Stäng
1. Segmentinformation
Koncernens verksamhet består av ett affärsområde, Power-affärsområdet. Power-affärsområdet verkar inom två marknadsområden, Marine Solutions och Energy Solutions. De båda marknadsområdena är nära bundna till varandra och erbjuder kunderna tillämpningar och service på en och samma basprodukt. Huvudprodukter för båda marknadsområdena är gas och flytande bränsle drivna motorer samt tillhörande service.
Planeringen av dessa motorer och forskningen i anslutning till dem samt motorproduktionen sker i samma forskningscenter och fabriker, och produktionsprocessen är gemensam för båda marknaderna. Också distributionen och servicen av produkterna sker via samma dotterbolag inom koncernen. Kapacitetskostnaden kan inte direkt hänföras till marknadssegmenten. Denna kostnad är avsevärd och varierar periodvis och kan inte allokeras på ett tillförlitligt sätt. Båda marknadssegmentens kunder är kapitalintensiva och opererar globalt. Utvecklingen av marknaden är starkt bunden till den globala ekonomiska utvecklingen.
Som geografisk information rapporteras Finland, övriga Europa, Asien, Amerika och övriga världsdelar. Omsättningen anges enligt kundens hemland medan anläggningstillgångar anges enligt var de uppkommit i den geografiska informationen.
Geografisk information
2016 2015
MEUR Omsättning Anläggnings-
tillgångar*
Omsättning Anläggnings-
tillgångar*
Finland 121 264 109 284
Övriga Europa 1 460 1 388 1 457 1 462
Asien 1 774 134 2 051 143
Amerika 1 039 131 1 006 89
Övriga 407 6 407 6
Totalt 4 801 1 923 5 029 1 984
* Anläggningstillgångar för det här ändamålet består av goodwill, immateriella och materiella tillgångar, förvaltningsfastigheter och innehav i intresse- och samföretag.
Affärsområdesinformation
Ledningens interna rapportering följer upp hur verksamheten utvecklas baserat på de marknadsbaserade affärsområdena. Rapporteringen stöder internt upprättandet av målen och strategiska uppföljningen och är därmed ett verktyg för ledningen och inte en egentlig extern ekonomisk mätare.
Wärtsiläs högsta operativa beslutsfattare (CODM, Chief Operating Decision Maker enligt IFRS 8) är koncernchefen med direktionen och i vissa fall även styrelsen som stöd. Koncernchefen utvärderar koncernens ekonomiska situation och hur den utvecklas som en helhet och inte baserat på affärsområdenas resultat. Eftersom bolagets integrationsnivå är hög, ger de resultatsiffror som affärsområdena rapporterar inte en korrekt bild av deras ekonomiska läge och utveckling.
Baserat på ovan presenterade grunder kan Wärtsiläs affärsverksamhet inte uppdelas i enskilda operativa segment med separat rapportering.
Under räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2016 och 1.1.–31.12.2015 hade Wärtsilä inte några enskilda betydande kunder eller länder.
Omsättning
MEUR 2016 2015
Energy Solutions 943 1 126
Marine Solutions 1 667 1 720
Services 2 190 2 184
Totalt 4 801 5 029

  

2. Förvärv
Förvärv 2016
American Hydro Corporation
30.6.2016 förvärvade Wärtsilä USA- och Kanada-baserade American Hydro Corporation från Weir-koncernen.
American Hydro är en ledande leverantör och installatör av uppgraderingar och underhåll till storskalig utrustning inom vattenkraft- och vattendistributionsindustrierna. Bolaget specialiserar sig i konsultering, design och prestanda förbättrande tjänster för vattenturbiner och pumpar. Förvärvet stöder tillväxten och expansionen inom Wärtsiläs existerande globala serviceutbud för vattenkraft och industriella applikationer.
Tabellerna nedan sammanfattar de preliminära värdena av vederlaget som betalats för American Hydro, kassaflödet från förvärvet och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten.
Preliminär vederlag MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 46
Totalt överfört vederlag 46
Preliminära kassaflöde från förvärvet MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 45
Villkorad köpeskilling 1
Likvida medel i de förvärvade företagen -4
Totalt kassaflöde från förvärvet 42
Preliminära värden på tillgångar och skulder till följd av förvärvet MEUR
Immateriella tillgångar 5
Materiella tillgångar 14
Varor i lager 1
Försäljnings- och andra fordringar 8
Likvida medel 4
Tillgångar totalt 33
Avsättningar 1
Leverantörs- och andra skulder 7
Skulder totalt 8
Totala tillgångar, netto 24
Preliminär goodwill 22
De preliminära verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkten (inklusive kundrelationer och orderstock) uppgick till 5 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är ca 8 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.
Det preliminära goodwillvärdet på 22 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom vattenkraft- och vattendistributionsindustrierna. Wärtsilä förutser att förvärvet kommer att stärka närvaron inom vattenkraftverks- och industriell service samt produktutbudet och serviceberedskapet gentemot kundkretsen, vilket stöder tillväxtstrategi och expansion inom förnybara resurser. Den goodwill som redovisats för American Hydro förväntas vara för det mesta avdragbar i beskattningen.
Under 2016 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 1 miljon euro för externa juridiska tjänster och kostnader relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i koncernens resultaträkning.
Eniram Group
30.6.2016 ingick Wärtsilä ett avtal om förvärv av Eniram, ett Finlandsbaserat teknologiföretag, som levererar lösningar för energihantering och analyser av prestanda till marinindustrin. Äganderätten till bolaget övergick till Wärtsilä från 1.7.2016.
Eniram förser marinindustrin med energihanteringsteknologi i syfte att reducera bränsleförbrukning och utsläpp. Enirams lösningar går från fartygsspecifika applikationer för trim, hastighet och maskindriftsoptimering till omfattande flottomfattande analyser. Bolagets lösningar har installerats i över 270 fartyg för att spara bränsle, öka lönsamheten och minska de skadliga utsläppen. Enirams huvudkontor ligger i Helsingfors i Finland och företaget har dotterbolag i Storbritannien, Förenta Staterna, Tyskland och Singapore. Förvärvet av Eniram tillför Wärtsilä kapacitet att öka och förstärka sitt nuvarande digitala produktutbud och koncernkunnande speciellt beträffande dataanalys, simulering och optimering av driftseffektivitet.
Tabellerna nedan sammanfattar de preliminära värdena av vederlaget som betalats för Eniram Group, kassaflödet från förvärvet och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten.
Preliminär vederlag MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 41
Totalt överfört vederlag 41
Preliminära kassaflöde från förvärvet MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 41
Likvida medel i de förvärvade företag -1
Totalt kassaflöde från förvärvet 40
Preliminära värden på tillgångar och skulder till följd av förvärvet MEUR
Immateriella tillgångar 11
Försäljnings- och andra fordringar 3
Likvida medel 1
Tillgångar totalt 14
Avsättningar 2
Leverantörs- och andra skulder 4
Uppskjuten skatteskuld 2
Skulder totalt 8
Totala tillgångar, netto 7
Preliminär goodwill 34
De preliminära verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkten (inklusive teknologi) uppgick till 11 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är ca 3 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.
Det preliminära goodwillvärdet på 34 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom energihanteringsteknologi. Wärtsilä förutser att förvärvet kommer att erbjuda kunderna möjligheter till optimering av de egna resurserna, förbättra prognoserna och ge stöd för analyser i realtid. Genom detta förvärv har Wärtsilä tagit en stark ledarposition inom marin digitalisering.
Under 2016 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 1 miljon euro för externa juridiska tjänster och kostnader relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i koncernens resultaträkning.
Pro forma
Om förvärven hade verkställts 1.1.2016 skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till 4.826 miljoner euro. Inverkan på det konsoliderade rörelseresultatet skulle inte ha varit betydande. Vid fastställandet av dessa belopp har ledningen antagit att de justeringarna av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkten skulle ha varit de samma som om förvärvet hade inträffat 1.1.2016.
Förvärv 2015
L-3 Marine Systems International
31.5.2015 förvärvade Wärtsilä L-3 Marine Systems International (MSI) av NYSE-noterade L-3 Communications Holdings Inc. Det totala vederlaget för transaktionen var 293 miljoner euro.
MSI har stor erfarenhet vad gäller att leverera automations-, navigations- och elektriska system, såväl som dynamisk positioneringsteknik samt sonar- och undervattenskommunikationsteknik för en mängd olika fartygstyper och offshoreanläggningar. Wärtsiläs starka position i utvecklingen av tekniker som förbättrar operativ effektivitet stärks ytterligare tack vare MSI:s breda kompetens.
Tabellerna nedan sammanfattar vederlagen som betalats för MSI, kassaflödet från förvärvet och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten.
Totalt vederlag MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 293
Totalt överfört vederlag 293
Kassaflöde från förvärvet MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 293
Likvida medel i de förvärvade företag -36
Totalt kassaflöde från förvärvet 258
Tillgångar och skulder till följd av förvärvet vid verkliga värdet MEUR
Immateriella tillgångar 132
Materiella tillgångar 8
Varor i lager 129
Försäljnings- och andra fordringar 70
Uppskjuten skattefordran 23
Likvida medel 36
Tillgångar totalt 398
Avsättningar 19
Pensionförpliktelser 65
Leverantörs- och andra skulder 146
Uppskjuten skatteskuld 46
Skulder totalt 277
Totala tillgångar, netto 121
Preliminär goodwill 172
De verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkten (inklusive teknologi, kundrelationer och varumärken) uppgick till 132 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och andra fordringar är ca 70 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.
Goodwillvärdet på 172 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom el & automationssystem. Wärtsilä förutser att den nya enheten kommer att ge företaget nya marknadsmöjligheter och förbättra kundernas operativa effektivitet. Den goodwill som redovisats för MSI är inte avdragbar i beskattningen.
Under 2015 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 2 miljoner euro för externa juridiska tjänster och kostnader relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i koncernens resultaträkning. De totala förvärvsrelaterade kostnaderna uppgick till 4 miljoner euro.
Pro forma
I juni-december 2015 bidrog MSI till orderingången med 264 miljoner euro och till omsättningen med 263 miljoner euro. Inverkan på rörelseresultatet var 14 miljoner euro. Om förvärvet hade verkställts 1.1.2015 skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till 5.197 miljoner euro. Inverkan på det konsoliderade rörelseresultatet skulle inte ha varit betydande. Vid fastställandet av dessa belopp har ledningen antagit att de justeringarna av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkten skulle ha varit de samma som om förvärvet hade inträffat 1.1.2015.
3. Avyttringar
Avyttringar 2016
30.6.2016 sålde Wärtsilä sitt majoritetsintresse i Wärtsilä Ship Design Serbia doo till företagets operativa ledning. Försäljningspriset och avyttringens inverkan på räkenskapsperiodens nettoresultat var inte signifikanta.
31.10.2016 avyttrade Wärtsilä verksamheten för frekvensomvandlare till finländska The Switch. Köpesumman och avyttringens inverkan på räkenskapsperiodens nettoresultat var inte signifikanta.
Avyttringar 2015
Wärtsilä sålde tvåtaktsaffärsverksamheten till samföretaget Winterthur Gas & Diesel Ltd (WinGD) i januari 2015. Tills det var affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer klassificerade som avvecklade verksamheter och anläggningstillgångar som innehades för försäljning och skulder direkt hänförliga till dem hade visats som egna poster i balansräkning. Till följd av försäljningstransaktionen redovisades en vinst på 24 miljoner euro i räkenskapsperiodens resultat från avvecklade verksamheter.
Räkenskapsperiodens resultat från avvecklade verksamheter
MEUR 2015
Avvecklade verksamheter
Kostnader -2
Totalt -2
Realisationsvinster på aktier 24
Rörelseresultat 22
Räkenskapsperiodens resultat 22
Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro 0,11
Avvecklade verksamheters inverkan på kassaflöde
MEUR 2015
Investeringarnas kassaflöde 44
Totalt 44
4. Långfristiga projekt och drifts- och underhållsavtal
MEUR 2016 2015
Räkenskapsperiodens omsättning
Från långfristiga projektsavtal 813 940
Från långfristiga drifts- och underhållsavtal 331 355
Halvfärdiga långfristiga projekt
Sammanslagning av kostnader och redovisade vinster 2 213 2 229
Erhållna förskott 31.12. 1 965 2 011
Fordringarna från intäktsföring med avdrag för erhållna förskott 31.12. 249 218
Större entreprenadavtal och långfristiga drifts- och underhållsavtal intäktsredovisas enligt projektets färdigställandegrad. Färdigställandegraden för entreprenadavtal baseras oftast på utgifter för utfört arbete i förhållande till beräknade totala utgifter. I vissa gaslösningsprojekt, där kundvärdet skapas främst av tekniska tjänster, anskaffning och projektledning och där själva tillverkningen har lagts ut på entreprenad, bedöms färdigställandegraden på basis av granskningar av utfört arbete. I drifts- och underhållsavtal beräknas färdigställandegradet i proportion till utförda tjänster enligt avtalen.
5. Övriga intäkter
MEUR 2016 2015
Försäljningsvinster från immateriella och materiella tillgångar 7 4
Statliga bidrag 8 10
Intäkter från skrotförsäljning 3 4
Intäkter från avbeställningar* 9 4
Försäkringsersättningar 7 5
Övriga 21 25
Totalt 55 51
* Kostnaderna för avbeställningar redovisas bland respektive kostnadsslag.
6. Material och tjänster
MEUR 2016 2015
Inköp under räkenskapsperioden -1 207 -1 406
Förändring av lager -27 -11
Köpta tjänster -1 119 -1 186
Totalt -2 353 -2 603

