Stäng

Noter till moderbolagets bokslut

1. Övriga rörelseintäkter
MEUR 2016 2015
Hyror 1 1
Tjänster till koncernbolag 71 75
Försäljningsvinster på bestående aktiva 1 1
Övriga 1 2
Totalt 74 78
2. Personalkostnader
MEUR 2016 2015
Löner och arvoden 27 36
Pensionskostnader 4 5
Övriga obligatoriska personalkostnader 2 2
Totalt 33 43
Betalda löner och arvoden
Verkställande direktör, hans ställföreträdare och styrelsemedlemmar 4 5
Moderbolagets verkställande direktör har rätt att gå i pension vid 63 års ålder. Direktionsmedlemmar har rätt att gå i pension enligt lokal pensionslagstifning. En av de direktionsmedlemmarna har rätt att gå i pension tidigare, efter att ha fyllt 60 år.
Bolagets styrelse fastställer lönevillkoren för verkställande direktören och hans direkta underordnade.
Tilläggsinformation om ledningens ersättningar hittas i koncernbokslut not 29.
Medelantalet anställda under räkenskapsperioden 282 279
3. Avskrivningar och nedskrivningar
MEUR 2016 2015
Planenliga avskrivningar
Övriga utgifter med lång verkningstid 5 7
Planenliga avskrivningar totalt 6 8
Avskrivningar i beskattningen 5 5
Avskrivningsdifferens 1 3
Avskrivningsdifferens
Avskrivningsdifferens den 1 januari 3 6
Förändring av avskrivningsdifferens -1 -3
Avskrivningsdifferens den 31 december 2 3
4. Finansiella intäkter och kostnader
MEUR 2016 2015
Dividendintäkter
Från företag inom samma koncern 286 270
Totalt 286 270
Övriga ränteintäkter
Från företag inom samma koncern 23 20
Totalt 23 21
Övriga finansiella intäkter
Från företag inom samma koncern 9 11
Från övriga företag 6 7
Totalt 15 17
Kursdifferenser 2 4
Räntekostnader
Till företag inom samma koncern -5 -4
Till övriga företag -9 -10
Totalt -14 -14
Övriga finansiella kostnader
Till företag inom samma koncern -7 -10
Till övriga företag -16 -13
Totalt -22 -23
Finansiella intäkter och kostnader totalt 290 276
5. Skatter
MEUR 2016 2015
Inkomstskatt
För räkenskapsperioden -2 -2
För tidigare räkenskapsperioder -2
Totalt -4 -2

 

6. Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
MEUR Immateriella
rättigheter
Övriga
långfristiga
utgifter
Pågående ny-
anläggningar
Totalt 2016 Totalt 2015
Anskaffningsutgift 1.1 1 124 1 126 136
Ökning 1 1 2
Minskning -1 -1 -12
Omgruppering 1 -1
Anskaffningsutgift 31.12 126 126 126
Ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar 1.1
-1 -112 -113 -119
Ackumulerade avskrivningar på minskningar och övriga förändringar 1 1 12
Periodens avskrivningar -5 -5 -7
Ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar 31.12
-117 -117 -113
Bokvärde 31.12.2016 9 9
Bokvärde 31.12.2015 12 1 13
Materiella tillgångar
MEUR Mark- och
vatten-
områden
Byggnader
och kon-
struktioner
Maskiner
och
inventarier
Övriga
materiella
tillgångar
Totalt 2016 Totalt 2015
Anskaffningsutgift 1.1 8 11 5 1 27 31
Ökning 1 1 1
Minskning -1 -1 -5 -5
Omgruppering
Anskaffningsutgift 31.12 7 11 5 1 27 27
Ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar 1.1
-10 -5 -1 -16 -21
Ackumulerade avskrivningar på minskningar och övriga förändringar 5
Ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar 31.12
-10 -5 -1 -16 -16
Bokvärde 31.12.2016 7 1 1 10
Bokvärde 31.12.2015 8 1 1 10
Placeringar
MEUR Aktier i
koncern-
företag
Aktier i
övriga
företag
Totalt 2016 Totalt 2015
Anskaffningsutgift 1.1 950 2 951 952
Ökning
Anskaffningsutgift 31.12 950 2 951 951
Bokvärde 31.12.2016 950 2 951
Bokvärde 31.12.2015 950 2 951
7. Långfristiga fordringar
MEUR 2016 2015
Fordringar hos företag inom samma koncern
Lånefordringar 103 114
Totalt 103 114
8. Kortfristiga fordringar hos företag inom samma koncern
MEUR 2016 2015
Kundfordringar 7 6
Lånefordringar 1 928 2 099
Derivat 24 40
Resultatregleringar 37 3
Totalt 1 996 2 148
9. Aktiva resultatregleringar
MEUR 2016 2015
Derivat 11 12
Övriga finansiella poster 1 3
Inkomst- och övriga skatter 12
Försäkringsfordringar 1 6
Övrigt 2 2
Totalt 16 36

