Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Wärtsiläs bokslutskommuniké 2015

Denna bokslutskommuniké har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2014. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Användning av bedömningar

Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

IFRS-tillägg

Inga nya eller uppdaterade IFRS-standarder tillämpas under 2015.

Wärtsilä Oyj Abp har ännu inte börjat tillämpa följande nya och ändrade standarder och tolkningar som redan utfärdats av IASB. Koncernen kommer att införa dem när de träder i kraft eller, om det sker vid en annan tidpunkt än räkenskapsperiodens första dag, från och med därpå följande räkenskapsperioden.

  • Ändringar till IAS 1 Utformning av finansiella rapporter: Disclosure Initiative* (tillämpas för räkenskapsperioden som börjar 1.1.2016 eller därefter). Syftet är att uppmuntra företag att använda omdöme vid avgörandet av vilken information som visas i bokslutet. Ändringarna förtydligar till exempel hur väsentlighetskriterier används vid tillämpning av redovisningsprinciper och vid utformningen av de finansiella rapporterna. Standarden förväntas inte ha en väsentlig inverkan på koncernens bokslut.
  • Ändringar till IFRS 15 Intäkter från kundkontrakt* (tillämpas för räkenskapsperioden som börjar 1.1.2018 eller därefter): IFRS 15 skapar ett omfattande ramverk för fastställa om, hur mycket och när omsättningen intäktsförs. Den nya standarden ersätter de nuvarande intäktsföringsanvisningarna i IAS 18 Intäkter, IAS 11 Entreprenadavtal och IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram. Enligt IFRS 15 skall omsättningen intäktsföras till en grad som återspeglar den ersättning koncernen förväntar sig vara berättigad att få mot varor och service som den kommer att leverera. För tillfället analyserar koncernen påverkan av IFRS 15.
  • Ändringar till IFRS 9 Finansiella instrument* (tillämpas för räkenskapsperioden som börjar 1.1.2018 eller därefter): IFRS 9 ersätter de nuvarande anvisningarna i IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. IFRS 9 innehåller reviderade anvisningar om klassificering och värdering av finansiella instrument, bland annat en ny kreditförlustmodell för beräkning av nedskrivning av finansiella tillgångar, och de nya allmänna kraven angående säkringsredovisning. IAS 39-standardens bestämmelser gällande redovisning av finansieringsinstrument i balansen eller från balansen är oförändrade. För tillfället analyserar koncernen påverkan av IFRS 9.

 * Har inte godkänts för tillämpning i EU 31.12.2015.

De årliga siffrorna i bokslutskommunikén är reviderade.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.