Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Sammanställning över förändring i eget kapital
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Omvärderings-
effekter i förmåns-
bestämda
nettoskulder
Balanse-
rad vinst
Totalt
Eget kapital 1.1.2014 336 61 -85 -13 -43 1 587 1 844 40 1 884
Omräkningsdifferenser 56 56 4 59
Kassaflödessäkring
nettoförändring i verkligt värde efter skatt -61 -61 -61
överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter 8 8 8
Förmånsbestämda planer -22 -22 -22
Övriga förändringar -4 -4 -4
Totalresultat 56 -53 -22 -4 -23 4 -20
Räkenskapsperiodens resultat 347 347 5 351
Räkenskapsperiodens totalresultat 56 -53 -22 343 323 9 332
Transaktioner med aktieägare
Betalda dividender -207 -207 -3 -210
Eget kapital 31.12.2014 336 61 -30 -66 -65 1 723 1 960 45 2 005
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Omvärderings-
effekter i förmåns-
bestämda
nettoskulder
Balanse-
rad vinst
Totalt
Eget kapital 1.1.2015 336 61 -30 -66 -65 1 723 1 960 45 2 005
Omräkningsdifferenser 23 23 2 25
Kassaflödessäkring
nettoförändring i verkligt värde efter skatt -20 -20 -20
överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter 16 16 16
Förmånsbestämda planer 29 -24 5 5
Totalresultat 23 -4 29 -24 24 2 26
Räkenskapsperiodens resultat 444 444 7 451
Räkenskapsperiodens totalresultat 23 -4 29 420 468 9 477
Transaktioner med aktieägare
Betalda dividender -227 -227 -13 -240
Eget kapital 31.12.2015 336 61 -6 -70 -36 1 916 2 201 41 2 242

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.