Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015

Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten

Ett långsamt beslutsfattande i regioner med en begränsad eller ingen ekonomisk tillväxt utgör den främsta riskfaktorn med tanke på utvecklingen på kraftverksmarknaden. Kunder kan också skjuta upp investeringsbeslut i regioner som påverkas av geopolitiska spänningar eller stora valutakursfluktuationer. Det låga oljepriset fortsätter att påverka nationella infrastrukturprojekt i olje- och gasproducerande ekonomier, i synnerhet i Mellanöstern och Ryssland. Även om oljeimporterande länder gynnas av det låga oljepriset främjar inte kortsiktiga prisfluktuationer nya investeringar, eftersom kraftverksinvesteringar baserar sig på långsiktiga prisprognoser. Inom industrisegmentet påverkas investeringsbesluten av priser och efterfrågan på råvaror. Konkurrensen från motortillverkare fortsätter att skapa pristryck.

Affärsmiljön inom shipping och varvsindustrin är fortsatt tuff. De svaga utsikterna för den globala ekonomin på kort sikt, överkapaciteten och den låga efterfrågan på lasttonnage är de främsta hindren för en återhämtning på den traditionella shippingmarknaden. Det låga oljepriset, överutbudet av olja och gas samt oljebolagens minskande investeringar begränsar offshoreinvesteringarna. Lägre priser på nybyggen kan leda till att skeppsvarven börjar pressa sina leverantörer. Fartygsägare förhandlar om förlängningar av befintliga leveranskontrakt, vilket är en riskfaktor för skeppsvarvens orderstock. Risken för avbeställningar verkar vara mer begränsad.

Inom affärsområdet Services är de största riskerna för hur efterfrågan kommer att utvecklas den låga ekonomiska tillväxten och den politiska instabiliteten i vissa regioner. De utmanande förhållandena i specifika marinsegment är också en potentiell riskfaktor. 

Koncernen är svarande i ett antal juridiska processer som beror på eller är underordnade den normala affärsverksamheten. Dessa processer handlar främst om frågor relaterade till avtal och andra skyldigheter, arbetsförhållanden, sakskador och reglering. På koncernen ställs nu och då skadeståndskrav på olika belopp och varierande grunder. För närvarande finns det ett ovanligt ansenligt krav. Enligt koncernens policy ska avsättningar göras relaterade till sådana krav samt för rättsprocesser och skiljeförfarande när ett ogynnsamt utfall är sannolikt och förlusten rimligt kan estimeras.

Årsredovisningen innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.