Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q1 2015

Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten

Inom affärsområdet Power Plants inverkar osäkerheten på finansmarknaden och tillgången till finansiering på timingen av större projekt på vissa marknader. Låga oljepriser kan skjuta upp investeringar i olje- och gasproducerande ekonomier. Kunder kan också skjuta upp beslut i regioner som påverkas av geopolitiska spänningar eller stora valutakursfluktuationer. Investeringsbesluten i industrisegmentet påverkas av efterfrågan på råvaror, till exempel mineraler och cement.

Affärsmiljön inom shipping och varvsindustrin är fortsatt tuff. De svaga utsikterna för den globala ekonomin på kort sikt, överkapaciteten och den låga efterfrågan på lasttonnage begränsar återhämtningen på den traditionella shippingmarknaden. Det låga oljepriset, överutbudet av olja och gas samt oljebolagens minskande investeringar kan påverka offshoreinvesteringar ytterligare. Lägre priser på nybyggen kan leda till att skeppsvarven börjar pressa sina leverantörer. 

Inom affärsområdet Services är de största riskerna för efterfrågans utveckling den låga ekonomiska tillväxten och den politiska instabiliteten i vissa regioner. De utmanande förhållandena i flera marinsegment är också en potentiell riskfaktor.

Koncernen är svarande i ett antal juridiska processer som beror på eller är underordnade den normala affärsverksamheten. Dessa processer handlar främst om frågor relaterade till avtal och andra skyldigheter, arbetsförhållanden, sakskador och reglering. På koncernen ställs nu och då skadeståndskrav på olika belopp och varierande grunder. För närvarande finns det ett ovanligt ansenligt krav. Enligt koncernens policy ska avsättningar göras relaterade till sådana krav samt för rättsprocesser och skiljeförfarande när ett ogynnsamt utfall är sannolikt och förlusten rimligt kan estimeras.

Årsredovisningen för år 2014 innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.