Stäng
Moderbolagets resultaträkning (FAS)
MEUR 2018 2017 Not
Övriga rörelseintäkter 80 72 1
Personalkostnader -26 -63 2
Avskrivningar och nedskrivningar -4 -4 3
Övriga rörelsekostnader -104 -91
Rörelseresultat -55 -87
Finansiella intäkter och kostnader 4
Intäkter från placeringar bland bestående aktiva 300 146
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter 74 41
Kursdifferenser -1 1
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -77 -38
296 151
Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 241 64
Förändring av avskrivningsdifferens 1 1
Koncernbidrag 76 99
Resultat före skatter 318 164
Inkomstskatter -10 -3 5
Räkenskapsperiodens resultat 308 161

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.