Stäng
Formler för nyckeltal
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI)
resultat före skatter + räntekostnader och övriga finansiella kostnader x 100
eget kapital och skulder – räntefria skulder – avsättningar, i medeltal under räkenskapsperioden
Avkastning på eget kapital (ROE)
räkenskapsperiodens nettoresultat x 100
eget kapital, i medeltal under räkenskapsperioden
Räntebidrag
resultat före skatter + avskrivningar och nedskrivningar + räntekostnader och övriga finansiella kostnader
räntekostnader och övriga finansiella kostnader
Soliditet
eget kapital x 100
eget kapital och skulder totalt – erhållna förskott
Nettoskuldsättningsgrad
räntebärande skulder – likvida medel
eget kapital
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning
räkenskapsperiodens nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare
justerat antal aktier i medeltal under räkenskapsperioden
Eget kapital per aktie
eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare
justerat antal aktier i slutet av räkenskapsperioden
Dividend per aktie
betalda dividender under räkenskapsperioden
justerat antal aktier i slutet av räkenskapsperioden
Dividend per resultat
dividend per aktie x 100
resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning
Direktavkastning
dividend per aktie x 100
justerad aktiekurs i slutet av räkenskapsperioden
P/E-tal
justerad aktiekurs i slutet av räkenskapsperioden
resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning
P/BV-tal
justerad aktiekurs i slutet av räkenskapsperioden
eget kapital per aktie
Nettorörelsekapital (WCAP)
(varor i lager + kundfordringar + skattefordringar + övriga räntefria fordringar)
– (skulder till leverantörer + erhållna förskott + pensionsförpliktelser + avsättningar + skatteskulder + övriga räntefria skulder)
Jämförbart justerat EBITA
rörelseresultat – jämförelsestörande poster – avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden
Jämförbart rörelseresultat
rörelseresultat – jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster är relaterade till omstruktureringsåtgärder och exceptionella transaktioner, som inte tillhör normal affärsverksamhet

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.