Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q3 2015

Balans, finansiering och kassaflöde

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för tredje kvartalet uppgick till -5 miljoner euro (68). Kassaflödet påverkades av ökade kundfordringar. Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari-september 2015 var 78 miljoner euro (240). Rörelsekapitalet var 522 miljoner euro (379) i slutet av rapportperioden. Lagerökningen hade en negativ effekt på rörelsekapitalets utveckling. Förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 814 miljoner euro (747). De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 250 miljoner euro (400) och de outnyttjade bekräftade krediterna till 679 miljoner euro (599).

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 778 miljoner euro (679) i slutet av september 2015. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 279 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 499 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 513 miljoner euro (277) och skuldsättningsgraden till 0,26 (0,14).

Koncernens likvida beredskap
MEUR 30.9.2015 30.6.2015
Likvida medel 250 269
Outnyttjade bekräftade kreditlimiter 679 629
Likvida beredskap 929 898
% av omsättningen (rullande 12 månader) 19 18
Avdragna företagscertifikat 175 180
Likvida beredskap exklusive företagscertifikat 754 718
% av omsättningen (rullande 12 månader) 15 15
30.9.2015 var den totala låneportföljens genomsnittliga återbetalningstid 35 månader och de långfristiga lånens 45 månader.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.