 

10. Eget kapital
MEUR 2016 2015
Aktiekapital
Aktiekapital den 1 januari 336 336
Aktiekapital den 31 december 336 336
Överkursfond
Överkursfond den 1 januari 61 61
Överkursfond den 31 december 61 61
Balanserad vinst
Balanserad vinst den 1 januari 1 053 1 003
Dividendutdelning -237 -227
Räkenskapsperiodens resultat 282 277
Balanserad vinst den 31 december 1 097 1 053
Eget kapital totalt 1 494 1 450
Utdelningsbara medel 1 097 1 053
11. Främmande kapital
MEUR 2016 2015
Långfristigt
Räntebärande 508 475
Totalt 508 475
Kortfristigt
Räntefritt 84 101
Räntebärande 1 290 1 387
Totalt 1 374 1 487
Lån och deras amorteringsplan
2016 Kortfristiga Långfristiga
MEUR <1 år 1-5 år >5 år Totalt
Skulder till kreditinstitut 88 314 185 588
Lån från pensionsförsäkringsbolag 10 8 18
Totalt 99 322 185 606
2015 Kortfristiga Långfristiga
MEUR <1 år 1-5 år >5 år Totalt
Skulder till kreditinstitut 66 271 186 523
Lån från pensionsförsäkringsbolag 27 18 45
Totalt 93 289 186 568

 

12. Passiva resultatregleringarna
MEUR 2016 2015
Derivat 44 29
Personalkostnader 12 21
Räntor och övriga finansiella poster 3 8
Övrigt 3 4
Totalt 62 62
13. Skulder till företag inom samma koncern
MEUR 2016 2015
Skulder till leverantörer 6 5
Övriga skulder 1 191 1 164
Derivat 9 18
Resultatregleringar 1 1
Totalt 1 207 1 189
14. Derivatinstrument
MEUR Med externa finansiella institut Med koncernbolag Totalt 2016
Derivatinstrumentens nominella värde
Valutaterminer, transaktionsrisk 1 573 1 190 2 763
Ränteswappar 165 165
Valutaswappar 81 81
3 009
Derivatinstrumentens marknadsvärde
Valutaterminer, transaktionsrisk -22 18 -4
Ränteswappar -4 -4
Valutaswappar -10 -10
Totalt -18
MEUR Med externa finansiella institut Med koncernbolag Totalt 2015
Derivatinstrumentens nominella värde
Valutaterminer, transaktionsrisk 2 165 1 646 3 811
Ränteswappar 185 185
3 996
Derivatinstrumentens marknadsvärde
Valutaterminer, transaktionsrisk -18 22 4
Ränteswappar -4 -4
Totalt
Valutaterminerna är uppgjorda för att skydda transaktionsrisker och riktas mot risksäkrat kassaflöde. Ränteswappar är i euro med en medellöptid på 26 månader. Valutaränteswappar har en medellöptid på 53 månader.
15. Säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar
2016 2015
MEUR Skuld i
balansräkning
Skuld i
balansräkning
Borgens- och ansvarsförbindelser
För företag inom samma koncern 921 743
Totalt 921 743
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal
Betalas inom ett år 2 2
Betalas senare 13 16
Totalt 16 18
16. Lån beviljade bolagets närkrets och närkretsens ansvar
Inga lånefordringar finns på koncernens ledning och styrelsens medlemmar. Inga panter eller andra förbindelser har ställts för bolagets ledning eller aktieägare. I not 29 i koncernbokslutet specifieras transaktioner med närkretsen. Till närkretsen hör styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och direktionsmedlemmarna samt intresse- och samföretagen. I moderbolagets noter 8 och 13 specifieras dotterbolagens fodringar och skulder.
17. Revisorernas arvoden och tjänster
Följande arvoden betalades åt revisorerna och revisionsbyrån för lagstadgad revision samt övriga tjänster.
År 2016 valde bolagsstämman revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab till Wärtsilä Oyj Abp:s revisor.
Revisorernas arvoden
TEUR 2016 2015
Revision 158 191
Skatterådgivning 200 201
Övriga tjänster 116 138
Totalt 474 530

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.