Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Koncernens resultaträkning
MEUR 2015 2014
Fortsatta verksamheter
Omsättning 5 029 4 779
Förändring av lager av färdiga varor och varor i arbete -77 -240
Tillverkning för eget bruk 6 14
Övriga intäkter 51 52
Material och tjänster -2 603 -2 392
Kostnader för ersättningar till anställda -1 159 -1 113
Avskrivningar och nedskrivningar -124 -115
Övriga kostnader -553 -489
Resultatandel i intresse- och samföretag 17 26
Rörelseresultat 587 522
Dividendintäkter 1
Ränteintäkter 2 4
Övriga finansiella intäkter 10 8
Räntekostnader -13 -13
Övriga finansiella kostnader -32 -27
Resultat före skatter 553 494
Inkomstskatter -124 -106
Räkenskapsperiodens resultat från fortsatta verksamheter 429 389
Räkenskapsperiodens resultat från avvecklade verksamheter 22 -37
Räkenskapsperiodens nettoresultat 451 351
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 444 347
Innehav utan bestämmande inflytande 7 5
451 351
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning):
Resultat per aktie, fortsatta verksamheter, euro 2,14 1,95
Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro 0,11 -0,19
Resultat per aktie, euro 2,25 1,76

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.