Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q2 2015

“Jag är särskilt nöjd med utvecklingen inom affärsområdet Services: både orderingången och omsättningen ökade under andra kvartalet, och marknadsutsikterna är fortsatt positiva.“

Björn Rosengren,
Koncernchef

Se webcasten

Omsättningen ökade trots krävande marknadsförhållanden

”Miljömedvetenheten och förändringarna i energibehoven styr i allt högre grad investeringarna i vår bransch. Branschens dynamik förändras och vi har finjusterat vår strategi enligt den. Vi strävar efter tillväxt genom att tillhandahålla innovativa och energieffektiva livscykellösningar samt genom att utnyttja vår ledande position inom gasbaserad teknik. När vi träder in i nya marknadssegment, såsom olja & gas samt LNG-terminaler, och förvärvar företag som ger vår portfölj nya produkter fokuserar vårt utbud inte längre enbart på fartygsmotorer och kraftverk. Därför har vi beslutat att döpa om affärsområdena Ship Power och Power Plants till Marine Solutions och Energy Solutions.

Tack vare tillväxten inom service och de ökade kraftverksleveranserna ökade Wärtsiläs omsättning under andra kvartalet med 10% till 1.230 miljoner euro. Jag är särskilt nöjd med utvecklingen inom affärsområdet Services: både orderingången och omsättningen ökade under andra kvartalet, och marknadsutsikterna är fortsatt positiva. Lönsamheten för andra kvartalet var 11,1% och 10,7% för första halvåret. Inom Energy Solutions påverkade det uppskjutna beslutsfattandet avseende vissa projekt orderingången. Men jag är övertygad om att vår solida projektpipeline kommer att förbättra aktiviteten under resten av året. Marinmarknaden belastas fortfarande av en svag efterfrågan på fartyg främst på grund av överkapacitet, pressade fraktpriser och låga oljepriser. Marine Solutions orderingång låg på en god nivå trots utmaningarna på marknaden. Vi måste ändå säkerställa vår framtida konkurrenskraft i en miljö med svag efterfrågan. Därför har vi i dag offentliggjort planer för att omstrukturera Marine Solutions organisation.

Vi har justerat vår prognos så att den beaktar förvärvet av L-3 Marine Systems International, som slutfördes i slutet av maj. Vi förväntar oss nu att omsättningen kommer att öka med 5-10% och att lönsamheten kommer att ligga kring 12,0-12,5%.”

björn-autograph.png

Björn Rosengren, Koncernchef

Wärtsiläs utsikter för 2015 har reviderats

Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med 5-10% under 2015, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara 12,0-12,5%. Prognosen beaktar inverkan av förvärvet av L-3 Marine Systems International (MSI). MSI väntas bidra ca 250 miljoner euro till omsättningen och 9 miljoner euro till rörelseresultatet 2015. Exklusive avskrivningar på övervärden relaterade till förvärvet väntas MSI:s rörelseresultat uppnå 16 miljoner euro.

Tidigare förväntade sig Wärtsilä att omsättningen skulle öka med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) skulle ligga kring 12,0-12,5%, exklusive inverkan av förvärvet av MSI.

Centralt under andra kvartalet

 • Orderingången ökade med 2% till 1.159 miljoner euro (1.138)
 • Omsättningen ökade med 10% till 1.230 miljoner euro (1.116)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 0,94 (1,02)
 • EBITA 144 miljoner euro, dvs. 11,7% av omsättningen (138 miljoner euro, dvs. 12,4%)
 • Rörelseresultatet före engångsposter var 137 miljoner euro, dvs. 11,1% av omsättningen (132 miljoner euro, dvs. 11,8%)
 • Resultat per aktie 0,54 euro (0,42)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 47 miljoner euro (61)
 • Förvärvet av L-3 Marine Systems International slutfördes

 

Händelser efter rapportperioden

 • 17.7.2015 offentliggjordes planer för en omorganisering av affärsområdet Ship Power, idag omdöpt till Marine Solutions

 

Centralt under rapportperioden januari-juni 2015

 • Orderingången ökade med 8% till 2.443 miljoner euro (2.253)
 • Omsättningen ökade med 5% till 2.218 miljoner euro (2.113)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 1,10 (1,07)
 • EBITA 250 miljoner euro, dvs. 11,3% av omsättningen (243 miljoner euro, dvs. 11,5%)
 • Rörelseresultatet före engångsposter var 237 miljoner euro, dvs. 10,7% av omsättningen (230 miljoner euro, dvs. 10,9%)
 • Resultat per aktie 0,97 euro (0,73)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 84 miljoner euro (172)
 • Orderstocken ökade med 20% och uppgick till 5.325 miljoner euro (4.420) i slutet av perioden

 

 Nyckeltal

MEUR 4-6/2015 4-6/2014 Förändring 1-6/2015 1-6/2014 Förändring 2014
Orderingång 1 159 1 138 2% 2 443 2 253 8% 5 084
Orderstock i slutet av perioden 5 325 4 420 20% 4 530
Omsättning 1 230 1 116 10% 2 218 2 113 5% 4 779
Rörelseresultat (EBITA)1 144 138 4% 250 243 3% 594
% av omsättningen 11,7 12,4 11,3 11,5 12,4
Rörelseresultat (EBIT)2 137 132 4% 237 230 3% 569
% av omsättningen 11,1 11,8 10,7 10,9 11,9
Resultat före skatter 140 119 18% 222 208 6% 494
Resultat/aktie, EUR 0,54 0,42 0,97 0,73 1,76
Rörelseverksamhetens kassaflöde 47 61 84 172 452
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 495 350 94
Bruttoinvesteringar 297 42 94
Nettoskuldsättningsgrad 0,25 0,19 0,05
1 EBITA visas utan engångsposter och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden som uppgick till 7 miljoner euro (6) under det andra kvartalet 2015 och 13 miljoner euro (13) under rapportperioden januari-juni. Under 2014 redovisade Wärtsilä engångsposter till ett belopp av 9 miljoner euro i det andra kvartalet samt 15 miljoner euro redovisades under rapporteringsperioden januari-juni.
2 EBIT visas utan engångsposter.
Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.