Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Nyckeltal

MEUR 10-12/2015 10-12/2014 Förändring 1-12/2015 1-12/2014 Förändring
Orderingång 1 403 1 522 -8% 4 932 5 084 -3%
Orderstock i slutet av perioden 4 882 4 530 8%
Omsättning 1 590 1 549 3% 5 029 4 779 5%
Rörelseresultat (EBITA)1 224 202 11% 643 594 8%
% av omsättningen 14,1 13,1 12,8 12,4
Rörelseresultat (EBIT)2 215 196 10% 612 569 8%
% av omsättningen 13,5 12,7 12,2 11,9
Resultat före skatter 199 157 553 494
Resultat/aktie, EUR 0,79 0,60 2,25 1,76
Rörelseverksamhetens kassaflöde 176 212 255 452
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 372 94
Bruttoinvesteringar 346 94
Nettoskuldsättningsgrad 0,17 0,05
1 EBITA visas utan engångsposter samt avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden. Wärtsilä redovisade engångsposter till ett belopp av 13 miljoner euro (30) under fjärde kvartalet, av vilka 11 miljoner euro relaterade till omstruktureringsprogrammet som offentliggjordes i juli och 3 miljoner euro till företagsförvärv och övriga kostnader. Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden uppgick till 9 miljoner euro (6). Under rapportperioden januari-december 2015 uppgick engångsposterna till 25 miljoner euro (47), av vilka 19 miljoner euro relaterade till omstruktureringsprogrammet och 6 till företagsförvärv och övriga kostnader. Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden uppgick till 32 miljoner euro (26).
2 EBIT visas utan engångsposter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.