Stäng
Rapport över totalresultat
MEUR 2016 2015
Räkenskapsperiodens nettoresultat 357 451
Övrigt totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder -12 7
Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen 3 -2
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt -9 5
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser
för moderbolagets aktieägare -52 20
för innehav utan bestämmande inflytande -1 2
Intresse- och samföretag, andel av övrigt totalresultat 1 3
Kassaflödessäkring
värdering till verkligt värde -16 -23
överförts till resultaträkningen 58 21
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Kassaflödessäkring
värdering till verkligt värde 4 4
överförts till resultaträkningen -14 -5
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt -21 21
Räkenskapsperiodens övrigt totalresultat efter skatter -30 26
Räkenskapsperiodens totalresultat 327 477
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare 323 468
Innehav utan bestämmande inflytande 3 9
327 477
Noter är en del av det här bokslutet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.