Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q2 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

       

Kassaflödesanalys i sammandrag
MEUR 1–6/2015 1–6/2014 2014
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Rapporteringsperiodens nettoresultat 195 146 351
Avskrivningar och nedskrivningar 59 58 119
Finansiella intäkter och kostnader 15 6 28
Realisationsvinster och -förluster på anläggningstillgångar och övriga korrektivposter -25 -3 2
Resultatandel i intresse- och samföretag -7 -12 -24
Inkomstskatter 49 44 99
Förändring av rörelsekapital -164 -6 32
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 122 233 606
Finansiella poster och skatter -38 -61 -154
Rörelseverksamhetens kassaflöde 84 172 452
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i aktier och förvärv -262 -1 -2
Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar -32 -37 -83
Överlåtelseinkomster från finansiella tillgångar som kan säljas och aktier i intresseföretag 15
Försäljningen av avvecklade verksamheter, netto 44
Investeringarnas kassaflöde -250 -37 -71
Finansieringens kassaflöde:
Upptagna långfristiga lån 100 100
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -81 -57 -81
Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar 171 -12 -18
Betalda dividender -237 -210 -211
Finansieringens kassaflöde -148 -179 -210
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) -314 -44 172
Likvida medel vid rapporteringsperiodens början 571 388 388
Kursdifferenser 11 1 12
Nettokassaflöde från avvecklade verksamheter 1
Likvida medel vid rapporteringsperiodens slut 269 345 571
Siffrorna i kassaflödesanalys i sammandrag innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.