Stäng
Femårsöversikt
Justerad Justerad
MEUR 2016 2015 2014 2013* 2012**
Omsättning 4 801 5 029 4 779 4 607 4 725
utanför Finland % 97,5 97,8 98,9 99,0 98,8
Export från Finland 1 804 1 936 2 280 2 306 2 349
Personal i medeltal 18 332 18 565 18 042 18 339 18 930
i Finland 3 482 3 580 3 582 3 662 3 599
Orderstock 4 696 4 882 4 530 4 311 4 492
Ur koncernens resultaträkning
Avskrivningar och nedskrivningar 138 124 115 120 139
Resultatandel i intresse- och samföretag 14 17 26 28 9
Jämförbart rörelseresultat 583 612 569 557 517
i procent av omsättningen % 12,1 12,2 11,9 12,1 10,9
Rörelseresultat 532 587 522 537 483
i procent av omsättningen % 11,1 11,7 10,9 11,7 10,2
Jämförbart justerat EBITA 618 643 594 589 552
i procent av omsättningen % 12,9 12,8 12,4 12,8 11,7
Finansiella intäkter och kostnader -53 -34 -28 -19 -31
Nettovinst från finansiella tillgångar som kan säljas - - - 25 1
Resultat före skatter 479 553 494 544 453
i procent av omsättningen % 10,0 11,0 10,3 11,8 9,6
Räkenskapsperiodens resultat från fortsatta verksamheter 357 429 389 425 -
Räkenskapsperiodens resultat från avvecklade verksamheter - 22 -37 -31 -
Räkenskapsperiodens nettoresultat 357 451 351 393 344
i procent av omsättningen % 7,4 9,0 7,4 8,5 7,3
Ur koncernens balansräkning
Anläggningstillgångar 2 116 2 215 1 884 1 935 2 000
Omsättningstillgångar 3 275 3 374 3 294 3 274 3 036
Tillgångar som innehas för försäljning - - 102 - -
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 2 288 2 201 1 960 1 844 1 766
Innehav utan bestämmande inflytande 34 41 45 40 26
Räntebärande skulder 629 724 666 665 794
Räntefria skulder 2 441 2 623 2 554 2 660 2 451
Skulder direkt hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning - - 55 - -
Eget kapital och skulder totalt 5 391 5 589 5 280 5 209 5 036
Ur koncernens kassaflödesanalys
Rörelseverksamhetens kassaflöde 613 255 452 578 153
Investeringarnas kassaflöde -126 -288 -71 -79 -471
Finansieringens kassaflöde -339 -210 -210 -324 -47
Bruttoinvesteringar 146 346 101 134 513
i procent av omsättningen % 3,0 6,9 2,1 2,9 10,9
Forsknings- och utvecklingskostnader 131 132 139 138 188
i procent av omsättningen % 2,7 2,6 2,9 3,0 4,0
Dividendutdelning 256*** 237 227 207 197
Nyckeltal
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning EUR 1,79 2,25 1,76 1,98 1,72
Dividend/aktie EUR 1,30*** 1,20 1,15 1,05 1,00
Dividend/resultat % 72,8*** 53,3 65,4 53,0 58,1
Räntebidrag 18,6 15,9 15,9 18,1 13,9
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI) % - - 18,7 21,2 20,4
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI), fortsatta verksamheter % 17,1 21,0 20,3 22,6 -
Avkastning på eget kapital (ROE) % - - 18,0 21,4 20,1
Avkastning på eget kapital (ROE), fortsatta verksamheter % 15,6 20,2 20,0 23,1 -
Soliditet % 47,6 44,6 43,5 43,9 41,3
Nettoskuldsättningsgrad 0,07 0,17 0,05 0,15 0,32
Eget kapital/aktie EUR 11,60 11,16 9,94 9,35 8,95
Nettorörelsekapital (WCAP) EUR 490 543 251 313 465
* Tvåtaktsaffärsverksamheten har klassificerats som avvecklade verksamheter under 2014 och därför har siffrorna relaterade till resultaträkningen justerats i jämförelseperioden 2013. Siffrorna i jämförelseperiod 2012 har inte justerats.
** Siffrorna i jämförelseperioden 2012 har justerats enligt reviderade IAS 19 i år 2013.
*** Styrelsens förslag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.