Stäng
Koncernens balansräkning, tillgångar
MEUR 31.12.2016 31.12.2015 Not
Anläggningstillgångar
Goodwill 1 112 1 103 13
Immateriella tillgångar 322 361 13
Materiella tillgångar 394 418 14
Förvaltningsfastigheter 12 13 14
Innehav i intresse- och samföretag 84 89 15
Finansiella tillgångar som kan säljas 15 15 16 18
Räntebärande placeringar 6 17 18
Uppskjuten skattefordran 141 157 21
Kundfordringar 13 14 18
Övriga fordringar 18 28 19
Anläggningstillgångar totalt 2 116 2 215
Omsättningstillgångar
Varor i lager 1 042 1 200 17
Kundfordringar 1 220 1 394 18
Skattefordringar 46 51
Övriga fordringar 494 396 19
Likvida medel 472 334 20
Omsättningstillgångar totalt 3 275 3 374
Tillgångar totalt 5 391 5 589
Noter är en del av det här bokslutet.
Koncernens balansräkning, eget kapital och skulder
MEUR 31.12.2016 31.12.2015 Not
Eget kapital
Aktiekapital 336 336 23
Överkursfond 61 61 23
Omräkningsdifferens -57 -6 23
Fond för verkligt värde -39 -70 23
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder -45 -36 22
Balanserad vinst 2 032 1 916
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 2 288 2 201
Innehav utan bestämmande inflytande 34 41
Eget kapital totalt 2 321 2 242
Skulder
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 520 492 18 25
Uppskjuten skatteskuld 93 102 21
Pensionsförpliktelser 168 161 22
Avsättningar 44 46 24
Erhållna förskott 58 77
Övriga skulder 1 2 26
Långfristiga skulder totalt 884 880
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 108 232 18 25
Avsättningar 206 223 24
Erhållna förskott 458 487
Skulder till leverantörer 502 510 18 25
Skatteskulder 78 82
Övriga skulder 833 933 26
Kortfristiga skulder totalt 2 186 2 467
Skulder totalt 3 070 3 347
Eget kapital och skulder totalt 5 391 5 589
Noter är en del av det här bokslutet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.