      

7. Kostnader för ersättningar till anställda
MEUR 2016 2015
Löner och arvoden 939 935
Pensionskostnader
Förmånsbestämda planer 10 12
Övriga pensionskostnader 63 65
Övriga obligatoriska personalkostnader 147 148
Totalt 1 159 1 159
Ledningens ersättningar specificeras i not 29. Transaktioner med närkretsen.
Långfristigt incitamentsprogram
I lönekostnaden ingår bonus reservering för bonusprogram 2013, 2014 och 2015, totalt 5 miljoner euro (15). Dessa bonusprogram är bundna till aktiens kursutveckling under en i förväg fastställd tidsperiod, och en övre gräns har fastställts för bonusen.
För bonusprogram baseras bonusutbetalningen på kursutvecklingen under en tre års period. Bonusprogram 2013 omfattar 1.755.000 bonusrätter, bonusprogram 2014 2.076.000 bonusrätter och bonusprogram 2015 1.962.000 bonusrätter. Bonusprogram 2013 utgår från baskursen 37,05 euro, bonusprogram 2014 från baskursen 44,25 euro och bonusprogram 2015 från baskursen 47,47 euro. I programmet 2013 beaktas 50% av utbetalda dividender under löptiden och den utbetalda bonusen kan inte överstiga 10,00 euro per bonusrätt. I bonusprogrammen 2014 och 2015 beaktas 100% av utbetalda dividender under löptiden och den utbetalda bonusen kan inte överstiga 10,60 euro per bonusrätt i bonusprogrammet 2014 och 13,84 per bonusrätt i bonusprogrammet 2015.
2016 2015
Anställda i medeltal 18 332 18 565
Anställda i slutet av perioden 18 011 18 856
8. Avskrivningar och nedskrivningar
MEUR 2016 2015
Immateriella rättigheter 9 9
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden 35 32
Övriga immateriella tillgångar 15 20
Byggnader och konstruktioner 15 15
Maskiner och inventarier 46 47
Övriga materiella tillgångar 1 1
Nedskrivningar 17
Totalt 138 124
9. Resultatmått och jämförelsestörande poster
MEUR 2016 2015
Jämförbart justerat EBITA 618 643
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -35 -32
Jämförbart rörelseresultat 583 612
Jämförelsestörande poster:
Personalkostnader -22 -16
Nedskrivningar -22 -1
Övriga kostnader -7 -8
Jämförelsestörande poster totalt -51 -25
Rörelseresultat 532 587
Under 2016 uppgick de jämförelsestörande posterna till 51 miljoner euro (25), av vilka 48 miljoner euro (19) relaterade till omstruktureringskostnader och 3 miljoner euro (6) till övriga kostnader.
10. Finansiella intäkter och kostnader
MEUR 2016 2015
Ränteintäkter från lån och fordringar 2 2
Ränteintäkter från finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen 5 7
Valutakursdifferenser* 8
Övriga finansiella intäkter 4 3
Finansiella intäkter, totalt 19 11
Räntekostnader från finansiella skulder som bokas till den periodiserade anskaffningsutgiften -13 -13
Räntekostnader från finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen -11 -9
Nettoräntor från förmånbestämda planer -3 -3
Nedskrivningar av finansiella tillgångar -36
Valutakursdifferenser* -12
Övriga finansiella kostnader -8 -8
Finansiella kostnader, totalt -72 -45
Totalt -53 -34
* Under 2016 inkluderades den ineffektiva delen av kassaflödessäkringar relaterade till avbeställningar, -8 miljoner euro (-1) samt 14 miljoner euro (-15) valutakursdifferenser från oskyddade interna lån i konsernens resultaträkning.
11. Inkomstskatter
MEUR 2016 2015
Inkomstskatter
under räkenskapsperioden -121 -127
under tidigare räkenskapsperioder -1
Förändring i uppskjutna skatter
nya och upplösta temporära skillnader -1 3
Totalt -123 -124
Avstämning av effektiv skattesats:
Resultat före skatter 479 553
Skatter beräknade med moderbolagets skatteprocent 20,0% -96 -111
Effekt av förändringar i skattesats -3 -1
Effekten av förändring i skattesatser hos dotterbolagen 2 5
Effekt av skattefria inkomster och ej avdragbara kostnader -7 -2
Effekt av resultatandel i intresse- och samföretag 3 3
Utnyttjat oredovisade förlustavdrag 1 7
Outnyttjade förlustavdrag för räkenskapsperioden -6 -21
Övriga skatter* -12 -11
Övriga periodiseringsavvikelser -4 8
Inkomstskatt för tidigare räkenskapsperioder -1
Skatt i koncernens resultaträkning -123 -124
Effektiv skattesats (%) 25,6 22,5
* Merparten av övriga skatter utgörs av outnyttjade källskatter och av sådana direkta skatter, som inte är baserade på vinsten.
Inkomstskatter i övrigt totalresultat presenteras i Rapport över totalresultat. Tilläggsinformation om förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder presenteras i not 21. Uppskjuten skattefordran och -skuld.
Wärtsilä är föremål för skattegranskningar i vissa länder, som kan föranleda efterbeskattningsbeslut med motsvarande skatter och avgifter.
12. Resultat per aktie
Resultat per aktie beräknas genom att dela räkenskapsperiodens nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med justerat antal aktier i medeltal under räkenskapsperioden. Under räkenskapsperioderna fanns det inga program som skulle ha gett utspädande effekt.
MEUR 2016 2015
Räkenskapsperiodens nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 352 444
Antal aktier i tusental
Vägt medeltal av antal utestående aktier* 197 241 197 241
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning):
Resultat per aktie, fortsatta verksamheter, euro 1,79 2,14
Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro 0,11
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 1,79 2,25
* Tilläggsinformation om antal aktier i not 23. Eget kapital.
13. Immateriella tillgångar
Prövning av nedskrivningsbehov av goodwill
Vid företagsförvärv allokeras goodwill till koncernens kassagenererande enheter (KGE). En kassagenererande enhet är den lägsta nivå av tillgångar för vilken separata kassaflöden kan identifieras. Wärtsilä har 3 (2) separata KGE till vilka goodwill direkt kan allokeras enligt tabellen nedan.
Kassagenererande enheter
Goodwill
MEUR 2016 2015
Marine Systems International 172
American Hydro 23
Eniram 34
Power-affärsområdet, övrigt 1 056 931
Totalt 1 112 1 103
Återvinningsvärden för kassagenererande enheter fastställs genom beräkning av nyttjandevärdet. Dessa beräkningar utgår från den nuvarande orderstocken och diskonterade 5-års kassaflöden uppskattade i den strategiska planen godkänd av ledningen. Det uppskattade kassaflödet för en enhet baseras på att fastigheter, anläggningar och inventarier används i nuvarande skick och med normala underhållsinvesteringar. Eventuella förvärv har inte beaktats. Kassaflöden efter 5-årsperioden ingår enligt den s.k. slutvärdemetoden. Tillväxttakten vid beräkningen av slutvärdet har baserats på ledningens konservativa bedömning av en långfristig tillväxt. En tillväxttakt på 2% har använts vid beräkning av slutvärdet.
Värderingen påverkas främst av tillväxten i den globala ekonomin och framförallt av utvecklingen av den globala energimarkanden, den globala skeppsbyggnadsindustrin och på efterfrågan av relaterade servicetjänster. Inget enskilt kostnadsslag har ansetts ha någon materiell lönsamhetsinverkan utan den uppskattade utvecklingen av den totala kostnadsnivån på marknaden anses påverka lönsamheten. Värderingen av nyförsäljningen påverkas i huvudsak av utvecklingen inom den globala ekonomin medan serviceverksamheten dessutom påverkas av efterfrågan på underhållstjänster och lönekostnadsutvecklingen.
Som diskonteringsränta används en vägd medelkapitalkostnad före skatt (WACC), såsom den definierats av Wärtsilä. WACC-komponenterna består av riskfri ränta, marknadens riskpremium, industrispecifikt beta, kostnaden för skulder och förhållandet mellan eget och främmande kapital. Vid fastställande av WACC för 2016 har beaktats att den allmänna räntesatsen har sjunkit. I kalkylerna har Wärtsilä använt WACC 9,6% (8,9).
Värderingarna ledde inte till nedskrivning för någondera av kassagenererande enheterna för den räkenskapsperiod som slutade 31.12.2016 eller 31.12.2015. Återvinningsvärdet för de kassagenererande enheterna överskrider betydligt alla bokföringsvärden.
Känslighetsanalys
För varje identifierad kassagenererande enhet har känslighetsanalys utgående från antagna förändringarna i de långsiktiga förutsättningarna gjorts. Med hjälp av dessa scenarier undersöktes förändringen av företagsvärdet genom att ändra på värdedefinitionernas grundantaganden. Förändringarna i grundantagandena samt deras inverkan visas i tabellen nedan.
Förändring
Diskonteringsränta, före skatt:
American Hydro ökning över 3 procentenheter
Eniram ökning över 3 procentenheter
Power-affärsområdet, övrigt ökning över 18 procentenheter
Slutvärdets tillväxttakt:
American Hydro minskning över 5 procentenheter
Eniram minskning över 4 procentenheter
Power-affärsområdet, övrigt minskning över 90 procentenheter
Lönsamheten:
American Hydro minskning över 25 procent
Eniram minskning över 40 procent
Power-affärsområdet, övrigt minskning över 60 procent
Enligt ledningens uppskattning är dessa beräkningar hypotetiska och skall inte ses som indikation på att dessa faktorer troligen ändras. Känslighetsanalysen bör tolkas med försiktighet.
2016
MEUR Utveck-
lings-
kost-
nader
Pågående
nyanlägg-
ningar
och för-
skotts-
betal-
ningar
Övriga
lång-
fristiga
utgifter
Goodwill Totalt
Anskaffningsutgift 1.1.2016 114 33 730 1 108 1 986
Valutakursdifferenser 1 -15 -46 -60
Förvärv 16 55 71
Ökning 11 5 16
Minskning -8 1 -8
Omgruppering -3 5 2
Anskaffningsutgift 31.12.2016 107 41 743 1 118 2 008
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1.2016 -66 -450 -5 -522
Valutakursdifferenser 8 8
Ackumulerade avskrivningar på minskningar och övriga förändringar 4 -2 2
Räkenskapsperiodens avskrivningar -9 -50 -59
Nedskrivningar -3 -3
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12.2016 -73 -495 -5 -574
Bokvärde 31.12.2016 33 41 248 1 112 1 434
Under räkenskapsperioden har utvecklingskostnader aktiverats till ett värde på 6 miljoner euro (6). Bokvärdet var 68 miljoner euro (80).

Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 35 miljoner euro (32) och bokvärden var 209 miljoner euro (236).
2015
MEUR Utveck-
lings-
kost-
nader
Pågående
nyanlägg-
ningar
och för-
skotts-
betal-
ningar
Övriga
lång-
fristiga
utgifter
Goodwill Totalt
Anskaffningsutgift 1.1.2015 84 55 607 914 1 658
Valutakursdifferenser 3 2 5 21 31
Förvärv 132 172 304
Ökning 1 8 6 14
Minskning -20 -21
Omgruppering 27 -31 1 -1
Anskaffningsutgift 31.12.2015 114 33 730 1 108 1 986
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1.2015 -55 -421 -5 -479
Valutakursdifferenser -2 -2
Ackumulerade avskrivningar på minskningar och övriga förändringar -2 22 20
Räkenskapsperiodens avskrivningar -9 -51 -60
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12.2015 -66 -450 -5 -522
Bokvärde 31.12.2015 48 33 280 1 103 1 464

      

