Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q3 2015

Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten

Osäkerheten på finansmarknaden och tillgången till finansiering påverkar timingen av större kraftverksprojekt på vissa marknader. Låga oljepriser påverkar utvecklingen av nationell infrastruktur i olje- och gasproducerande ekonomier. Detta är uppenbart i Mellanöstern, där nationella budgeter har justerats. Även om länder som importerar olja och gas gynnas av de låga priserna baserar sig investeringar i kraftverk på långsiktiga prisprognoser och inte på kortsiktiga prisfluktuationer. Kunder kan skjuta upp beslut i regioner som påverkas av geopolitiska spänningar eller stora valutakursfluktuationer. Investeringsbesluten i industrisegmentet påverkas av efterfrågan på råvaror, till exempel mineraler och cement. Pristrycket är fortfarande en risk, eftersom konkurrensen ökar.

Affärsmiljön inom shipping och varvsindustrin är fortsatt tuff. De svaga utsikterna för den globala ekonomin på kort sikt, överkapaciteten och den låga efterfrågan på lasttonnage är de främsta hindren för en återhämtning på den traditionella shippingmarknaden. Det låga oljepriset, överutbudet av olja och gas samt oljebolagens minskande investeringar begränsar offshoreinvesteringarna. Lägre priser på nybyggen kan leda till att skeppsvarven börjar pressa sina leverantörer. Fartygsägare förhandlar om förlängningar av befintliga leveranskontrakt, vilket är en riskfaktor för skeppsvarvens orderstock. Risken för avbeställningar verkar vara mer begränsad.

Inom affärsområdet Services är de största riskerna för hur efterfrågan kommer att utvecklas den låga ekonomiska tillväxten och den politiska instabiliteten i vissa regioner. De utmanande förhållandena i flera marinsegment är också en potentiell riskfaktor.

Koncernen är svarande i ett antal juridiska processer som beror på eller är underordnade den normala affärsverksamheten. Dessa processer handlar främst om frågor relaterade till avtal och andra skyldigheter, arbetsförhållanden, sakskador och reglering. På koncernen ställs nu och då skadeståndskrav på olika belopp och varierande grunder. För närvarande finns det ett ovanligt ansenligt krav. Enligt koncernens policy ska avsättningar göras relaterade till sådana krav samt för rättsprocesser och skiljeförfarande när ett ogynnsamt utfall är sannolikt och förlusten rimligt kan estimeras.

Årsredovisningen 2014 innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.