Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Orderingång

Orderingång under fjärde kvartalet

Wärtsiläs orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 1.403 miljoner euro (1.522), en minskning med 8% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 29% (1.086 miljoner euro under tredje kvartalet 2015). Orderingången jämfört med faktureringen för fjärde kvartalet var 0,88 (0,98).

Energy Solutions orderingång uppgick till 366 miljoner euro (501) under fjärde kvartalet, vilket var 27% lägre än under motsvarande period året innan. Orderingången över fördubblades jämfört med tredje kvartalet (167 miljoner euro under tredje kvartalet). Beställningarna omfattar två kraftverk på ca 50 MW från USA och ett kraftverk på 111 MW från Mexiko.

Marine Solutions orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 465 miljoner euro (460). Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 14% (407 miljoner euro under tredje kvartalet 2015). Inom gastankfartyg fick Wärtsilä en order på gashanteringssystem till elva nya gastankfartyg och en order på last- och propulsionssystem till ett nytt LNG-tankfartyg för Saga LNG Shipping. Andra viktiga gasrelaterade order bestod av leverans av huvudmotorer, växellådor, propellrar och gashanteringssystem till 15 LNG-drivna insjöpråmar som kommer att chartras av Shell. Wärtsilä fick också en order på thrusters och hjälputrustning till världens största kranfartyg för nederländska Heerema Offshore Services.                                                

Orderingången för affärsområdet Services under fjärde kvartalet var 572 miljoner euro (561), en ökning med 2% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 12% (511 miljoner euro för tredje kvartalet 2015) tack vare den säsongsmässiga efterfrågan och den ökade marknadsaktiviteten inom långfristiga kontrakt.

Orderingång under rapportperioden

Wärtsiläs orderingång under rapportperioden januari–december 2015 uppgick till 4.932 miljoner euro (5.084), en minskning med 3% jämfört med motsvarande period 2014. Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 0,98 (1,06).

Orderingången för affärsområdet Energy Solutions var 1.009 miljoner euro (1.293) under rapportperioden, en minskning med 22% jämfört med motsvarande period året innan. De gasbaserade kraftverken stod för 46% av orderingången i MW. Turkiska kunder bidrog till den höga aktiviteten i Europa, medan flera order på kraftverk för toppbelastning och stödkraftverk för förnybar kraftförsörjning kom från USA.

Marine Solutions orderingång under rapportperioden minskade med 8% till 1.599 miljoner euro (1.746). Med tanke på den allmänna nedgången i fartygsbeställningar och på den allt svagare offshoremarknaden var detta ett hyfsat resultat. Orderingången för Marine Systems International, som förvärvades under rapportperioden, utvecklades positivt. Gastankfartygssegmentet stod för 38% av orderingången under rapportperioden, medan de konventionella handelsfartygen stod för 18% samt passagerarfartygen för 15%. Specialfartygen stod för 10%, offshore för 8% och marinen för 4%. Övriga order uppgick till 6%. I linje med Marine Solutions strategi fick Wärtsilä flera order på integrerade lösningar. Exempel på viktiga order var leverans av motorer, propellrar med vridbara blad, transverse thrusters och LNGPac-gassystem till världens första flerbränslemudderverk för DEME Group. Andra strategiskt viktiga order var den första beställningen av den nya generationens Wärtsilä 31-motor som lanserades i juni. Intresset för miljölösningar fortsatte att öka under 2015. En viktig order i anslutning till detta var ett kontrakt på att efterinstallera Wärtsiläs Aquarius-system för hantering av ballastvatten på elva containerfartyg som ägs av Bernhard Schulte GmbH & Co. KG. Beställningsaktiviteten för avgasreningssystem var stabil. Under 2015 stärkte Wärtsilä 34DF-motorn sin marknadsposition, då tre stora sydkoreanska skeppsvarv valde motorn till hjälpmotor för sina LNG-tankfartyg.

Services orderingång under rapportperioden ökade med 14% och uppgick till 2.324 miljoner euro (2.045). Den ökade efterfrågan på serviceprojekt och långfristiga avtal bidrog till uppgången. De större serviceprojekten omfattade en order av Shanghai Electric Power på en konversion av det maltesiska kraftverket Delimara till drift med naturgas och flera uppgraderingar av propulsionssystem. Kunder med gasdrivna fartyg visade stort intresse för långfristiga avtal. De bekräftade kontrakten omfattar ett femårigt tekniskt serviceavtal med Golar Management Oslo för bolagets LNG-tankfartygsflotta och ett underhållsavtal med GasLog LNG Services Limited för att säkerställa en tillförlitlig drift av bolagets sju LNG-tankfartyg. De kraftverksrelaterade serviceavtalen omfattade ett tioårigt drifts- och underhållsavtal för Central Generadora Electrica Huinalas flexicycle-kraftverk nära Monterrey i Mexiko.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Orderingång per affärsområde
MEUR 10-12/2015 10-12/2014 Förändring 1-12/2015 1-12/2014 Förändring
Energy Solutions 366 501 -27% 1 009 1 293 -22%
Marine Solutions1 465 460 1% 1 599 1 746 -8%
Services 572 561 2% 2 324 2 045 14%
Orderingång totalt 1 403 1 522 -8% 4 932 5 084 -3%
1 Marine Systems Internationals bidrag till orderingången var 111 miljoner euro under det fjärde kvartalet 2015 samt 264 miljoner under rapportperioden januari-december.
Orderingång Energy Solutions
MW 10-12/2015 10-12/2014 Förändring 1-12/2015 1-12/2014 Förändring
Olja 221 189 17% 1 303 980 33%
Gas 528 584 -10% 1 132 1 509 -25%
Orderingång totalt 749 773 -3% 2 436 2 489 -2%

Samföretagens orderingång

Orderingången för samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd i Sydkorea samt de kinesiska samföretagen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd och CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd. uppgick till sammanlagt 182 miljoner euro (306) under rapportperioden januari–december 2015. Dessa företags resultat rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.