14. Materiella tillgångar
2016
MEUR Mark-
och
vatten-
områden
Bygg-
nader
och
kon-
struk-
tioner
Maskiner
och
inven-
tarier
Pågående
nyanlägg-
ningar
och för-
skotts-
betal-
ningar
Övriga
materi-
ella
till-
gångar
Förvalt-
nings-
fastig-
heter
Totalt
Anskaffningsutgift 1.1.2016 32 343 800 33 24 13 1 246
Valutakursdifferenser 5 7 13
Förvärv 1 6 6 14
Ökning 3 28 7 38
Minskning -9 -28 -1 -38
Omgruppering 23 -29 -5
Anskaffningsutgift 31.12.2016 34 349 834 12 25 12 1 266
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1.2016 -1 -162 -630 -20 -815
Valutakursdifferenser -2 -5 -8
Ackumulerade avskrivningar på minskningar 8 26 33
Räkenskapsperiodens avskrivningar -15 -46 -1 -62
Nedskrivningar -8 -6 -14
Omgruppering 1 1 4
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12.2016 -1 -179 -660 -21 -861
Bokvärde 31.12.2016 33 170 174 12 4 12 405
Materiella tillgångar förvärvade genom finansiell leasing 1
I förvaltningsfastigheter ingår markområden som inte är i koncernens egen användning. Verkligt värde beräknas vara ungefär 21 miljoner euro (23). Under räkenskapsperioden har förvaltningsfastigheter sålts för sammanlagt 1 miljon euro (1), vilket resulterade i en försäljningsvinst på 1 miljon euro (1).
2015
MEUR Mark-
och
vatten-
områden
Bygg-
nader
och
kon-
struk-
tioner
Maskiner
och
inven-
tarier
Pågående
nyanlägg-
ningar
och för-
skotts-
betal-
ningar
Övriga
materi-
ella
till-
gångar
Förvalt-
nings-
fastig-
heter
Totalt
Anskaffningsutgift 1.1.2015 26 319 806 53 27 14 1 247
Valutakursdifferenser 1 7 -2 7
Förvärv 1 5 8
Ökning 11 29 25 65
Minskning 1 -17 -49 -1 -1 -67
Omgruppering 4 27 2 -42 -2 -12
Anskaffningsutgift 31.12.2015 32 343 800 33 24 13 1 246
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1.2015 -1 -159 -630 -23 -813
Valutakursdifferenser -3 -4 -7
Ackumulerade avskrivningar på minskningar 13 45 1 58
Räkenskapsperiodens avskrivningar -15 -47 -1 -63
Omgruppering 2 6 1 10
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12.2015 -1 -162 -630 -20 -815
Bokvärde 31.12.2015 33 181 168 32 4 13 431
Materiella tillgångar förvärvade genom finansiell leasing 1 1
15. Investeringar i intresse- och samföretag
MEUR 2016 2015
Bokvärde 1.1. 89 90
Investeringar 9 9
Andel av resultatet 14 17
Dividender -29 -32
Omräkningsdifferenser 1 3
Försäljning av aktier -1
Bokvärde 31.12. 84 89
Under 2016 investerade Wärtsilä 9 miljoner euro (9) i samföretaget CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd och sålde sin 40% andel av Cosco-Shipyard Total Automation Co Ltd. Försäljningspriset och avyttringens inverkan på räkenskapsperiodens nettoresultat var inte signifikanta.
Ekonomisk ställning (100%):
2016
MEUR Andel-% Till-
gångar
Eget
kapital
Skulder Omsätt-
ning
Räken-
skaps-
periodens
resultat
Samföretag
Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. Kina 50,0 30 21 9 19
Wärtsilä Hyundai Engine Co Ltd. Sydkorea 50,0 232 111 122 221 32
CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd. Kina 49,0 52 32 20 -4
Repropel Sociedad de reparacao de helices Portugal 50,0 1 1 2
Intresseföretag
Wärtsilä Land & Sea Academy, Inc. Filippinerna 40,0 -2 2
Neptun Maritime AS Norge 40,0 1 1 1
CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd tillverkar medelvarviga diesel- och flerbränslemotorer med medelstor och stor cylinderdiameter i Lingang, Shanghai. Wärtsilä-Hyundai Engine Company Ltd. tillverkar Wärtsilä 50DF-flerbränslemotorer till LNG (flytande naturgas) fartyg och till andra marina tillämpningar i Mokpo, Sydkorea.
2015
MEUR Andel-% Till-
gångar
Eget
kapital
Skulder Omsätt-
ning
Räken-
skaps-
periodens
resultat
Samföretag
Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. Kina 50,0 34 24 10 25
Wärtsilä Hyundai Engine Co Ltd. Sydkorea 50,0 281 132 149 273 34
CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd. Kina 49,0 19 19
Repropel Sociedad de reparacao de helices Portugal 50,0 2 1 1 1
Intresseföretag
Wärtsilä Land & Sea Academy, Inc. Filippinerna 40,0 -2 2
Cosco-Shipyard Total Automation Co Ltd. Kina 40,0 8 5 3 8
Neptun Maritime AS Norge 40,0 1 1 1
16. Finansiella tillgångar som kan säljas
I finansiella tillgångar som kan säljas ingår icke börsnoterade aktier. Icke börsnoterade aktier har värderats till ursprungligt anskaffningvärde, eftersom det verkliga värdet inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt.
MEUR 2016 2015
Bokvärde 1.1. 15 16
Försäljning av aktier -1
Bokvärde 31.12. 15 15
2016 2015
MEUR Anskaffnings-
utgift
Marknadsvärde Anskaffnings-
utgift
Marknadsvärde
Icke börsnoterade aktier (nivå 3)
Övriga aktier 15 15 15 15
Aktier totalt 15 15 15 15
17. Varor i lager
MEUR 2016 2015
Material och förnödenheter 432 460
Halvfärdiga produkter 532 655
Färdiga produkter och varor 36 41
Erlagda förskott 42 44
Totalt 1 042 1 200
Under 2016 har föråldrat lager skrivits ner 17 miljoner euro (22) i koncernens resultaträkning. Av lagerökningen hänför sig 1 miljoner euro (129) till förvärv.
18. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp
2016
MEUR Säkring av
kassaflöde
Finansiella
tillgångar/
skulder till
verkligt
värde via
resultat-
räkningen
Lån och
övriga
fordringar
Finansiella
tillgångar
som kan
säljas
Finansi-
erings-
skulder
bokade till
periodi-
serad
anskaff-
ningsutgift
Bokvärdet
av
balans-
posterna
Verkligt värde
Långfristiga finansieringstillgångar
Finansiella tillgångar som kan säljas 15 15 15
Räntebärande placeringar 6 6 6
Övriga fordringar 6 6 6
Kortfristiga finansieringstillgångar
Kundfordringar 1 220 1 220 1 220
Derivat 9 9 9
Övriga fordringar 10 10 10
Likvida medel 472 472 472
Bokvärde per värderingsgrupp 9 10 1 704 15 1 738 1 738
Långfristiga finansieringsskulder
Räntebärande lån 520 520 531
