Stäng

Du har valt 0 artiklar för din pdf-sammanställning. Vänligen lägg till eller ta bort vilken som helst artikel ur nedanstående lista. Genom Ladda ner-ikonen påbörjar du nedladdningen av din pdf-fil.

 • Detta är Wärtsilä ÖppnaStäng
  • Koncernchefens översikt
  • Wärtsilä i korthet ÖppnaStäng
   • Koncernstrategi
   • Våra målsättningar ÖppnaStäng
    • Finansiella målsättningar
    • Hållbarhetsmålsättningar
   • Värdet på hållbara innovationer
   • Centrala hållbarhetshändelser
  • Energy Solutions ÖppnaStäng
   • Operativa miljö
   • Strategi
   • Energy Solutions och hållbar utveckling
   • Energy Solutions utveckling år 2015
  • Marine Solutions ÖppnaStäng
   • Operativa miljö
   • Strategi
   • Marine Solutions och hållbar utveckling
   • Marine Solutions utveckling år 2015
  • Services ÖppnaStäng
   • Operativa miljö
   • Strategi
   • Services och hållbar utveckling
   • Services utveckling år 2015
  • Tillverkning
  • Forskning och utveckling
 • Hållbarhet ÖppnaStäng
  • Wärtsiläs inställning till hållbarhet
  • Intressentrelationer
  • Upplysningar om hållbarhetsstyrningen ÖppnaStäng
   • Riktlinjer ÖppnaStäng
    • Verksamhetsprinciper
    • QEHS Policy
    • Personalpraxis
   • Fokus på ledningen ÖppnaStäng
    • Personalledning
    • Miljöhantering
    • Arbetshälsa och arbetarskydd
    • Ansvarsfull affärsverksamhet
    • Principer för produktdesign
    • Styrning av leverantörskedjan
  • Information om hållbar utveckling ÖppnaStäng
   • Ekonomiskt ansvar ÖppnaStäng
    • Ekonomiska prestationer
    • Marknadsnärvaro
   • Miljö ÖppnaStäng
    • Material
    • Energi
    • Vatten
    • Utsläpp
    • Avloppsvatten och avfall
    • Produkter och tjänster
    • Utgifter
   • Socialt ansvar ÖppnaStäng
    • Strukturella förändringar
    • Anställda
    • Relationer mellan anställda och ledning
    • Arbetshälsa och arbetarskydd
    • Utbildning
    • Mångfald och lika möjligheter
    • Märkning av produkter och tjänster
   • Compliance
  • Rapporteringsprofil ÖppnaStäng
   • Utvärdering av betydelsen av materialitet
   • Rapporteringsprinciper
   • Oberoende bestyrkanderapport
  • GRI och UNGC index
 • Styrning ÖppnaStäng
  • Bolagsstyrning ÖppnaStäng
   • Bolagsstämman
  • Styrelsen ÖppnaStäng
   • Styrelsemedlemmarnas arbete
   • Styrelsens ansvarsområden
   • Styrelsens kommittéer
  • Direktionen ÖppnaStäng
   • VD och Ställföreträdande VD
   • Direktionens arbete
  • Koncernledning ÖppnaStäng
   • Affärsområdenas ledningsgrupper
   • Dotterbolagens verkställande direktörer
  • Intern kontroll ÖppnaStäng
   • Värden och kontrollmiljö
   • Affärsprocesser
   • Riktlinjer och kommunikation
   • Uppföljning
  • Revision
  • Transaktioner med närstående parter
  • Insiderförvaltning
  • Rapport om löner och belöningar 2015
  • Risker och riskhantering ÖppnaStäng
   • Strategiska risker
   • Operativa risker
   • Skaderisker
   • Finansiella risker
   • Riskprofiler och ansvarsområden
 • Investerare ÖppnaStäng
  • Aktier och aktieägare ÖppnaStäng
   • Wärtsiläs aktier på Nasdaq Helsinki
   • Aktieägare
  • Wärtsilä på kapitalmarknaden
  • Analytiker
  • Information till aktieägarna ÖppnaStäng
   • Finansiell information 2016
  • Årssammandrag över börsmeddelanden
