Stäng
Moderbolagets balansräkning (FAS)
MEUR 2018 2017 Not
AKTIVA
Bestående aktiva 6
Immateriella tillgångar
Övriga utgifter med lång verkningstid 3 6
Pågående nyanläggningar 8 2
12 8
Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden 7 7
Byggnader och konstruktioner 1
Maskiner, inventarier och övriga materiella tillgångar 1 2
Pågående nyanläggningar 6
14 9
Placeringar
Aktier i företag inom samma koncern 950 950
Övriga aktier och andelar 1 1
951 951
Bestående aktiva totalt 976 968
Långfristiga fordringar
Fordringar hos företag inom samma koncern 100 104 7
Lånefordringar 1 1
101 105
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos företag inom samma koncern 2 308 1 786 8
Övriga fordringar 2 2
Resultatregleringar 16 35 9
2 327
Kassa och bank 291 195
Rörliga aktiva totalt 2 719 2 123
Aktiva 3 696 3 090
MEUR 2018 2017 Not
PASSIVA
Eget kapital 10
Aktiekapital 336 336
Överkursfond 61 61
Balanserad vinst 730 841
Räkenskapsperiodens resultat 308 161
Eget kapital totalt 1 435 1 399
Ackumulerade bokslutsdispositioner
Avskrivningsdifferens 1 2
Avsättningar 15 16
Främmande kapital 11
Långfristigt
Skulder till kreditinstitut 741 508
741 508
Kortfristigt
Skulder till kreditinstitut 56 75
Lån från pensionsförsäkringsbolag 8
Skulder till leverantörer 18 10
Skulder till företag inom samma koncern 1 327 985 13
Övriga kortfristiga skulder 2 1
Resultatregleringar 102 85 12
1 504 1 165
Främmande kapital totalt 2 245 1 673
Passiva 3 696 3 090

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.