Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q2 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

       

Balansräkning i sammandrag
MEUR 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 1 504 1 244 1 180
Materiella tillgångar 442 439 434
Innehav i intresse- och samföretag 74 100 90
Finansiella tillgångar som kan säljas 16 15 16
Uppskjuten skattefordran 172 133 144
Övriga fordringar 56 6 20
2 266 1 936 1 884
Omsättningstillgångar
Varor i lager 1 539 1 444 1 156
Övriga fordringar 1 549 1 394 1 567
Likvida medel 269 345 571
3 357 3 183 3 294
Tillgångar som innehas för försäljning 102
Tillgångar totalt 5 622 5 119 5 280
Eget kapital
Aktiekapital 336 336 336
Övrigt eget kapital 1 651 1 463 1 624
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 1 987 1 799 1 960
Innehav utan bestämmande inflytande 42 38 45
Eget kapital totalt 2 030 1 837 2 005
Långfristiga skulder
Räntebärande lån 464 595 537
Uppskjuten skatteskuld 113 82 64
Övriga skulder 350 237 231
927 913 832
Kortfristiga skulder
Räntebärande lån 315 102 129
Övriga skulder 2 351 2 267 2 259
2 666 2 369 2 388
Skulder totalt 3 593 3 282 3 220
Skulder direkt hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 55
Eget kapital och skulder totalt 5 622 5 119 5 280
Siffrorna i balansräkning i sammandrag i jämförelseperioden 30.6.2014 innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.