Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Koncernens balansräkning, tillgångar
MEUR 31.12.2015 31.12.2014
Anläggningstillgångar
Goodwill 1 103 909
Immateriella tillgångar 361 271
Materiella tillgångar 418 421
Förvaltningsfastigheter 13 14
Innehav i intresse- och samföretag 89 90
Finansiella tillgångar som kan säljas 15 16
Räntebärande placeringar 17 1
Uppskjuten skattefordran 157 144
Kundfordringar 14 15
Övriga fordringar 28 4
Anläggningstillgångar totalt 2 215 1 884
Omsättningstillgångar
Varor i lager 1 200 1 156
Räntebärande fordringar 1
Kundfordringar 1 394 1 186
Skattefordringar 51 42
Övriga fordringar 396 338
Likvida medel 334 571
Omsättningstillgångar totalt 3 374 3 294
Tillgångar som innehas för försäljning 102
Tillgångar totalt 5 589 5 280
Koncernens balansräkning, eget kapital och skulder
MEUR 31.12.2015 31.12.2014
Eget kapital
Aktiekapital 336 336
Överkursfond 61 61
Omräkningsdifferens -6 -30
Fond för verkligt värde -70 -66
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder -36 -65
Balanserad vinst 1 916 1 723
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 2 201 1 960
Innehav utan bestämmande inflytande 41 45
Eget kapital totalt 2 242 2 005
Skulder
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 492 537
Uppskjuten skatteskuld 102 64
Pensionsförpliktelser 161 100
Avsättningar 46 51
Erhållna förskott 77 77
Övriga skulder 2 2
Långfristiga skulder totalt 880 832
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 232 129
Avsättningar 223 242
Erhållna förskott 487 596
Skulder till leverantörer 510 436
Skatteskulder 82 51
Övriga skulder 933 934
Kortfristiga skulder totalt 2 467 2 388
Skulder totalt 3 347 3 220
Skulder direkt hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 55
Eget kapital och skulder totalt 5 589 5 280

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.