 • Styrelsens verksamhetsberättelse ÖppnaStäng
  • Centralt under 2015
  • Strategi
  • År 2015 ÖppnaStäng
   • Marknadsutveckling
   • Orderingång och orderstock
   • Omsättning och lönsamhet
   • Balans, finansiering och kassaflöde
   • Bruttoinvesteringar
   • Strategiska projekt, samföretag och utbyggnad av nätverket
   • FoU, lansering av nya produkter
   • Antal anställda
   • Omstruktureringsprogram
   • Förändringar i ledningen
   • Hållbar utveckling
   • Aktier och aktieägare
   • Beslut av ordinarie bolagsstämman
   • Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten
  • Marknadsutsikter
  • Wärtsiläs utsikter för 2016
  • Styrelsens förslag om utdelning
 • Bokslut ÖppnaStäng
  • Femårsöversikt
  • Formler för nyckeltal
  • Koncernens bokslut ÖppnaStäng
   • Koncernens resultaträkning
   • Rapport över totalresultat
   • Koncernens balansräkning
   • Koncernens kassaflödesanalys
   • Sammanställning över förändring i eget kapital
   • Redovisningsprinciper för koncernredovisningen
   • Noter till koncernbokslutet ÖppnaStäng
    • 1. Segmentinformation
    • 2. Förvärv
    • 3. Avyttringar
    • 4. Långfristiga projekt och drifts- och underhållsavtal
    • 5. Övriga intäkter
    • 6. Material och tjänster
    • 7. Kostnader för ersättningar till anställda
    • 8. Avskrivningar och nedskrivningar
    • 9. Olika typer av resultat och engångsposter
    • 10. Finansiella intäkter och kostnader
    • 11. Inkomstskatter
    • 12. Resultat per aktie
    • 13. Immateriella tillgångar
    • 14. Materiella tillgångar
    • 15. Investeringar i intresse- och samföretag
    • 16. Finansiella tillgångar som kan säljas
    • 17. Varor i lager
    • 18. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp
    • 19. Övriga fordringar
    • 20. Likvida medel
    • 21. Uppskjuten skattefordran och -skuld
    • 22. Pensionsansvar
    • 23. Eget kapital
    • 24. Avsättningar
    • 25. Finansiella skulder
    • 26. Övriga skulder
    • 27. Derivatinstrumenten
    • 28. Säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar
    • 29. Transaktioner med närkretsen
    • 30. Revisorernas arvoden och tjänster
    • 31. Valutakurser
    • 32. Dotterbolag
    • 33. Finansiella risker
  • Moderbolagets bokslut ÖppnaStäng
   • Moderbolagets resultaträkning
   • Moderbolagets balansräkning
   • Moderbolagets kassaflödesanalys
   • Redovisningsprinciper för moderbolaget
   • Noter till moderbolagets bokslut ÖppnaStäng
    • 1. Övriga rörelseintäkter
    • 2. Personalkostnader
    • 3. Avskrivningar och nedskrivningar
    • 4. Finansiella intäkter och kostnader
    • 5. Extraordinära intäkter och kostnader
    • 6. Skatter
    • 7. Bestående aktiva
    • 8. Långfristiga fordringar
    • 9. Kortfristiga fordringar hos företag inom samma koncern
    • 10. Aktiva resultatregleringar
    • 11. Eget kapital
    • 12. Främmande kapital
    • 13. Passiva resultatregleringarna
    • 14. Skulder till företag inom samma koncern
    • 15. Säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar
    • 16. Lån beviljade bolagets närkrets och närkretsens ansvar
    • 17. Revisorernas arvoden och tjänster
  • Styrelsens förslag
  • Revisionsberättelse
  • Kvartalssiffror 2014-2015

