Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q1 2015

Balans, finansiering och kassaflöde

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för första kvartalet uppgick till 37 miljoner euro (111). Kassaflödet påverkades negativt av förändringar i rörelsekapitalet och pensionsförskott, som betalades till fullo under första kvartalet i stället för per kvartal såsom 2014. Nettorörelsekapitalet var 296 miljoner euro (292) i slutet av perioden. Förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 743 miljoner euro (965). De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 382 miljoner euro (242) och de icke utnyttjade revolverande krediterna till 629 miljoner euro (599). Dividenden för räkenkapsåret 2014 var 1,15 euro per aktie (1,05), vilket motsvarar 227 miljoner euro (207).

Wärtsiläs räntebärande lån var 648 miljoner euro (633) i slutet av mars 2015. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 145 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 502 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 251 miljoner euro (390) och nettoskuldsättningsgraden till 0,14 (0,22).

Koncernens likvida beredskap
MEUR 31.3.2015 31.12.2014
Likvida medel 382 571
Outnyttjade bekräftade kreditlimiter 629 629
Likvida beredskap 1 011 1 200
% av omsättningen (rullande 12 månader) 21 25
Företagscertifikat - -
Likvida beredskap exklusive företagscertifikat 1 011 1 200
% av omsättningen (rullande 12 månader) 21 25
31.3.2015 var den totala låneportföljens genomsnittliga återbetalningstid 40 månader och de långfristiga lånens 41 månader.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.