Kortfristiga finansieringsskulder
Räntebärande lån 108 108 108
Skulder till leverantörer 502 502 502
Derivat 31 13 45 45
Övriga skulder 6 6 6
Bokvärde per värderingsgrupp 31 13 1 136 1 181 1 192
2015
MEUR Säkring av
kassaflöde
Finansiella
tillgångar/
skulder till
verkligt
värde via
resultat-
räkningen
Lån och
övriga
fordringar
Finansiella
tillgångar
som kan
säljas
Finansi-
erings-
skulder
bokade till
periodi-
serad
anskaff-
ningsutgift
Bokvärdet
av
balans-
posterna
Verkligt värde
Långfristiga finansieringstillgångar
Finansiella tillgångar som kan säljas 15 15 15
Räntebärande placeringar 17 17 17
Övriga fordringar 28 28 28
Kortfristiga finansieringstillgångar
Kundfordringar 1 394 1 394 1 394
Derivat 9 9 9
Övriga fordringar 11 11 11
Likvida medel 334 334 334
Bokvärde per värderingsgrupp 9 11 1 772 15 1 807 1 807
Långfristiga finansieringsskulder
Räntebärande lån 492 492 503
Kortfristiga finansieringsskulder
Räntebärande lån 232 232 232
Skulder till leverantörer 510 510 510
Derivat 28 4 32 32
Övriga skulder 2 2 2
Bokvärde per värderingsgrupp 28 4 1 236 1 268 1 279
Verkliga värdena av finansiella tillgångar som kan säljas specifieras enligt nivåer i not 16. Finansiella tillgångar som kan säljas. Övriga finansiella tillgångar och skulder är inkluderade i nivå 2. Tilläggsinformation om finansiella skulder i not 25. Finansiella skulder.
19. Övriga fordringar
MEUR 2016 2015
Derivat 9 9
Räntor och övriga finansiella poster 10 11
Försäkringsfordringar 10 15
Hyresreserveringar 5 8
Projektreserveringar 10 14
Resultatregleringar från långfristiga projekt 295 172
Övriga resultatregleringar 47 39
Lånefordringar 6 6
Förmånsbestämda pensionsplaner 1 1
Mervärdesskattefordringar 71 76
Övriga* 49 73
Totalt 512 424
Långfristiga 18 28
Kortfristiga 494 396
* Innehåller fordran relaterad till övriga personalskatter i Brasilien, 11 miljoner euro (8), som inte kan nödvändigtvis utnyttjas inom ett år samt för jämförelseperioden en fordran på 21 miljoner euro från avyttringen av tvåtaktsaffärsverksamheten.
20. Likvida medel
MEUR 2016 2015
Kassa och bank* 450 311
Finansiella värdepapper 22 22
Totalt 472 334
* 132 miljoner euro (147) av kassa och bank var inte omedelbart tillgängligt för moderbolaget.
21. Uppskjuten skattefordran och -skuld
Förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder under räkenskapsperioden 2016
MEUR 1.1.2016 I resultat-
räkningen
Övrigt
total-
resultat
Omräk-
nings-
diffe-
renser
Förvärv
och
avyttringar
31.12.2016
Uppskjuten skattefordran
Skattemässiga underskottsavdrag 26 -8 1 19
Pensionsförpliktelser 23 -1 3 25
Avsättningar 32 1 32
Internt bidrag i lagret 10 -2 9
Fond för verkligt värde 24 -11 1 12
Övriga temporära skillnader 42 1 1 44
Totalt 157 -9 -8 3 141
Uppskjuten skatteskuld
Materiella och immateriella tillgångar 64 -7 2 59
Fond för verkligt värde 1 1
Övriga temporära skillnader 36 -1 35
Totalt 102 -8 2 93
Uppskjuten skattefordran/-skuld, netto 55 -1 -8 3 -2 48
31.12.2016 hade koncernen oredovisade uppskjutna skattefordringar på 45 miljoner euro (47), eftersom osäkerhet huruvida de kan utnyttjas föreligger. Största delen av oredovisade uppskjutna skattefordringar är relaterade till ackumulerade skatteförluster. 12 miljoner euro (17) av dessa kommer att föråldras inom fem år och resten senare eller aldrig. Ackumulerade förluster för vilka uppskjutna skattefordringar har bokats kommer aldrig att föråldras.
Förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder under räkenskapsperioden 2015
MEUR 1.1.2015 I resultat-
räkningen
Övrigt
total-
resultat
Omräk-
nings-
diffe-
renser
Förvärv
och
avyttringar
31.12.2015
Uppskjuten skattefordran
Skattemässiga underskottsavdrag 27 -4 -1 2 24
Pensionsförpliktelser 23 -1 -2 1 6 28
Avsättningar 27 -5 3 26
Internt bidrag i lagret 9 10
Fond för verkligt värde 24 -1 24
Övriga temporära skillnader 35 -3 2 14 46
Totalt 144 -12 -2 2 23 157
Uppskjuten skatteskuld
Materiella och immateriella tillgångar 30 -10 2 42 65
Fond för verkligt värde 5 1 1 7
Övriga temporära skillnader 28 -5 2 4 29
Totalt 64 -15 1 4 46 102
Uppskjuten skattefordran/-skuld, netto 80 3 -3 -2 -24 55
22. Pensionsansvar
MEUR 2016 2015
Förmånsbestämda nettotillgångar 31.12. 168 161
Andra långfristiga skulder för förmåner till anställda 31.12. 10 8
Wärtsilä har förmånsbestämda planer för sina anställda främst i Europa och Asien. De största planerna finns i Schweiz, Tyskland, Storbritannien och Sverige. Den schweiziska förmånsbestämda planen står för 31% av koncernens totala förmånsbestämda ansvarsförbindelser och 52% av tillgångarna i planerna. De flesta planerna handlar om normal ålderspension till medlemmarna men det finns också planer för engångsbetalningar till personer som uppnår pensionsåldern. De flesta av dessa förmånsbestämda pensionsplaner förvaltas av pensionsfonder. Deras tillgångar ingår inte i koncernens tillgångar. Tillgångarna i planerna investeras i regel enligt investeringsstrategier som godkänts av fondernas förtroendevalda. I vissa fall förvaltas de i sin helhet av försäkringsbolag. Koncernbolag gör inbetalningar i pensionsfonder enligt lokal lagstiftning och praxis. Auktoriserade aktuarier i respektive land har gjort de aktuariella kalkyler som de förmånsbestämda planerna kräver.
Plan i Schweiz
Wärtsilä har en förmånsbestämd plan i Schweiz i enlighet med den lokala pensionslagstiftningen och regleringen. Planen ger förmåner till medlemmarna i form av pension som kan betalas ut efter pensioneringen. Förmånen beror på det upplupna sparkapitalet, som består av insättningar fram till pensionsåldern och ränta på det insatta kapitalet. Planen förvaltas som en pensionsfond av förtroendevalda separat från bolaget.

