Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

       

Rapport över totalresultat
MEUR 2015 2014
Räkenskapsperiodens nettoresultat 451 351
Övriga totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder 7 -29
Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen -2 4
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt 5 -25
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser 23 56
Omräkningsdifferenser för innehav utan bestämmande inflytande 2 4
Kassaflödessäkring
värdering till verkligt värde -23 -85
överförts till resultaträkningen 21 12
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Kassaflödessäkring
värdering till verkligt värde 4 24
överförts till resultaträkningen -5 -4
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt 21 5
Räkenskapsperiodens övriga totalresultat efter skatter 26 -20
Räkenskapsperiodens totalresultat 477 332
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare 468 323
Innehav utan bestämmande inflytande 9 9
477 332

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.