marin- och energiindustrin, samt från och med år 2015 heltäckande paket med tätningar, lager och relaterade lösningar för vattenkraftverk och industrianläggningar runt om i världen. Denna support baserar sig främst på den utrustning som säljs och konstrueras av Wärtsilä, inklusive motorer, propulsionsutrustning och andra system. Wärtsilä Services har dock kompetens att även sköta efterinstallationer och service av andra varumärken.

Services förmåga att tillhandahålla olika nivåer av stöd bygger på en djup förståelse av kundernas affärsverksamhet och operativa utmaningar samt teknisk expertis:

 • Reservdelar för utrustning med fokus på perfekta leveranser och ett stort urval av reservdelar
 • Fullständigt underhåll och monitorering av prestanda med hjälp av både utrustning (reservdelar) och tjänster (fältservice, konditionsbaserat underhåll)
 • Optimering av kundernas affärsverksamhet med hjälp av analysverktyg, proaktiva rekommendationer, förbättrad effektivitet (t.ex. lägre bränslekostnader) och gemensamma mål för drift och underhåll.

Expertområdena omfattar:

Motortjänster

Wärtsilä Services tillhandahåller full service av medel- och lågvarviga diesel-, gas- och flerbränslemotorer samt andra relaterade system. Utbudet omfattar allt från normal motorservice till optimerade efterinstallationer som förbättrar äldre motorkonstruktioners prestanda.

Propulsionstjänster

Wärtsilä erbjuder fullskaliga tjänster för propulsionssystem under installationens hela livscykel. Delar, reparationer, underhåll, moderniseringslösningar och effektivitetsförbättringar erbjuds också för att propulsionssystemen ska fungera effektivt.

Tätningar och lager

Wärtsilä Services har ett stort utbud av lösningar för tätningar, lager och propelleraxelhylsor i form av integrerade system, paket och produkter. Dessa tjänster ger våra marin- och industrikunder bättre effektivitet, sänkta rörliga kostnader och en förlängd operativ livslängd.

Tjänster för vattenkraft och industrianläggningar

Sortimentet omfattar tätningar, lager och relaterad utrustning för vattenkraftverk och industrianläggningar (inom gruv-, pappers- samt olje- och gasindustrin), inklusive traditionella vattenkraftverk, tidvattenkraftverk och offshorevindinstallationer. Detta sortiment kompletteras av ett stort utbud av tjänster, såsom reparationer, konstruktioner, undervattenstjänster, efterinstallationer, rekonditionering av komponenter och renoveringar.

Miljötjänster

Wärtsilä har ett omfattande utbud av tjänster som siktar på en förbättrad effektivitet och minimering av utsläpp från energi- och marininstallationer. Dessa omfattar bränslekonversioner samt lösningar för låga NOx-utsläpp och förbättrad propulsionseffekt. Dessutom stöder Wärtsiläs fältserviceorganisation efterinstallationer av miljövänliga marinlösningar.

Serviceavtal

Wärtsilä skräddarsyr serviceavtal utifrån kundernas behov och erbjuder dem olika nivåer av partnerskap. Tekniska förvaltningsavtal omfattar regelbundna inspektioner, månatlig rapportering och program för byte av reservdelar. Underhållsavtalen har fasta priser för inspektioner, teknisk support, reservdelar, utbildning och underhållsarbeten. Drifts- och underhållsavtalen kan omfatta fullständiga tjänster inom drift, förvaltning och underhåll samt garantier för en installations prestanda.

Serviceprojekt

Med hjälp av projekthanteringskompetensen kan Wärtsilä optimera prestandan hos kundernas installationer genom uppgraderingar, moderniseringar, bränslekonversioner och säkerhetslösningar.

Utbildningstjänster

Utbildningstjänsterna täcker alla aspekter i anslutning till förvaltning, drift och säkerhet, och de sträcker sig från traditionell instruktion till avancerade distansutbildningssystem och nätstudier.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.