Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Rörelseresultat och lönsamhet

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet (EBIT) före engångsposter var 215 miljoner euro (196), dvs. 13,5% av omsättningen (12,7). Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 202 miljoner euro (166), dvs. 12,7% av omsättningen (10,7). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 224 miljoner euro (202), dvs. 14,1% av omsättningen (13,1). Engångsposterna uppgick till 13 miljoner euro (30) under fjärde kvartalet, av vilka 11 miljoner euro hänförde sig till omstruktureringsprogrammet som offentliggjordes i juni och 3 miljoner euro till förvärv och andra kostnader. Avskrivningarna på förvärvsrelaterade övervärden var 9 miljoner euro (6).

Rörelseresultatet (EBIT) före engångsposter för rapportperioden januari–december 2015 uppgick till 612 miljoner euro (569). Detta är 12,2% av omsättningen (11,9), vilket ligger inom lönsamhetsprognosens intervall på 12,0–12,5%. Ökningen i rörelseresultatet berodde främst på högre servicevolymer, förvärvet av L-3 Marine Systems International och interna kostnadsnedskärningar. Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 587 miljoner euro (522), dvs. 11,7% av omsättningen (10,9). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 643 miljoner euro (594), dvs. 12,8% av omsättningen (12,4). Engångsposterna uppgick till 25 miljoner euro (47) under rapportperioden, av vilka 19 miljoner euro hänförde sig till omstruktureringsprogrammet och 6 miljoner euro till förvärv och andra kostnader. Avskrivningarna på förvärvsrelaterade övervärden var 32 miljoner euro (26).

De finansiella posterna för rapportperioden januari–december 2015 var -34 miljoner euro (-28). Ökningen i de finansiella posterna berodde på ett koncerninternt lån denominerat i brasilianska real, som resulterade i orealiserade valutakursförluster. Nettoräntorna var -12 miljoner euro (-9). Vinsten före skatter var 553 miljoner euro (494). Skatterna uppgick till 124 miljoner euro (106), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 22,5% (21,4). Resultatet för räkenskapsperioden uppgick till 451 miljoner euro (351). Resultatet per aktie var 2,25 euro (1,76) och det egna kapitalet per aktie 11,16 euro (9,94). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 21,0% (20,3). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 20,2% (20,0). 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.