Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q3 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Balansräkning i sammandrag
MEUR 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 1 462 1 200 1 180
Materiella tillgångar 425 439 434
Innehav i intresse- och samföretag 75 87 90
Finansiella tillgångar som kan säljas 16 16 16
Uppskjuten skattefordran 168 139 144
Övriga fordringar 55 5 20
2 202 1 887 1 884
Omsättningstillgångar
Varor i lager 1 535 1 387 1 156
Övriga fordringar 1 621 1 315 1 567
Likvida medel 250 400 571
3 407 3 102 3 294
Tillgångar som innehas för försäljning 101 102
Tillgångar totalt 5 609 5 090 5 280
Eget kapital
Aktiekapital 336 336 336
Övrigt eget kapital 1 686 1 575 1 624
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 2 022 1 911 1 960
Innehav utan bestämmande inflytande 43 42 45
Eget kapital totalt 2 065 1 953 2 005
Långfristiga skulder
Räntebärande lån 499 548 537
Uppskjuten skatteskuld 112 81 64
Övriga skulder 310 221 231
921 850 832
Kortfristiga skulder
Räntebärande lån 279 131 129
Övriga skulder 2 343 2 105 2 259
2 623 2 236 2 388
Skulder totalt 3 544 3 086 3 220
Skulder direkt hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 51 55
Eget kapital och skulder totalt 5 609 5 090 5 280

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.