PDF-filen skapas... 0%

Den pdf-fil som du skapat laddas. Beroende på det valda innehållet kan skapandet ta en stund.

Avbryt

Färdig

PDF:n är färdig

Fel

PDF-genereringen misslyckades. Försök senare pånytt.

Sluta

Rapporten som delas via e-post innehåller det valda innehållet samt anteckningar och notater som du gjort. Både avsändaren och mottagarens kommentarer till rapportens innehåll och anteckningar finns genast synliga, även i framtiden, då man går in på rapporten via den delade linken.

Avbryt

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Styrning av leverantörskedjan

Leverantörerna spelar en viktig roll i vår leveransprocess. Vi strävar efter nära och utmärkta relationer med våra viktigaste leverantörer för att säkerställa att bägge parter har förståelse för varandra och kan agera enligt våra stränga process- och produktkrav. Vid sidan av finansiella fördelar stimulerar nära relationer kunskapsspridning och skapar en innovativ miljö och en starkare integration av strategiska leverantörer i Wärtsiläs värdekedja. Wärtsilä har en omfattande leverantörsbas med över 25.000 aktiva leverantörer, av vilka de flesta finns i Europa, där även våra största produktionsenheter är belägna. Vi investerar också fortlöpande i utvecklingen av ett starkt leverantörsnätverk i Asien.

Wärtsilä har fastställt processer för valet av leverantörer där kriterierna för dem och utvecklingen av leveransrelationen definieras. Wärtsilä erbjuder sina leverantörer partnerskap som stärker bägge parters konkurrenskraft. En förutsättning för partnerskapet är en öppen och fortlöpande dialog. Partnerskapstänkande tillämpas också på Wärtsiläs forsknings- och utvecklingsverksamhet, där bolaget ofta samarbetar med universitet, forskningsinstitut och nyckelleverantörer.

Wärtsiläs krav på leverantörerna omfattar allmänna, kvalitativa, produktspecifika, miljö-, arbetarskydds- och säkerhetsfrågor samt sociala frågor och juridiska ärenden. Dessa krav ingår i standardavtalen med leverantörerna. Leverantörerna ansvarar för att de iakttar relevant lagstiftning och Wärtsiläs krav. Wärtsilä följer regelbundet upp att nyckelleverantörerna uppfyller dessa krav genom prestationsindikatorer och olika slags revisioner. Leverantörerna bör uppfylla dessa krav för att godkännas som leverantörer. Wärtsiläs leverantörsutvärderingar anknyter primärt till överensstämmelse med kraven och granskning av prestationerna.

Wärtsilä utvärderar och hanterar nyckelleverantörerna med hjälp av sitt leverantörshanteringssystem. Wärtsilä utvärderar leverantörerna regelbundet. Utvärderingen är indelad i tre kategorier: preliminär utvärdering, utvärdering och prestationsutvärdering. En preliminär utvärdering görs för potentiella nya leverantörer innan leverantörsförhållandet inleds. Nya leverantörer av kritiska komponenter och leverantörer vars prestationer inte uppfyller Wärtsiläs krav utvärderas. Prestationsutvärderingar görs för att identifiera och åtgärda avvikelser från kraven. I utvärderingen av en leverantör fokuserar Wärtsilä på flera kritiska indikatorer där Wärtsilä förväntar sig en hög standard och starka prestationer av leverantören: iakttagande av relevant lagstiftning, hantering av miljöfrågor, företagshälsovård, arbetarskydd och kvalitet, processkartläggning, riskhantering och kvalitetsplaner samt sociala prestationer.

I anslutning till utvärderingen av leverantörerna betygsätter Wärtsilä leverantörerna utifrån Wärtsiläs leverantörskrav. Betygsättningen bygger på bedömning av olika informationskällor såsom preliminära kvalifikationsförfrågningar, dialog med leverantörer och/eller revisioner.

Utifrån denna betygsättning kan leverantörer antingen godkännas, godkännas under vissa förutsättningar eller underkännas. Under 2015 betygsattes 544 leverantörer utan tidigare betyg, och 139 leverantörers betyg förnyades. I slutet av 2015 hade Wärtsilä betygsatt 688 nyckelleverantörer (1.128 sammanlagt), dvs. 96% av de totala leveranserna som omfattas av Wärtsiläs centraliserade leveranshanteringsfunktion.

Denna betygsättning utgör en del av de kvartalsvisa leverantörsutvärderingarna som genomförs av Wärtsilä Supply Management. Betygen granskas regelbundet genom revisioner.

År 2015 ratades sex leverantörer för att de inte uppfyllde Wärtsiläs krav.

Wärtsilä ställer klara förväntningar på sina leverantörer när det gäller iakttagande av relevant lagstiftning samt hänsynstagande till miljön, arbetshälsan, arbetarskyddet, kvalitetsstyrningen och de sociala prestationerna och strävar efter att se till att dessa förväntningar uppfylls. Wärtsilä utvecklar sitt leverantörshanteringssystem regelbundet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.