Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q3 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

      

Kassaflödesanalys i sammandrag
MEUR 1–9/2015 1–9/2014 2014
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Rapporteringsperiodens nettoresultat 292 231 351
Avskrivningar och nedskrivningar 91 88 119
Finansiella intäkter och kostnader 31 18 28
Realisationsvinster och -förluster på anläggningstillgångar och övriga korrektivposter -25 3 2
Resultatandel i intresse- och samföretag -12 -20 -24
Inkomstskatter 84 73 99
Förändring av rörelsekapital -301 -51 32
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 161 342 606
Finansiella poster och skatter -83 -102 -154
Rörelseverksamhetens kassaflöde 78 240 452
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i aktier och förvärv -262 -2 -2
Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar -45 -60 -83
Överlåtelseinkomster från finansiella tillgångar som kan säljas och aktier i intresseföretag 14 15
Försäljningen av avvecklade verksamheter, netto 44
Kassaflöde från övriga investeringar 1
Investeringarnas kassaflöde -263 -47 -71
Finansieringens kassaflöde:
Upptagna långfristiga lån 51 100 100
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -97 -57 -81
Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar 143 -25 -18
Betalda dividender -238 -211 -211
Finansieringens kassaflöde -141 -192 -210
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) -326 1 172
Likvida medel vid rapporteringsperiodens början 571 388 388
Kursdifferenser 5 11 12
Nettokassaflöde från avvecklade verksamheter 1
Likvida medel vid rapporteringsperiodens slut 250 400 571

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.