Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q3 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Resultaträkning i sammandrag
MEUR 1–9/2015 1–9/2014 2014
Fortsatta verksamheter
Omsättning 3 439 3 230 4 779
Övriga intäkter 33 34 52
Kostnader -3 007 -2 846 -4 220
Avskrivningar och nedskrivningar -91 -85 -115
Resultatandel i intresse- och samföretag 12 22 26
Rörelseresultat 386 356 522
Finansiella intäkter och kostnader -31 -18 -28
Resultat före skatter 354 338 494
Inkomstskatter -84 -78 -106
Rapporteringsperiodens resultat från fortsatta verksamheter 270 259 389
Rapporteringsperiodens resultat från avvecklade verksamheter 22 -29 -37
Rapporteringsperiodens nettoresultat 292 231 351
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 287 228 347
Innehav utan bestämmande inflytande 5 2 5
292 231 351
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare(före/efter utspädning):
Resultat per aktie, fortsatta verksamheter, euro 1,35 1,31 1,95
Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro 0,11 -0,15 -0,19
Resultat per aktie, euro 1,46 1,16 1,76

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.