Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q1 2015

Marknadsutveckling

Power Plants

Förbättrat sentiment på kraftförsörjningsmarknaden

Kraftförsörjningsmarknaden påverkas i hög grad av den makroekonomiska utvecklingen, både lokalt och globalt. Medan prognoserna om en långsammare global tillväxt fortsätter att påverka investeringar i kraftförsörjningskapacitet stöder den ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna efterfrågan på nya kraftverk. Dessutom har elkonsumtionen börjat öka i vissa regioner i USA, vilket skapar efterfrågan på gasdrivna kraftverk. Den starka US-dollarn främjade eurobaserade leverantörers konkurrenskraft. Wärtsiläs noteringarsaktivitet var hög under första kvartalet 2015, och fokus låg fortsättningsvis på flerbränslekraftverk och naturgasdrivna kraftverk.

Power Plants marknadsandel

Under 2014 uppgick de globala beställningarna på kraftverk på upp till 500 MW som drivs med naturgas och flytande bränslen till 23,4 GW, en minskning med 27% jämfört med 2013 (32,1). Wärtsiläs marknadsandel ökade till 11% (8%). De globala beställningarna omfattar alla drivkällor på över 5 MW.

 

Ship Power

Svagare aktivitet på marinmarknaden

Under första kvartalet 2015 registrerades 222 kontrakt på nybyggen. Detta motsvarar en nedgång i orderaktiviteten på ca 58%, jämfört med de 523 kontrakt som rapporterades under motsvarande period 2014. Den låga marknadsvolymen fortsätter att pressa ner priserna på nybyggen. Inom det konventionella handelsfartygssegmentet minskade aktiviteten på marknaden för bulklastfartyg, medan ökade intäkter bidrog till orderingången för tankfartyg. Det finns fortfarande intresse för gastankfartyg (LNG och LPG), även om ordervolymerna var lägre än under mycket livliga 2014. Totalt 23 (43) gastankfartyg beställdes under första kvartalet. Efterfrågan på offshorefartyg var svag på grund av att osäkerheten kring oljepriset ledde till att oljebolag skar ner kostnader. Offshoreorderingången under första kvartalet fokuserade på stödfartyg.

De tre största varvsindustriländerna fortsatte att leda orderingången enligt kompenserat bruttotonnage. Sydkoreas andel av de bekräftade beställningarna ökade till 38%, främst till följd av att de sydkoreanska varven fick stora order på containerfartyg, tankfartyg och LNG-tankfartyg. Kina fick 29% av de bekräftade beställningarna och Japan 26%.

Ship Powers marknadsandelar

Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var 56% (52% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom hjälpmotorer var 4% (3% i slutet av föregående kvartal).

Services

God aktivitet på servicemarknaden

Utvecklingen på servicemarknaden var positiv under första kvartalet 2015. Efterfrågan på kraftverksservice låg på en mycket god nivå globalt sett främst på grund av den aktiva driften av installationer. Efterfrågan utvecklades speciellt väl i Brasilien. Den ökande efterfrågan inom handelsfartyg och marinen bidrog till den goda aktiviteten på marinmarknaden. Även om handelsfartygskunder fortsätter att fokusera på optimering av underhållsutgifterna har nedgången i oljepriset som resulterat i lägre bränslekostnader inverkat positivt på servicevolymerna. Ur ett regionalt perspektiv utvecklades marinservicen särskilt väl i USA, Kanada och Norge.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.