Stäng
Koncernens kassaflödesanalys
MEUR 2016 2015 Not
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Räkenskapsperiodens nettoresultat 357 451
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar 138 124 8
Finansiella intäkter och kostnader 53 34 10
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter -6 -27
Resultatandel i intresse- och samföretag -14 -17 15
Inkomstskatter 123 124 11
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 650 688
Förändring av rörelsekapital:
Räntefria fordringar, ökning (-) / minskning (+) 89 -193
Varor i lager, ökning (-) / minskning (+) 162 79 17
Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) -167 -229
Förändring av rörelsekapital 84 -343
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 734 346
Finansiella poster och skatter:
Ränte- och övriga finansiella intäkter 36 45
Ränte- och övriga finansiella kostnader -31 -29
Betalda skatter -127 -108
Finansiella poster och skatter -121 -91
Rörelseverksamhetens kassaflöde 613 255
Investeringarnas kassaflöde:
Förvärv -81 -258 2
Investeringar i intresse- och samföretag -9 -9 15
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -55 -79 13 14
Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 18 13
Överlåtelseinkomster från finansiella tillgångar som kan säljas 1 1 16
Försäljningen av avvecklade verksamheter, netto 44
Investeringarnas kassaflöde -126 -288
Kassaflöde efter investeringar 487 -33
Finansieringens kassaflöde:
Upptagna långfristiga lån 131 50 25
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -91 -112 25
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) -4 -16
Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) -125 110
Betalda dividender -250 -242
Finansieringens kassaflöde -339 -210
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) 148 -243
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 334 571
Kursdifferenser -9 5
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 472 334
Noter är en del av det här bokslutet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.