Pensionspremierna betalas både av arbetstagare och arbetsgivare enligt en procentsats baserad på försäkringslönen enligt regelverket för pensionsfonder. Arbetstagarnas premier beror på deras ålder och omfattar i genomsnitt två tredjedelar av de totala premierna.

De förtroendevalda ansvarar för pensionsfondens investeringsstrategi. Medlen investeras enligt strategin och tillgångsslagen för investeringarna fastställs enligt lokal lagstiftning. Andra risker i planen är att medlemmar når mycket hög ålder eller avlider eller invalidiseras före pensioneringen. Pensionsplanen är återförsäkrad för dödsfall och invaliditet till 31.12.2016. De förtroendevalda fattar beslut om förhöjning av pensioner på grund av inflation då förmånerna som utbetalas enligt planen överskrider minimipensionen.
Planer i Tyskland
Wärtsilä har förmånsbestämda planer i Tyskland i enlighet med den lokala pensionslagstiftningen och regleringen. Planerna ger förmåner till medlemmarna i form av pension som kan betalas ut efter pensioneringen. Förmånen beror på det upplupna sparkapitalet, som består av insättningar fram till pensionsåldern och ränta på det insatta kapitalet. Det finns olika planer, från ofonderade planer till en plan som förvaltas som pensionsfond.

Pensionspremierna betalas i vissa planer av arbetstagare och arbetsgivare enligt en procentsats baserad på försäkringslönen enligt regelverket för pensionsfonder. I vissa planer är endast arbetsgivaren betalningsskyldig. Arbetsgivarens premier beror på arbetstagarens ålder, anställningstid och i några fall också på positionen av arbetstagaren.

