Stäng
Moderbolagets kassaflödesanalys (FAS)
MEUR 2018 2017
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 241 64
Korrektivposter:
Avskrivningar och nedskrivningar 4 4
Finansiella intäkter och kostnader -296 -151
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -51 -82
Förändring av rörelsekapital:
Räntefria rörelsefordringar, ökning (-) / minskning (+) -28 -9
Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) 23 39
-5 30
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter -56 -52
Ränte- och finansiella kostnader -78 -37
Erhållna dividender från rörelseverksamheten 300 146
Ränte- och finansiella intäkter från rörelseverksamheten 74 41
Betalda skatter -5 -3
291 148
Rörelseverksamhetens kassaflöde 235 96
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -13 -3
Överlåtelseinkomster från andra investeringar 1
Investeringarnas kassaflöde -13 -2
Kassaflöde efter investeringar 223 93
Finansieringens kassaflöde:
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) -492 270
Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) 344 -242
Upptagna långfristiga lån 280 90
Amortering av långfristiga lån och övriga förändringar -84 -99
Koncernbidrag 99 34
Betalda dividender -272 -256
Finansieringens kassaflöde -126 -203
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) 96 -110
Kassa och bank vid räkenskapsperiodens början 195 304
Kassa och bank vid räkenskapsperiodens slut 291 195

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.