Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Marknadsutveckling

Energy Solutions

Utmaningar på kraftförsörjningsmarknaden

Kraftförsörjningsmarknaden var en utmaning under hela 2015 då den globala makroekonomiska osäkerheten begränsade investeringarna i ny kraftverkskapacitet. Marknadsvolymerna förblev relativt låga, trots den svaga ökningen i antalet order på kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen. Tillväxten på tillväxtmarknaderna och tillgången till finansiering stödde fortsättningsvis efterfrågan. I västländerna var elförbrukningen låg, och det behövs ekonomisk tillväxt för att investeringarna i kraftverk ska öka. Tillverkningens överkapacitet på grund av den låga efterfrågan marinindustrin har lett till att motortillverkare börjat fokusera mer på kraftverkssektorn, vilket har ökat konkurrensen på flera marknader. Wärtsiläs noteringarsaktivitet var hög under 2015, och fokus låg fortsättningsvis på flerbränslekraftverk och naturgasdrivna kraftverk.

Energy Solutions marknadsandel

Under de första nio månaderna 2015 uppgick de globala beställningarna på kraftverk på upp till 500 MW som drivs med naturgas och flytande bränslen till 17,0 GW (16,5), en ökning med 3% från motsvarande period 2014. Wärtsiläs marknadsandel uppgick till 9,9% (10,5). De globala beställningarna omfattar alla order på gasturbiner och Wärtsiläs order på motorer på över 5 MW.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Marine Solutions

Fortsatt låg beställningsaktivitet

Under januari–december 2015 registrerades 1.371 nya fartygskontrakt (1.711), varav 230 under fjärde kvartalet (191). Priserna på nybyggen var utsatta för tryck under hela året på grund av den låga efterfrågan på nya fartyg. Beställningsaktiviteten på marknaden för konventionella handelsfartyg var långsam. De låga fraktpriserna och överkapaciteten hade en negativ inverkan på beställningsaktiviteten för container- och bulklastfartyg, medan det låga oljepriset och de förbättrade intäkterna stödde efterfrågan på tankfartyg. Orderingången för gastankfartyg var fortfarande lägre jämfört med de stora ordervolymerna för 2014. Sammanlagt 92 fartygskontrakt registrerades under 2015 (173). Efterfrågan på offshoremarknaden minskade från året innan, då det låga oljepriset fortsatte att begränsa investeringar i prospektering och utveckling. Orderingången för kryssningsfartyg och passagerarfärjor var god.

De tre största varvsindustriländerna fortsatte att dominera orderingången enligt kompenserat bruttotonnage. Både Kina och Sydkorea fick 30% av de fastslagna beställningarna. Japans andel av de fastslagna kontrakten ökade till 27% tack vare en ökad inhemsk orderaktivitet. De övriga länderna förbättrade sina marknadsandelar från året innan, eftersom 292 order gick till andra länder än de tre ledande varvsindustriländerna.

Marine Solutions marknadsandel

Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var 59% (63% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom hjälpmotorer ökade till 12% (9% i slutet av föregående kvartal).

 

Services

Stark utveckling på servicemarknaden

Aktiviteten på servicemarknaden utvecklades positivt under 2015. Volymtillväxten accelererade under första halvåret, och efterfrågan förblev stor under slutet av året. Aktiviteten inom marinindustrin ökade globalt. De lägre operativa kostnaderna till följd av lägre bränslepriser och frigörandet av den uppdämda efterfrågan främjade investeringar i underhåll, speciellt inom handelsfartygssegmentet, medan den ökade efterfrågan på propulsionsuppgraderingar och efterinstallationer av thrusters skapade tillväxt inom serviceprojekt. Serviceaktiviteten på kraftverksmarknaden utvecklades positivt tack vare den ökande användningen av kontraktsbaserad drift och efterfrågan på reservdelar i specifika regioner med gammalt kraftverksbestånd. Kunderna fokuserar allt mer på optimering av underhåll och prestanda, och detta har ökat intresset för långfristiga serviceavtal på bägge slutmarknaderna.

I slutet av 2015 uppgick Wärtsiläs installerade bestånd till 181.000 MW. Fyrtaktsmotorerna stod för ca 60% och tvåtaktsmotorerna för ca 40% av det installerade beståndet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.