Huvudsakliga risker i planerna är att medlemmar når mycket hög ålder eller avlider eller invalidiseras före pensioneringen. Också den valda investeringsstrategin för pensionsfondens medel innehåller en viss risk. Möjliga förhöjningar av pensioner på grund av inflation analyseras årligen.
MEUR 2016 2015
Nuvärde av ofonderade förmånsbestämda ansvarsförbindelser 119 114
Nuvärde av fonderade förmånsbestämda ansvarsförbindelser 206 200
Verkligt värde på förvaltade tillgångar -156 -152
Nettoskuld i balansräkningen 168 161
% Nuvärde av förmånsbestämda ansvarsförbindelser Verkligt värde
på förvaltade
tillgångar
Schweiz 31 52
Tyskland 22 4
Övriga Europa 38 34
Asien 8 10
Totalt 100 100
MEUR Nuvärde av förmånsbestämda ansvarsförbindelser Verkligt värde på förvaltade tillgångar Förmånsbestämd nettoskuld
Ingående balans 1.1.2015 236 -136 100
Förändring i valutakurser 9 -5 4
Förvärv 75 -10 65
Redovisat som vinst eller förlust:
Kostnader avseende tjänstgöring under perioden 11 11
Vinster (-) / förluster (+) för minskningar och avvecklingar -3 3
Räntekostnader (+) / inkomster (-) 6 -3 3
Redovisade omvärderingar i övrigt totalresultat:
Avkastning på planens tillgångar, exklusive ränteinkomst -8 -8
Förändringar i demografiska antaganden -1 -1
Förändringar i finansiella antaganden 1 1
Premier betalda av medlemmar 1 -1
Premier betalda av arbetsgivaren -9 -9
Utbetalda förmåner -24 17 -7
Balansomslutning 31.12.2015 313 -152 161
Ingående balans 1.1.2016 313 -152 161
Kursdifferenser -4 2 -2
Redovisat som vinst eller förlust:
Kostnader avseende tjänstgöring under perioden 9 10
Vinster (-) / förluster (+) för minskningar och avvecklingar -1 1
Räntekostnader (+) / inkomster (-) 6 -2 3
Redovisade omvärderingar i övrigt totalresultat:
Avkastning på planens tillgångar, exklusive ränteinkomst -10 -10
Erfarenhetsjusteringar -1 -1
Förändringar i finansiella antaganden 24 24
Premier betalda av medlemmar 1 -1
Premier betalda av arbetsgivaren -10 -10
Utbetalda förmåner -24 16 -8
Balansomslutning 31.12.2016 323 -156 168
Placering av fonderade medel:
% 2016 2015
Aktier och andra eget kapital-instrument 23 26
Obligationer och andra skuldinstrument 31 32
Fastigheter 15 14
Andra tillgångar 30 28
Centrala aktuariella antaganden i slutet av räkenskapsperioden (angivna som vägda medeltal):
% 2016 2015
Diskonteringsränta 1,51 2,06
Framtida lönetillväxt 2,05 2,23
Framtida pensionstillväxt 1,17 1,14
31.12.2016 var den vägda genomsnittliga durationen för de förmånsbestämda ansvarsförbindelserna 12 år. Koncernen förväntar sig att betala 8 miljoner euro till planerna under följande räkenskapsperiod.
Antagandena gällande den framtida dödligheten baserar sig på aktuariell rådgivning och officiell statistik och erfarenhet i respektive land. Dessa antaganden resulterar i en genomsnittlig vägd förväntad livslängd för en person som når pensionsåldern enligt följande:
2016 2015
Deltagare i planen som gick i pension i slutet av räkenskapsperioden:
Män 17,2 17,7
Kvinnor 19,4 19,6
Deltagare i planen som går i pension 20 år efter slutet av räkenskapsperioden:
Män 18,2 19,5
Kvinnor 20,2 21,9
Tabellen nedan innehåller en känslighetsanalys av varje signifikant aktuariellt antagande som visar hur de förmånsbestämda ansvarsförbindelserna skulle ha påverkats av förändringar i vissa aktuariella antaganden som var rimliga i slutet av räkenskapsperioden. Denna känslighetsanalys gäller endast de förmånsbestämda ansvarsförbindelserna och inte den förmånsbestämda nettoskulden i sin helhet.
Känslighetsanalys
Inverkan på
förmånsbestämda
ansvarsförbindelser, MEUR
Förändring i antagande 2016 2015
Diskonteringsränta ökning 1% -35 -36
Diskonteringsränta minskning 1% 47 46
Framtida lönetillväxt ökning 1% 13 12
Framtida lönetillväxt minskning 1% -7 -7
Framtida pensionstillväxt ökning 1% 30 31
Framtida pensionstillväxt minskning 1% -16 -16
23. Eget kapital
Eget kapital består av aktiekapital, överkursfond, omräkningsdifferens, fond för verkligt värde, försäkringsmatematiska vinster och förluster och balanserad vinst.
Aktiekapital och antal aktier
MEUR
Aktiekapital Antal aktier
och röster
Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Totalt
1.1.2015 197 241 130 336 61 397
31.12.2015 197 241 130 336 61 397
31.12.2016 197 241 130 336 61 397
Wärtsiläs aktie har inget nominellt värde.
Aktiekapital
En akties teckningskurs, vilken företaget erhållit i samband med aktieemissioner bokförs till aktiekapitalet, om det inte beslöts i samband med aktieemissionen att en del av teckningskursen bokförs i fonden för investerat fritt eget kapital.
Överkursfond
Överkursfonden utgör bundet eget kapital. Den kan minskas i enlighet med föreskrifterna om minskning av aktiekapitalet i aktiebolagslaget. Aktiekapitalet kan också höjas genom att överföra medel från överkursfonden.
Omräkningsdifferens
Omräkningen av räkenskapsperiodens resultat och posterna i övrigt totalresultat till olika kurser i resultaträkningen och balansen leder till omräkningsdifferenser, vilka redovisas i eget kapital. Omräkningsdifferenser vid eliminering av anskaffningsvärdet för utländska dotterbolag och omräkningen av poster i eget kapital som uppstått efter anskaffningstidpunkten redovisas också i eget kapital. Förändringar i omräkningsdifferenser redovisas i övrigt totalresultat.
Fond för verkligt värde
Fond för verkligt värde innehåller förändring i verkligt värde för finansiella tillgångar som kan säljas. Även förändringar i verkligt värde för derivat som uppfyller villkoren för ett säkringsinstrument och som är effektiva redovisas i fond för verkligt värde. Förändringar i poster inkluderade i fond för verkligt värde redovisas i övrigt totalresultat.
MEUR Kassaflödes-
säkring
Skillnaden mellan verkligt värde och bokvärde 1.1.2015 -89
Skatter relaterade till förändring i verkligt värde 23
Fond för verkligt värde 1.1.2015 -66
Redovisats i resultaträkningen efter skatt 16
Förändring i verkligt värde -23
Skatter relaterade till förändring i verkligt värde 4
Fond för verkligt värde 31.12.2015 -70
Redovisats i resultaträkningen efter skatt 44
Förändring i verkligt värde -16
Skatter relaterade till förändring i verkligt värde 4
Fond för verkligt värde 31.12.2016 -39
Moderbolagets utdelningsbara medel
Efter balansdagen har styrelsen föreslagit en dividend på 1,30 euro per aktie för räkenskapsperioden 2016. Då blir totala dividendskulder 256 miljoner euro. Resten av ackumulerade vinster lämnas i balanserad vinst. För räkenskapsperioden 2015 utdelades det en dividend på 1,20 euro per aktie, totalt 237 miljoner. Resten av ackumulerade vinster lämnades i balanserad vinst.
Tilläggsinformation om eget kapital i Noter till moderbolagets bokslut, i not 10. Eget kapital.

      

24. Avsättningar
2016
MEUR Rättegångs-
kostnader
Garanti-
avsättningar
Förlustreser-
veringar
Omstruktu-
reringar
Övriga
avsättningar
Totalt
Avsättningar 1.1.2016 15 187 17 15 35 269
Valutakursdifferenser 1 1
Ökning 6 48 10 22 7 94
Använda avsättningar -1 -66 -9 -18 -8 -103
Återföring av oanvända avsättningar -2 -2 -2 -5 -11
Avsättningar 31.12.2016 17 170 17 18 29 250
Långfristiga 44
Kortfristiga 206
2015
MEUR Rättegångs-
kostnader
Garanti-
avsättningar
Förlustreser-
veringar
Omstruktu-
reringar
Övriga
avsättningar
Totalt
Avsättningar 1.1.2015 25 190 24 24 28 292
Valutakursdifferenser 2 2
Förvärv 6 8 7 19
Ökning 2 84 11 11 16 123
Använda avsättningar -14 -97 -13 -17 -12 -154
Återföring av oanvända avsättningar -3 -4 -2 -6 -15
Avsättningar 31.12.2015 15 187 17 15 35 269
Långfristiga 46
Kortfristiga 223
Som garantiavsättning upptas beräknade framtida garantikostnader som hänför sig till levererade produkter. Garantireserveringens storlek baseras på erfarenheter från tidigare utfall av garantikostnader. Standardgarantin gäller ett år från leveransen.
Koncernbolagen är svarande i ett antal rättsprocesser som uppkommit i den ordinarie verksamheten. Dessa rättsprocesser gäller bl.a. produktansvar, personalrelaterade frågor och egendoms- och personskador. Koncernen får tidvis olik stora och i varierande grad motiverade ersättningsanspråk. För närvarande finns det ett ovanligt ansenligt krav. Koncernens princip är att göra avsättningar för de processer där ogynnsamma slutresultat är sannolika och förpliktelsen kan fastställas med rimlig säkerhet.
25. Finansiella skulder
2016
Kortfristigt Långfristigt
MEUR < 1 år 1–3 år 3–5 år > 5 år Totalt
Skulder till pensionsförsäkringsbolag* 10 8 18
Skulder till övriga kreditinstitut* 95 137 187 186 606
Finansiella leasinglån* 1 1
Övriga räntebärande lån* 3 4
Skulder till leverantörer 502 502
Derivat 45 45
Övriga skulder 6 6
Totalt 662 145 187 186 1 181
* Beräknade räntekostnader totalt 8 12 10 5 34
Estimerade avtalsmässiga kassaflöde 670 157 197 191 1 215
2015
Kortfristigt Långfristigt
MEUR < 1 år 1–3 år 3–5 år > 5 år Totalt
Skulder till pensionsförsäkringsbolag* 27 18 45
Skulder till övriga kreditinstitut* 72 170 112 189 544
Finansiella leasinglån* 1 1
Övriga räntebärande lån* 133 134
Skulder till leverantörer 510 510
Derivat 32 32
Övriga skulder 2 2
Totalt 777 188 112 189 1 268
* Beräknade räntekostnader totalt 8 10 8 8 34
Estimerade avtalsmässiga kassaflöde 785 198 120 197 1 302
Verkliga värdet av finansieringsskulder presenteras i not 18. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp.
26. Övriga skulder
MEUR 2016 2015
Projektkostnader 479 557
Personalkostnader 158 189
Derivat 45 32
Räntor och övriga finansiella poster 6 2
Övriga resultatregleringar 63 68
Mervärdesskatteskulder 25 18
Övriga 58 69
Totalt 834 935
Långfristiga 1 2
Kortfristiga 833 933
27. Derivatinstrument
Koncernen tillämpar säkringsredovisning för största delen av valutaterminerna. Tilläggsinformation i not 30. Finansiella risker.
MEUR 2016 varav
stängda
2015 varav
stängda
Derivatinstrumentens nominella värde (nivå 2)
Ränteswappar 165 185
Valutaränteswappar 81
Inflationsskydd 1
Valutaterminer, transaktionsrisk 2 788 478 2 205 678
Totalt 3 034 478 2 390 678
Derivatinstrumentens marknadsvärde (nivå 2)
Ränteswappar -4 -4
Valutaränteswappar -10
Valutaterminer, transaktionsrisk -22 -18
Totalt -35 -22
Valutaterminerna förfaller inom de närmaste 12 månaderna. Ränteswappar är i euro med en medellöptid på 26 månader. Valutaränteswappar har en medellöptid på 53 månader.
Alla koncernens derivatinstrument görs normalt enligt International Swaps and Derivatives Association Master Agreement. I fall enligt avtalet definierad kredittransaktion uppkommer för ena avtalsparten har den andra parten rätt att kräva att alla öppna derivatinstrument avslutas i förtid och kvittas.

