Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q2 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

       

Förvärv
L-3 Marine Systems International
31.5.2015 förvärvade Wärtsilä L-3 Marine Systems International (MSI) av NYSE-noterade L-3 Communications Holdings Inc. Det preliminära vederlaget för transaktionen är 298 miljoner euro.
MSI har stor erfarenhet vad gäller att leverera automations-, navigations- och elektriska system, såväl som dynamisk positioneringsteknik samt sonar- och undervattenskommunikationsteknik för en mängd olika fartygstyper och offshoreanläggningar. Wärtsiläs starka position i utvecklingen av tekniker som förbättrar operativ effektivitet stärks ytterligare tack vare MSI:s breda kompetens.
Tabellerna nedan sammanfattar de preliminära värdena av vederlaget betalats för MSI, kassaflödet från förvärvet och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten.
Preliminär vederlag MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 298
Totalt överfört vederlag 298
Preliminära kassaflöde från förvärvet MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 298
Likvida medel i de förvärvade företag -36
Totalt kassaflöde från förvärvet 262
Preliminära värden på tillgångar och skulder till följd av förvärvet MEUR
Immateriella tillgångar 132
Materiella tillgångar 8
Varor i lager 129
Försäljnings- och andra fordringar 68
Uppskjuten skattefordran 19
Likvida medel 36
Tillgångar totalt 392
Avsättningar 33
Pensionförpliktelser 58
Leverantörs- och andra skulder 122
Uppskjuten skatteskuld 43
Skulder totalt 255
Totala tillgångar, netto 136
Preliminär goodwill 161
De preliminära verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkten (inklusive teknologi, kundrelationer och varumärken) uppgick till 132 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och andra fordringar är ca 68 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.
Det preliminära goodwillvärdet på 161 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom el & automationssystem. Wärtsilä förutser att den nya enheten kommer att ge företaget nya marknadsmöjligheter och förbättra kundernas operativa effektivitet. Den goodwill som redovisats för MSI är inte avdragbar i beskattningen.
Under 2015 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 1 miljon euro för externa juridiska tjänster och kostnader relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i resultaträkning i sammandrag. De totala förvärvsrelaterade kostnaderna uppgår till 4 miljoner euro.
I juni bidrog MSI till orderingången med 41 miljoner euro och till omsättningen med 30 miljoner euro. Inverkan på rörelseresultatet var inte betydande. Om förvärvet hade verkställts 1.1.2015 skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till 2.385 miljoner euro. Inverkan på det konsoliderade rörelseresultatet skulle inte ha varit betydande. Vid fastställandet av dessa belopp har ledningen antagit att de justeringarna av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkten skulle ha varit de samma som om förvärvet hade inträffat 1.1.2015.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.