Stäng
Moderbolagets balansräkning (FAS)
MEUR 2016 2015 Not
AKTIVA
Bestående aktiva 6
Immateriella tillgångar
Övriga utgifter med lång verkningstid 9 12
Pågående nyanläggningar 1
9 13
Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden 7 8
Byggnader och konstruktioner 1 1
Maskiner, inventarier och övriga materiella tillgångar 1 1
9 10
Placeringar
Aktier i företag inom samma koncern 950 950
Övriga aktier och andelar 2 2
951 951
Bestående aktiva totalt 969 975
Långfristiga fordringar
Fordringar hos företag inom samma koncern 103 114 7
Lånefordringar 1 2
104 116
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos företag inom samma koncern 1 996 2 148 8
Övriga fordringar 7 2
Resultatregleringar 16 36 9
2 020 2 186
Kassa och bank 304 159
Rörliga aktiva totalt 2 428 2 461
Aktiva 3 398 3 436
MEUR 2016 2015 Not
PASSIVA
Eget kapital 10
Aktiekapital 336 336
Överkursfond 61 61
Balanserad vinst 816 776
Räkenskapsperiodens resultat 282 277
Eget kapital totalt 1 494 1 450
Ackumulerade bokslutsdispositioner
Avskrivningsdifferens 2 3
Avsättningar 19 20
Främmande kapital 11
Långfristigt
Skulder till kreditinstitut 500 457
Lån från pensionsförsäkringsbolag 8 18
508 475
Kortfristigt
Skulder till kreditinstitut 88 66
Lån från pensionsförsäkringsbolag 10 27
Skulder till leverantörer 6 12
Skulder till företag inom samma koncern 1 207 1 189 13
Övriga kortfristiga skulder 2 131
Resultatregleringar 62 62 12
1 374 1 487
Främmande kapital totalt 1 882 1 963
Passiva 3 398 3 436

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.