Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q1 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

       

Kassaflödesanalys i sammandrag
MEUR 1–3/2015 1–3/2014 2014
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Rapporteringsperiodens nettoresultat 86 63 351
Avskrivningar och nedskrivningar 29 29 119
Finansiella intäkter och kostnader 18 3 28
Realisationsvinster och -förluster på anläggningstillgångar och övriga korrektivposter -25 -2 2
Resultatandel i intresse- och samföretag -2 -9 -24
Inkomstskatter 18 18 99
Förändring av rörelsekapital -71 32 32
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 53 135 606
Finansiella poster och skatter -16 -24 -154
Rörelseverksamhetens kassaflöde 37 111 452
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i aktier och förvärv -1 -2
Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar -17 -14 -83
Överlåtelseinkomster från finansiella tillgångar som kan säljas och aktier i intresseföretag 15
Försäljningen av avvecklade verksamheter, netto 44
Kassaflöde från övriga investeringar 1
Investeringarnas kassaflöde 28 -15 -71
Finansieringens kassaflöde:
Upptagna långfristiga lån 100
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -32 -26 -81
Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar -10 -6 -18
Betalda dividender -231 -209 -211
Finansieringens kassaflöde -272 -241 -210
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) -208 -145 172
Likvida medel vid rapporteringsperiodens början 571 388 388
Kursdifferenser 17 -1 12
Nettokassaflöde från avvecklade verksamheter 1
Likvida medel vid rapporteringsperiodens slut 382 242 571
Siffrorna i kassaflödesanalys i sammandrag innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.