Stäng
Sammanställning över förändring i eget kapital
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Omvärde-
rings-
effekter i
förmåns-
bestämda
netto-
skulder
Balanse-
rad vinst
Totalt
Eget kapital 1.1.2015 336 61 -30 -66 -65 1 723 1 960 45 2 005
Omräkningsdifferenser 23 23 2 25
Kassaflödessäkring
nettoförändring i verkligt värde efter skatt -20 -20 -20
överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter 16 16 16
Förmånsbestämda planer 29 -24 5 5
Totalresultat 23 -4 29 -24 24 2 26
Räkenskapsperiodens resultat 444 444 7 451
Räkenskapsperiodens totalresultat 23 -4 29 420 468 9 477
Transaktioner med aktieägare
betalda dividender -227 -227 -13 -240
Eget kapital 31.12.2015 336 61 -6 -70 -36 1 916 2 201 41 2 242
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Omvärde-
rings-
effekter i
förmåns-
bestämda
netto-
skulder
Balanse-
rad vinst
Totalt
Eget kapital 1.1.2016 336 61 -6 -70 -36 1 916 2 201 41 2 242
Omräkningsdifferenser -51 -51 -1 -52
Kassaflödessäkring
nettoförändring i verkligt värde efter skatt -13 -13 -13
överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter 44 44 44
Förmånsbestämda planer -9 -9 -9
Totalresultat -51 31 -9 -29 -1 -30
Räkenskapsperiodens resultat 352 352 4 357
Räkenskapsperiodens totalresultat -51 31 -9 352 323 3 327
Transaktioner med aktieägare
betalda dividender -237 -237 -11 -247
Eget kapital 31.12.2016 336 61 -57 -39 -45 2 032 2 288 34 2 321
Tilläggsuppgifter gällande aktiekapital, överkursfond, omräkningsdifferens och fond för verkligt värde i not 23. Eget kapital.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.