Dessa avtal uppfyller inte kriterierna för kvittning av balansposter. I nedanstående tabell finns bokföringsvärden för de finansiella instrumenten som är föremål för ovan nämnda avtal.
MEUR 2016 2015
Derivatinstrumentens marknadsvärde under ISDA avtal
Tillgångar
Valutaterminer 9 8
Totalt 9 9
Skulder
Ränteswappar -13 -4
Valutaterminer -31 -27
Totalt -44 -31
Derivatinstrumentens marknadsvärde under ISDA avtal
Tillgångar 3 1
Skulder -38 -23
Totalt -35 -22
Valutaterminernas valutafördelning
MEUR Order-
stock
Netto-
skulder
Valutaterminer
USD 562 75
NOK 296 40
CHF 56 279
CNY 46
JPY 34
SGD 7
DKK 14 5
GBP 5 19
SEK 11 1
Övriga valutor* 26 25
Totalt 1 049 451
* Övriga valutor innehåller inga betydliga enskilda valutor.

      

28. Säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar
2016 2015
MEUR Skuld i
balans-
räkningen
Säkerhet Skuld i
balans-
räkningen
Säkerhet
Skulder och ansvar för vilka fastighetsinteckningar har ställts som säkerhet
Övriga ansvar 19 10 20 10
Totalt 19 10 20 10
Skulder och ansvar och övriga ansvarsförbindelser och garantier för vilka företagsinteckningar har ställts som säkerhet
Skulder till kreditinstitut 15 6 18 7
Övriga ansvar 20 20
Totalt 15 26 18 27
MEUR 2016 2015
Borgens- och ansvarsförbindelser
för företag inom samma koncern 921 743
Totalt 921 743
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal
Betalas inom ett år 34 29
Betalas mellan under minst ett år och högst fem år 84 76
Betalas senare 30 29
Totalt 148 133
29. Transaktioner med närkretsen
Till närkretsen hör styrelseledamöterna, verkställande direktören och direktionsmedlemmarna samt intresse- och samföretagen.
Ledningens ersättningar
Förmåner redovisade i resultaträkningen
TEUR 2016 2015
Verkställande direktören
Löner och övriga kortfristiga löneförmåner 781 878
Resultatpremier 179 342
Premier som baserar sig på aktiens kursutveckling 216 732
Lagstadgade pensionkostnader 135 169
Övriga pensionkostnader 182 404
Verkställande direktörens ställföreträdare
Löner och övriga kortfristiga löneförmåner 386 562
Resultatpremier 114 37
Premier som baserar sig på aktiens kursutveckling 216 531
Lagstadgade pensionkostnader 32 70
Övriga pensionkostnader 61 216
Koncernens övriga direktionsmedlemmar
Löner och övriga kortfristiga löneförmåner 1 878 1 852
Resultatpremier 366 303
Premier som baserar sig på aktiens kursutveckling 836 2 651
Lagstadgade pensionkostnader 277 298
Övriga pensionkostnader 480 426
Totalt 6 141 9 471
Styrelsens medlemmar 31.12.2016
Mikael Lilius, styrelsens ordförande 155 152
Sune Carlsson, styrelsens vice ordförande 107 106
Maarit Aarni-Sirviö, styrelseledamot 82 81
Kaj-Gustaf Bergh, styrelseledamot 74 73
Tom Johnstone, styrelseledamot 77 74
Risto Murto, styrelseledamot 81 79
Gunilla Nordström, styrelseledamot 74 73
Markus Rauramo, styrelseledamot 86 85
Styrelsens medlemmar ända till 5.3.2015
Alexander Ehrnrooth, styrelseledamot 2
Paul Ehrnrooth, styrelseledamot 2
Totalt 735 727
Ledningens ersättningar sammanlagt 6 876 10 198
Verkställande direktörens, styrelsens och direktionsmedlemmarnas innehav av Wärtsilä aktier vid slutet av året var 88.529 aktier (68.834).
Verkställande direktören har rätt att gå i pension efter att ha fyllt 63 år. Direktionsmedlemmar har rätt att gå i pension enligt lokal pensionslagstifning. En av de direktionsmedlemmarna har rätt att gå i pension tidigare, efter att ha fyllt 60 år. Inga lånefordringar finns på koncernens ledning och styrelsens medlemmar. Inga panter eller andra förbindelser har ställts för bolagets ledning eller aktieägare.
Affärstransaktioner med intresse- och samföretag
MEUR 2016 2015
Försäljning till intresse- och samföretag 42 46
Inköp från intresse- och samföretag 63 32
Fordringar på intresse- och samföretag 7 11
Betalda förskott till intresse- och samföretag 19 25
Skulder till intresse- och samföretag 12 19
Tilläggsinformation om intresse- och samföretag presenteras i not 15. Investeringar i intresse- och samföretag.
30. Finansiella risker
Allmänt
Wärtsiläkoncernens centraliserade finansfunktion har två huvuduppgifter: att skaffa tillräcklig finansiering för koncernen till konkurrenskraftiga priser, och att identifiera och bedöma koncernens finansiella risker och verkställa de säkringar som koncernbolagen behöver.
Syftet är att skydda bolagen mot ogynnsamma fluktuationer på finansmarknaden samt att minimera valuta-, ränte-, likviditets- och kreditriskernas inverkan på koncernens kassa, resultat och eget kapital.
Wärtsiläs riskhanteringspolicy har godkänts av bolagets styrelse. För att gardera sig mot finansiella risker används endast sådana instrument vars marknadsvärde och riskprofil går att följa upp på ett tillförlitligt sätt.
Valutarisk
Valutapositionerna uppföljs på affärsområdesnivå och de konsolideras och skyddas på koncernnivå. Alla inköps- och försäljningsavtal till fasta priser säkras. Kommande öppna valutaöverskott eller -underskott bedöms per affärsområde, och direktionen beslutar om nivån på valutasäkringarna. Säkringsredovisning tillämpas på säkringen av majoriteten av ovan nämnda poster. Säkringarna täcker en tillräckligt lång tidsperiod för att försäljningspriser och kostnader skall kunna anpassas till en ny valutakursnivå. Säkringarnas längd varierar mellan olika koncernbolag från en månad till två år. Koncernen skyddar också balansräkningens poster i valuta så som kundfordringar och leverantörsskulder. Koncernen förväntar sig inte anmärkningsvärda valutakursförluster från förändringar i utländska valutakurser år 2017. Ifall beställningar återkallas, kan det leda till ineffektiv valutasäkring. År 2016 var 67% (64) av försäljningen och 59% (57) av de operativa kostnaderna denominerade i euro. Koncernens resultat och konkurrenskraft påverkas också indirekt av de viktigaste konkurrenternas hemvalutor: USD, GBP, JPY och KRW.
Valutasäkringsinstrumenten som används i koncernen för att skydda koncernens valutapositioner samt deras nominella värden och valutafördelning specificeras i not 27. Derivatinstrumenten.
Vissa dotterbolag i länder, vars valutor inte är fritt konvertibla, så som Brasilien, har osäkrade interna koncernlån i EUR eller USD. Totalt uppgick summan av dessa lån till 109 miljoner euro (96).
Eftersom Wärtsilä har dotterbolag och samföretag utanför euroområdet exponeras koncernens eget kapital, goodwill och allokering av förvärvspriset för valutakursfluktuationer. Värdet på nettotillgångarna hos Wärtsiläs utländska dotterbolag och samföretag utanför euroområdet uppgick i slutet av 2016 till 1.071 miljoner euro (1.036). Dessutom fanns det goodwill och allokering av förvärvspriset i utländsk valuta till ett värde av 613 miljoner euro (591). Största delen av omräkningsdifferenser bokade i övriga totalresultat i 2016 kommer från förändringar i brittiskt pund (GBP).
