Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Balans, finansiering och kassaflöde

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för fjärde kvartalet uppgick till 176 miljoner euro (212). Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari–december 2015 var 255 miljoner euro (452). Nettorörelsekapitalet var 543 miljoner euro (251) i slutet av rapportperioden. Ökningen berodde främst på affärsområdet Energy Solutions, där tajmningen av leveranserna ledde till lagerökning och ökade kundfordringar. Dessutom minskade förskottsbetalningarna i slutet av perioden till 564 miljoner euro (673) på grund av en lägre orderingång inom utrustningsverksamheterna. De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 334 miljoner euro (571) och de icke utnyttjade krediterna till 679 miljoner euro (629).

Wärtsiläs räntebärande lån var 724 miljoner euro (666) i slutet av december 2015. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 232 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 492 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 372 miljoner euro (94) och nettoskuldsättningsgraden till 0,17 (0,05). Ökningen i nettoskuldsättningsgraden berodde främst på ackumulerat nettorörelsekapital och förvärvet av L-3 Marine Systems International.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Koncernens likvida beredskap
MEUR 31.12.2015 31.12.2014
Likvida medel 334 571
Outnyttjade bekräftade kreditlimiter 679 629
Likvida beredskap 1 013 1 200
% av omsättningen (rullande 12 månader) 20 25
Avdragna företagscertifikat 130 -
Likvida beredskap exklusive företagscertifikat 883 1 200
% av omsättningen (rullande 12 månader) 18 25
31.12.2015 var den totala låneportföljens genomsnittliga återbetalningstid 35 månader och de långfristiga lånens 43 månader.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.