Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q1 2015

Marknadsutsikter

På grund av marknadsläget under 2014 och BNP-prognoserna för 2015, väntas marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas förbli en utmaning. Trenden för decentraliserad, flexibel gasdriven kraftförsörjning fortsätter dock. Den ökande användningen av intermittent förnybar kraftgenerering, såsom vind- och solkraft, i många delar av världen kräver flexibla lösningar för att balansera fluktuationer i nätet. I OECD-länderna begränsar den låga ekonomiska tillväxten fortfarande efterfrågan på nya kraftverk. Samtidigt väntar kunderna på nya regelverk för elmarknaden, vilket skapar en uppdämd efterfrågan. Dessutom kommer övergången till en CO2-neutral kraftförsörjning och nedläggningen av äldre kraftverk, främst koldrivna, att gynna flexibla, effektiva kraftförsörjningslösningar. På tillväxtmarknaderna stöder BNP-tillväxten fortsättningsvis investeringar i kraftförsörjningskapacitet.

Utsikterna för shipping och varvsindustrin är försiktiga på grund av svagare marknadsförhållanden inom bulklast- och offshorefartyg. Det låga oljepriset fortsätter att påverka investeringarna i prospektering och utveckling, vilket begränsar efterfrågan på offshoreborrfartyg och -stödfartyg. Överkapaciteten fortsätter att påverka efterfrågan på konventionella handelsfartyg. Men allt fler fartyg skrotas, vilket stöder en gradvis återhämtning på fraktmarknaden i kombination med en mer balanserad ökning av flottan. Nedgången i oljepriset ger möjligheter för oljetankfartyg och containerfartyg, eftersom lägre bunkringskostnader väntas ha en positiv effekt på redarnas driftskostnader. Stämningen på marknaden för gastankfartyg är fortsatt sunt. Aktiviteten väntas dock sjunka till en normal nivå efter de stora ordervolymerna 2014. Utsikterna för kryssningsfartyg och passagerarfärjor är positiva och backas upp av nya aktörer på marknaden, förnyelser av flottor och en ökande passagerartrafik i Asien. Bränsleeffektivitet och miljölagstiftning spelar helt klart en viktig roll, och detta ökar intresset för miljövänliga lösningar och användningen av gas som marinbränsle på ett allmänt plan. 

De övergripande utsikterna för servicemarknaden är försiktigt positiva, med tillväxtmöjligheter inom valda regioner och segment. En ökning i det installerade beståndet av medelvarviga motorer och propulsionsutrustning kompenserar för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och osäkerheten angående utvecklingen av efterfrågan på kort sikt inom handelsfartygssegmentet. Efterfrågan på service för installationer som drivs med olja väntas öka, eftersom utvecklingen av oljepriset på sistone har sänkt driftskostnaderna. Även om nedgången i oljepriset har resulterat i försiktiga utsikter för offshoreservice, kompenserar de senaste årens tillväxt i det installerade offshorebeståndet delvis för en potentiell minskning av servicevolymerna. Utsikterna för gasdrivna fartyg är fortfarande gynnsamma. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortsatt positiva särskilt i Mellanöstern och Afrika. På både marin- och kraftverksmarknaden är kunderna fortfarande intresserade av långfristiga serviceavtal.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.