Stäng
Koncernens resultaträkning
MEUR 2016 2015 Not
Fortsatta verksamheter
Omsättning 4 801 5 029 1 4
Förändring av lager av färdiga varor och varor i arbete -134 -77
Tillverkning för eget bruk 2 6
Övriga intäkter 55 51 5
Material och tjänster -2 353 -2 603 6
Kostnader för ersättningar till anställda -1 159 -1 159 7
Avskrivningar och nedskrivningar -138 -124 8
Övriga kostnader -556 -553
Resultatandel i intresse- och samföretag 14 17 15
Rörelseresultat 532 587
i procent av omsättningen 11,1 11,7
Finansiella intäkter 19 11 10
Finansiella kostnader -72 -45 10
Resultat före skatter 479 553
Inkomstskatter -123 -124 11
Räkenskapsperiodens resultat från fortsatta verksamheter 357 429
Räkenskapsperiodens resultat från avvecklade verksamheter 22 3
Räkenskapsperiodens nettoresultat 357 451
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 352 444 12
Innehav utan bestämmande inflytande 4 7
357 451
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning):
Resultat per aktie, fortsatta verksamheter, euro 1,79 2,14
Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro 0,11
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 1,79 2,25
Noter är en del av det här bokslutet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.