Säkringsredovisning har tillämpats på valutaterminer till ett värde på 1.468 miljoner euro (1.837). En valutakursförändring på 10% skulle på grund av dessa terminer leda till en förändring på 109 miljoner euro (147) efter skatter i koncernens eget kapital. Under år 2016 har förändring i verkligt värde på kassaflödessäkringar -16 miljoner euro (-23) redovisats i eget kapital. Från eget kapital har under året överförts -58 miljoner euro (-21) till resultaträkningen som korrigering till försäljning respektive inköp. År 2016 har den ineffektiva delen av kassaflödessäkringar -8 miljoner euro (-1) redovisats bland finansiella poster. Tilläggsinformation ges i not 10. Finansiella intäkter och kostnader.
Valutafördelning 2016
% Omsättning Rörelsens
kostnader
Kund-
fordringar
Skulder till
leverantörer
EUR 67 59 68 76
USD 20 8 17 6
NOK 2 5 1 2
GBP 2 3 1 3
CHF 1 3
Övriga EU-valutor 1 3 1
SGD 1 2 1 1
BRL 1 1 1
INR 1 1 1
CNY 1 3 1 3
JPY 1 1 1 2
Övriga 4 11 6 3
Totalt 100 100 100 100
Ränterisk
Wärtsiläkoncernens ränterisk består i huvudsak av värdeförändringar i nettolåneportföljen (prisrisk) samt av räntefluktuationer (ränteförändringar på lån med rörlig ränta). Wärtsilä skyddar sina ränterisker med derivat som till exempel ränteswappar, terminer och optioner. Förändringarna i dessa derivatinstruments marknadsvärde resultatförs. Ränteriskerna följs kontinuerligt upp genom värdering av de finansiella instrumenten till marknadspris och genom känslighetsanalys.
Det räntebärande lånekapitalet uppgick i slutet av 2016 till 629 miljoner euro (724). Räntan var i genomsnitt 1,3% (1,3) och den genomsnittliga räntebindningstiden 25 månader (20). I slutet av 2016 skulle en parallell ränteförändring med en procentenhet ha förändrat nettolåneportföljen med 15 miljoner euro (15) (inklusive derivat).
Wärtsilä diversifierar sina ränterisker genom att teckna lån med både fast och rörlig ränta. Andelen lån med rörlig ränta skall utgöra 30–70 procent av den totala lånestocken. I slutet av 2016 var andelen lån med fast ränta 69% av hela lånestocken (58), då ränteswapparna beaktas. En ränteförändring med en procentenhet skulle förorsaka en förändring på 2 miljoner euro (3) i följande års räntekostnader för låneportföljen (inklusive derivat).
Tilläggsinformation om lånen ges i not 18. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp, och 25. Finansiella skulder.
Likviditets- och återfinansieringsrisk
Wärtsilä säkrar alltid en tillräcklig likviditet genom en effektiv hantering av likvida medel samt genom upprätthållandet av bekräftade och obekräftade kreditlimiter.
För tillfället inkluderar finansieringsprogrammen:
• Bekräftade kreditlimitavtal till ett belopp av 640 miljoner euro (629).
• Finska företagscertifikatprogram till ett belopp av 800 miljoner euro (800).
Den genomsnittliga återbetalningstiden för långfristiga lån är 43 månader (43) och den genomsnittliga återbetalningstiden för bekräftade kreditlimiter är 33 månader (33). Tilläggsinformation om detta finns i not 25. Finansiella skulder.
Koncernens likvida medel uppgick i slutet av året till 472 miljoner euro (334). Däröver hade Wärtsilä outnyttjade bekräftade kreditlimiter på 640 miljoner euro (679). 31.12.2016 var företagscertifikaten inte utnyttjade. 31.12.2015 uppgick företagscertifikat till 130 miljoner euro. Koncernen minimerar återfinansieringsrisken genom en balanserad maturitetsstruktur på lånen och genom tillräckligt långa lånetider.
Bekräftade kreditlimiter
MEUR
År Förfaller Disponibla
(slutet av
perioden)
2016 640
2017 70 570
2018 160 410
2019 110 300
2020 110 190
2021 130 60
2022 60
Kreditrisk
Hanteringen av kreditrisker som hänför sig till affärsverksamheten ingår i affärsområdenas och koncernbolagens verksamhet. Kreditrisker i anslutning till större affärer och projektfinansiering begränsas genom att dela riskerna med banker, försäkringsbolag och exportgarantiinstitut.
Kreditrisker vid placering av likvida medel och handel med finansieringsinstrument minimeras genom att fastställa kreditgränser för motparterna och genom att ingå avtal endast med ledande inhemska och utländska banker och finansinstitut.
Koncernbolagen placerar alla sina kassatillgångar på koncernens finansfunktions konton (Wärtsilä Group Treasury), såvida den lokala lagstiftningen och centralbankens regler tillåter det. Koncernens tillgångar placeras i instrument med tillräcklig likviditet (kortfristiga bankdepositioner eller finländska företagscertifikat) och kreditklassificering (minst ett A eller separat av koncernens ekonomi- och finansdirektör godkända placeringar). Wärtsilä Group Treasury följer kontinuerligt upp de ifrågavarande placeringarna och väntar sig inga kreditförluster från dem.
Kundfordringarnas åldersfördelning
2016 2015
MEUR Kund-
fordringar
varav
nedskrivet
Kund-
fordringar
varav
nedskrivet
Fordringar som ej förfallit 763 1 957 2
Förfallit 1–30 dagar 124 121
Förfallit 31–180 dagar 154 3 173 5
Förfallit 181–360 dagar 59 3 43 6
Förfallit över 1 år 191 51 176 50
Totalt 1 291 58 1 470 63
Under 2016 var resultatpåverkan av nedskrivningar -10 miljoner euro (-12).
Koncernen säljer kundfordringar till ett belopp som för närvarande inte är väsentligt jämfört med de totala kundfordringarna. Sålda kundfordringarna har avskrivits från koncernens balansräkning.
Aktierisk
Wärtsilä har aktieplaceringar i kraftverksbolag till ett värde på 12 miljoner euro (11). Dessa ligger huvudsakligen i tillväxtländer. Ifrågavarande bolags resultatutveckling har varit god och motsvarat förväntningarna. Tilläggsinformation finns i not 16. Finansiella tillgångar som kan säljas.
Kapitalstyrning
Wärtsiläs målsättning är att säkra en stark kapitalbas för att bibehålla förtroendet hos investerare och kreditgivare och för att vidareutveckla verksamheten. Som kapital definieras eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande och netto räntebärande främmande kapital. Wärtsiläs mål är att bibehålla nettoskuldsättningsgraden under 0,50. Enligt koncernens dividendpolitik är målsättningen att dividenden utgör minst 50% av det operativa resultatet per aktie över konjunkturcykeln.
MEUR 31.12.2016 31.12.2015
Långfristiga räntebärande skulder 520 492
Kortfristiga räntebärande skulder 108 232
Likvida medel -472 -334
157 390
Lånefordringar -7 -18
Räntebärande nettoskulder 150 372
Eget kapital totalt 2 321 2 242
Nettoskuldsättningsgrad 0,07 0,17
I kapitalstyrningen följer koncernen också utvecklingen i soliditetsgraden:
Balansomslutning 5 391 5 589
Erhållna förskott -516 -564
4 874 5 025
Soliditet, % 47,6 44,6