Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

“Den solida utvecklingen under fjärde kvartalet och servicevolymernas fortsatta tillväxt hjälpte oss att nå målen för 2015. Vi kan vara nöjda över våra prestationer med beaktande av den tuffa operativa miljön.“

Jaakko Eskola,
koncernchef

Se webcasten

Solid utveckling trots utmanande läge på marknaden

”Den solida utvecklingen under fjärde kvartalet och servicevolymernas fortsatta tillväxt hjälpte oss att nå målen för 2015. Omsättningen ökade med 5%, och lönsamheten var 12,2%. Dessutom förbättrades orderingången inom utrustningsverksamheten gradvis mot slutet av året. Vi kan vara nöjda över våra prestationer med beaktande av den tuffa operativa miljön.

Services var helt klart stjärnan i år, eftersom både orderingången och omsättningen ökade tvåsiffrigt. Vår framgång byggde på vårt fokus på riktad försäljning och ett förbättrat värdeförslag samt på våra kunders ökande efterfrågan på service som optimerar prestandan. Vi kommer att jobba aktivt för att säkerställa att utbudets utveckling fortsätter under 2016. Ett annat viktigt fokusområde kommer att vara kassaflödet, som 2015 påverkades negativt av tajmningen av kraftverksleveranserna.

Under 2016 förväntar vi oss inga större förändringar i marknadsläget jämfört med året innan. Den positiva utvecklingen på servicemarknaden väntas fortsätta, medan energimarknaden förblir utmanande och överkapacitet och låga oljepriser fortsätter att begränsa efterfrågan på nya fartyg. Trots våra försiktiga marknadsutsikter har vi en bra position och kan dra nytta av den ökande efterfrågan på effektiva lösningar och förändringar i energibehoven. Digitalisering kommer att driva vår verksamhet allt starkare. Dataanalys gör det möjligt för oss att optimera både våra kunders verksamhet och våra egna interna processer och prestationer. Med beaktande av vår solida orderbok och projektpipeline, tillväxten inom affärsområdet Services och vårt fokus på fortlöpande utveckling förväntar vi oss en svag ökning i omsättningen och de operativa marginalerna under 2016.”

jaakko-autograph.png

Jaakko Eskola, koncernchef

Wärtsiläs utsikter för 2016

Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med 0–5% under 2016, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) förväntas vara 12,5–13,0%.

Centralt under fjärde kvartalet

 • Orderingången minskade med 8% till 1.403 miljoner euro (1.522)
 • Omsättningen ökade med 3% till 1.590 miljoner euro (1.549)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 0,88 (0,98) 
 • EBITA 224 miljoner euro, dvs. 14,1% av omsättningen (202 miljoner euro, dvs. 13,1%)
 • Rörelseresultatet före engångsposter 215 miljoner euro, dvs. 13,5% av omsättningen (196 miljoner euro, dvs. 12,7%)
 • Resultat per aktie 0,79 euro (0,60)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 176 miljoner euro (212)

Centralt under rapportperioden januari-december 2015

 • Orderingången minskade med 3% till 4.932 miljoner euro (5.084)
 • Omsättningen ökade med 5% till 5.029 miljoner euro (4.779)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 0,98 (1,06)
 • EBITA 643 miljoner euro, dvs. 12,8% av omsättningen (594 miljoner euro, dvs. 12,4%)
 • Rörelseresultatet före engångsposter 612 miljoner euro, dvs. 12,2% av omsättningen (569 miljoner euro, dvs. 11,9%)
 • Resultat per aktie 2,25 euro (1,76)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 255 miljoner euro (452)
 • Orderstocken ökade med 8% och uppgick till 4.882 miljoner euro (4.530) i slutet av perioden
 • Dividendförslag 1,20 euro per aktie

 Nyckeltal

MEUR 10-12/2015 10-12/2014 Förändring 1-12/2015 1-12/2014 Förändring
Orderingång 1 403 1 522 -8% 4 932 5 084 -3%
Orderstock i slutet av perioden 4 882 4 530 8%
Omsättning 1 590 1 549 3% 5 029 4 779 5%
Rörelseresultat (EBITA)1 224 202 11% 643 594 8%
% av omsättningen 14,1 13,1 12,8 12,4
Rörelseresultat (EBIT)2 215 196 10% 612 569 8%
% av omsättningen 13,5 12,7 12,2 11,9
Resultat före skatter 199 157 553 494
Resultat/aktie, EUR 0,79 0,60 2,25 1,76
Rörelseverksamhetens kassaflöde 176 212 255 452
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 372 94
Bruttoinvesteringar 346 94
Nettoskuldsättningsgrad 0,17 0,05
1 EBITA visas utan engångsposter samt avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden. Wärtsilä redovisade engångsposter till ett belopp av 13 miljoner euro (30) under fjärde kvartalet, av vilka 11 miljoner euro relaterade till omstruktureringsprogrammet som offentliggjordes i juli och 3 miljoner euro till företagsförvärv och övriga kostnader. Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden uppgick till 9 miljoner euro (6). Under rapportperioden januari-december 2015 uppgick engångsposterna till 25 miljoner euro (47), av vilka 19 miljoner euro relaterade till omstruktureringsprogrammet och 6 till företagsförvärv och övriga kostnader. Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden uppgick till 32 miljoner euro (26).
2 EBIT visas utan engångsposter.
Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.