Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q2 2015

Marknadsutsikter

På grund av marknadsläget under 2014 och BNP-prognoserna för 2015, väntas marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas förbli en utmaning. Trots den långsammare ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna stöder den ökande efterfrågan på el investeringar i kraftverk. I OECD-länderna begränsar den låga ekonomiska tillväxten fortfarande efterfrågan på nya kraftverk. Efterfrågan i USA styrs av låga gaspriser. Megatrenden för decentraliserad, flexibel gasdriven kraftförsörjning är stark. Den ökande användningen av intermittent förnybar kraftgenerering i många delar av världen, såsom vind- och solkraft, kommer att kräva flexibla lösningar för att balansera fluktuationer i nätet.

De övergripande utsikterna för shipping och varvsindustrin är utmanande. Det låga oljepriset fortsätter att påverka investeringarna i prospektering och utveckling, vilket begränsar efterfrågan på offshoreborrfartyg och -stödfartyg. Överkapaciteten påverkar efterfrågan på fartyg, i synnerhet på marknaden för torrlast- och offshorefartyg. Allt fler fartyg skrotas, vilket stöder en gradvis återhämtning på fraktmarknaden i kombination med en mer balanserad ökning av flottan. Sentimentet på marknaden för gastankfartyg är fortsatt sunt. Aktiviteten väntas dock sjunka till en normal nivå efter de stora ordervolymerna 2014. Utsikterna för kryssningsfartyg och passagerarfärjor är positiva och backas upp av nya aktörer på marknaden, förnyelse av flottor och en ökande passagerartrafik i Asien. Bränsleeffektivitet och miljölagstiftning spelar helt klart en viktig roll, och detta ökar intresset för miljövänliga lösningar och användningen av gas som marinbränsle på ett allmänt plan.

De allmänna utsikterna för servicemarknaden är positiva, med tillväxtmöjligheter inom valda regioner och segment. En ökning i det installerade beståndet av medelvarviga motorer och propulsionsutrustning kompenserar för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och osäkerheten angående utvecklingen av efterfrågan på kort sikt inom handelsfartyg. Efterfrågan på service för installationer som drivs med olja väntas öka, eftersom utvecklingen av oljepriset på sistone har sänkt driftskostnaderna. Även om nedgången i oljepriset har resulterat i utmanande utsikter för offshoreservice i specifika regioner, kompenserar de senaste årens tillväxt i det installerade offshorebeståndet delvis för en potentiell minskning av servicevolymerna. Utsikterna för gasdrivna fartyg är fortfarande positiva. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortsatt positiva och särskilt positiva i Mellanöstern och Afrika. På både marin- och kraftverksmarknaden är kunderna fortfarande intresserade av långfristiga serviceavtal.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.