Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Marknadsutsikter

Marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas väntas förbli utmanande eftersom den ekonomiska osäkerheten fortsätter. Trots den långsammare ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna fortsätter den ökande efterfrågan på el och tillgången till internationell finansiering för infrastrukturprojekt att stöda kraftverksinvesteringar. I OECD-länderna begränsar den låga ekonomiska tillväxten fortfarande efterfrågan på nya kraftverk, och i Europa skjuts investeringar upp på grund av att utformningen av den nya elmarknaden ännu inte är klar. Det låga priset på gas och den positiva utvecklingen i elmarknadens struktur stöder efterfrågan i USA. Megatrenden för decentraliserad, flexibel gasdriven kraftförsörjning växer i världen. Den ökande användningen av intermittent förnybar kraftgenerering, såsom vind- och solkraft, kräver flexibla lösningar för att balansera kraftförsörjningssystemen. Elmarknaderna utvecklas med tanke på den nödvändiga flexibiliteten, vilket möjliggör nya lönsamma investeringar. Wärtsiläs systematiska arbete för att utveckla dessa marknader kommer att fortsätta genom framhävandet av fördelarna med Smart Power Generation.

Utsikterna för shipping och varvsindustrin är fortfarande en utmaning. Överkapacitet begränsar efterfrågan på nybyggen och det låga oljepriset fortsätter att påverka investeringar i offshoreprospektering och utveckling. Orderingången för gastankfartyg väntas förbli normal tack vare den fortsatta efterfrågan på LPG i Asien. Utsikterna för kryssningsfartyg och passagerarfärjor är positiva till följd av den ekonomiska återhämtningen i Europa och USA samt det ökande intresset för kryssningar i Asien. Bränsleeffektivitet och miljöbestämmelser spelar en viktig roll. Den ökande miljömedvetenheten och regelverken bidrar till att främja gasdrift i större utsträckning på marinmarknaden.

Utsikterna för servicemarknaden är positiva på grund av tillväxtmöjligheter inom valda regioner och segment. En ökning i det installerade beståndet av medelvarviga motorer och propulsionsutrustning samt övergången till gasbaserad teknik kompenserar för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och osäkerheten angående utvecklingen av efterfrågan på kort sikt inom handelsfartyg. De gynnsamma effekterna av det låga oljepriset på de operativa kostnaderna väntas fortsätta att stöda efterfrågan på service av installationer som drivs med oljebaserade bränslen. Inom offshore väntas ökningen i det installerade beståndet under de senaste åren delvis kompensera för utmaningarna i vissa regioner. Utsikterna för gasdrivna fartyg är fortfarande positiva. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortsatt positiva och särskilt positiva i Mellanöstern och Afrika. På både marin- och kraftverksmarknaden är kunderna fortfarande intresserade av långfristiga serviceavtal.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.