Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q3 2015

Jag är övertygad om att Wärtsilä har långsiktiga möjligheter till tillväxt och en förbättrad lönsamhet, och jag tror att Jaakko Eskola med sina starka och välbeprövade meriter kan lotsa företaget mot fortsatta framgångar.

Jag vill passa på att tacka våra aktieägare och hela Wärtsiläs organisation för dessa inspirerande fyra år som gått.

Björn Rosengren,
Koncernchef

Se webcasten

Omsättningen och lönsamheten utvecklas planenligt

”Omsättningen ökade med 9% till 1.222 miljoner euro under tredje kvartalet tack vare tillväxten inom aktiviteten på eftermarknaden och bidraget från L-3 Marine Systems International. Den goda utvecklingen inom Services bidrog till lönsamheten som uppgick till 13,1%. Vi är på rätt väg när det gäller omsättnings- och lönsamhetsprognosen för innevarande år.

Konkurrensen på kraftförsörjningsmarknaden ökar, och den rådande makroekonomiska osäkerheten skjuter fortfarande upp kundernas beslutsfattandet. Trots det är vår projektpipeline solid, och vi ser fortfarande fram emot en ökande aktivitet under nästa kvartal. För Marine Solutions är marknaden fortfarande en utmaning. De låga kontraktsvolymerna för fartyg i kombination med det svaga sentimentet inom offshoresegmentet påverkar vår orderingång. Jag är nöjd över att affärsområdet Services kompenserar utmärkt för den lägre efterfrågan på vår utrustning. En förbättrad serviceefterfrågan på marinmarknaden och en stabil efterfrågan på kraftverksservice indikerar att utsikterna är positiva för slutet av året.

Wärtsiläs mission är att forma marin- och energimarknaden genom avancerade teknologier och fokus på livscykelprestanda – vår ambitionsnivå är hög. När det gäller de pågående fundamentala förändringarna på våra slutmarknader och den ökande efterfrågan på högre effektivitet och mindre utsläpp befinner vi oss i en bra position. Dessutom har vi under de senaste åren vidtagit olika åtgärder för att utveckla vår affärsverksamhets effektivitet och flexibilitet. Jag är övertygad om att Wärtsilä har långsiktiga möjligheter till tillväxt och en förbättrad lönsamhet, och jag tror att Jaakko Eskola med sina starka och välbeprövade meriter kan lotsa företaget mot fortsatta framgångar. Jag vill passa på att tacka våra aktieägare och hela Wärtsiläs organisation för dessa inspirerande fyra år som gått.”

björn-autograph.png

Björn Rosengren, Koncernchef

Wärtsiläs utsikter för 2015 oförändrade

Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med 5-10% under 2015, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca 12,0-12,5%. Prognosen beaktar inverkan av förvärvet av L-3 Marine Systems International (MSI). MSI väntas bidra ca 250 miljoner euro till omsättningen och 9 miljoner euro till rörelseresultatet 2015. MSI:s rörelseresultat exklusive avskrivningar på övervärden relaterade till förvärvet väntas uppgå till 16 miljoner euro.

Centralt under tredje kvartalet

 • Orderingången minskade med 17% till 1.086 miljoner euro (1.309)
 • Omsättningen ökade med 9% till 1.222 miljoner euro (1.117)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 0,89 (1,17)
 • EBITA 170 miljoner euro, dvs. 13,9% av omsättningen (149 miljoner euro, dvs. 13,3%)
 • Rörelseresultatet före engångsposter var 160 miljoner euro, dvs. 13,1% av omsättningen (142 miljoner euro, dvs. 12,7%)
 • Resultat per aktie 0,49 euro (0,43)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten -5 miljoner euro (68)
 • Jaakko Eskola utnämnd till koncernchef för Wärtsilä Oyj Abp från och med 1.11.2015

Centralt under rapportperioden januari-juni 2015

 • Orderingången var stabil och uppgick till 3.529 miljoner euro (3.562)
 • Omsättningen ökade med 6% till 3.439 miljoner euro (3.230)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 1,03 (1,10)
 • EBITA 420 miljoner euro, dvs. 12,2% av omsättningen (392 miljoner euro, dvs. 12,1%)
 • Rörelseresultatet före engångsposter var 397 miljoner euro, dvs. 11,5% av omsättningen (373 miljoner euro, dvs. 11,5%)
 • Resultat per aktie 1,46 euro (1,16)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 78 miljoner euro (240)
 • Orderstocken ökade med 9% och uppgick till 5.112 miljoner euro (4.674) i slutet av perioden

 Nyckeltal

MEUR 7-9/2015 7-9/2014 Förändring 1-9/2015 1-9/2014 Förändring 2014
Orderingång 1 086 1 309 -17% 3 529 3 562 -1% 5 084
Orderstock i slutet av perioden 5 112 4 674 9% 4 530
Omsättning 1 222 1 117 9% 3 439 3 230 6% 4 779
Rörelseresultat (EBITA)1 170 149 14% 420 392 7% 594
% av omsättningen 13,9 13,3 12,2 12,1 12,4
Rörelseresultat (EBIT)2 160 142 13% 397 373 7% 569
% av omsättningen 13,1 12,7 11,5 11,5 11,9
Resultat före skatter 132 129 354 338 494
Resultat/aktie, EUR 0,49 0,43 1,46 1,16 1,76
Rörelseverksamhetens kassaflöde -5 68 78 240 452
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 513 277 94
Bruttoinvesteringar 314 69 94
Nettoskuldsättningsgrad 0,26 0,14 0,05
1 EBITA visas utan engångsposter relaterade till omstruktureringsåtgärder på 11 miljoner euro (17) samt avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden på 23 miljoner euro (19) under rapportperioden januari-september 2015. Under det tredje kvartalet uppgick engångsposter relaterade till omstruktureringsåtgärder till 11 miljoner euro (1) samt avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden till 9 miljoner euro (6).
2 EBIT visas utan engångsposter.
Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.