Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Koncernens kassaflödesanalys
MEUR 2015 2014
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Räkenskapsperiodens nettoresultat 451 351
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar 124 119
Finansiella intäkter och kostnader 34 28
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter -27 2
Resultatandel i intresse- och samföretag -17 -24
Inkomstskatter 124 99
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 688 574
Förändring av rörelsekapital:
Räntefria fordringar, ökning (-) / minskning (+) -193 -52
Varor i lager, ökning (-) / minskning (+) 79 206
Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) -229 -122
Förändring av rörelsekapital -343 32
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 346 606
Finansiella poster och skatter:
Ränte- och övriga finansiella intäkter 45 29
Ränte- och övriga finansiella kostnader -29 -36
Betalda skatter -108 -147
Finansiella poster och skatter -91 -154
Rörelseverksamhetens kassaflöde 255 452
Investeringarnas kassaflöde:
Förvärv -258
Investeringar i intresse- och samföretag -9
Investeringar i finansiella tillgångar som kan säljas -1
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -79 -99
Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 13 14
Överlåtelseinkomster från finansiella tillgångar som kan säljas 1 16
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) och övriga förändringar -1
Försäljningen av avvecklade verksamheter, netto 44
Erhållna dividender 1
Investeringarnas kassaflöde -288 -71
Kassaflöde efter investeringar -33 381
Finansieringens kassaflöde:
Upptagna långfristiga lån 50 100
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -112 -81
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) -16
Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) 110 -18
Betalda dividender -242 -211
Finansieringens kassaflöde -210 -210
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) -243 172
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 571 388
Kursdifferenser 5 12
Nettokassaflöde från avvecklade verksamheter 1
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 334 571

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.